Financiering

Voor het uitoefenen van de treasuryfunctie is inzicht nodig in de toekomstige kasstromen. Deze kasstromen bestaan uit:

  1. de kasstroom uit operationele activiteiten (de exploitatie)

  2. de kasstroom uit investeringen en grondexploitaties

  3. de kasstroom uit financieringsactiviteiten (aflossingen en stortingen van aangetrokken en uitgezette geldleningen).

Het inzicht hierin wordt verkregen door het permanent actualiseren van onze liquiditeitsplanning. Hierbij zijn de ontvangsten en uitgaven volgens de programmabegroting, het investeringsplan en het MPG het uitgangspunt. Op basis van ervaringscijfers, inschatting van de uitgaven en ontvangsten, en de mutaties in de leningenportefeuille voorzien wij voor 2023 een financieringsbehoefte van € 78 miljoen. Daarbij is rekening gehouden met de ervaring dat de realisatie van een gedeelte (25%) van de investeringsbudgetten in een later jaar plaats vindt dan gepland.

Tabel 119 geeft een specificatie van de mutaties in de leningenportefeuille.

Tabel 119 

Omschrijving
(Bedragen x € 1 miljoen)

Mutaties leningenportefeuille o/g

2022

2023

Stand per 1 januari

462

476

Nieuwe leningen

56

69

Reguliere aflossingen

-42

-42

Extra aflossingen

0

0

Stand per 31 december

476

503

Financieringswijze

Zolang de kortlopende rente lager is dan de rente op de kapitaalmarkt wordt de ruimte die de kasgeldlimiet biedt zoveel mogelijk benut. Indien nodig worden langlopende leningen aangetrokken om een overschrijding van de limiet tegen te gaan. Bij de keuze van de looptijden van financieringsmiddelen is het uitgangspunt dat deze zoveel mogelijk moeten aansluiten bij de financieringsbehoefte uit de liquiditeitsplanning.

EMU saldo

Het EMU-saldo van de overheid is een in Europees verband gehanteerd en gedefinieerd macro-economisch begrip. Het EMU-saldo is het vorderingensaldo van de overheid. Het EMU-saldo van de lokale overheden telt mee voor het EMU-saldo van de totale Nederlandse overheid. Om te komen tot een beheerste ontwikkeling van het EMU-saldo van de lokale overheid zijn lokale overheden verplicht de meerjarige EMU-begrotingsgegevens in de begroting op te nemen. Daarnaast wordt de ontwikkeling van het EMU-saldo gevolgd door middel van verplichte rapportages over de uitvoering aan het CBS. Voor 2023 is voor onze gemeente een EMU-saldo van € -25,8 miljoen geraamd. Het gerealiseerde EMU-saldo over boekjaar 2021 was € -16,9 miljoen. In de Financiële begroting treft u een berekening aan van het geraamde EMU-saldo voor de periode 2022-2026.

Financieringsresultaat

Het financieringsresultaat bestaat uit het verschil tussen het totaal van de werkelijk betaalde en berekende rente over onze financieringsmiddelen en het totaal van de renteontvangsten en de doorberekende rente over de vaste activa. Het financieringsresultaat voor 2023 is geraamd op € 1,9 miljoen.