Samenstelling van de gemeenteraad en het college van B&W

Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. De raad is de lokale volksvertegenwoordiging, bepaald de beleidskaders en controleert de uitvoering van het beleid door het college van burgemeester en wethouders.

De raad heeft 39 zetels. Deze zetels zijn met de verkiezingen van 21 november 2018 als volgt verdeeld (in vergelijking met 2014 en 2010):

Tabel 5 

Partij

2018

2014

2010

VVD

7

7

10

HAP

7

6

4

CDA

5

5

5

Forza!

5

4

3

GroenLinks

4

3

4

D66

3

6

5

PvdA

3

4

4

ChristenUnie-SGP

2

1

1

EEN Haarlemmermeer

1

1

-

SRH

1

1

1

CDVP

-

1

-

GEZOND Haarlemmermeer

1

-

-

Overigen

-

-

2

De contactgegevens van fracties en de raadsleden staan op de website van de gemeenteraad, onder raadsleden.

Samenstelling college van burgemeester en wethouders

De burgemeester is benoemd door de koning op voordracht van de raad. De wethouders zijn gekozen door de gemeenteraad. Ieder collegelid heeft zijn of haar eigen takenpakket (portefeuille). Samen zijn zij verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de raadsbesluiten.

Het college van B&W bereidt de plannen voor waarover de gemeenteraad een beslissing moet nemen. Het college neemt ook zelf besluiten. Daarnaast voert het college de besluiten van de gemeenteraad uit. De burgemeester staat niet echt 'boven' de wethouders, maar heeft vooral de rol van voorzitter. Wel kan haar stem de doorslag geven als er evenveel voorstemmen als tegenstemmen zijn.

De wethouders en burgemeester beschikken ieder over een eigen portefeuille met een aantal bestuurlijke taken, maar zij zijn samen verantwoordelijk voor het bestuur.

De portefeuilles worden in Tabel 6 weergegeven.

Tabel 6 

Burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven

Wethouder Jurgen Nobel


Wethouder Marjolein Steffens-
van de Water

Wethouder Mariëtte Sedee-Schuitemaker

Bestuur, Veiligheid en Communicatie

Financiën, Luchthavenzaken, Bouwen & Energietransitie

Fysieke leefomgeving, Jeugd & Onderwijs, Vastgoed en Doelgroepenbeleid

Ruimtelijke ordening, Milieu en Agrarische zaken

 • Algemene en bestuurlijke zaken
 • Openbare orde, veiligheid en handhaving
 • Brandweer
 • Burgerzaken
 • Internationale betrekkingen
 • Communicatie en onderzoek
 • Juridische zaken
 • Integriteitsbeleid
 • Oneigenlijk gebruik gemeentegrond
 • Kernencontacten (samen met wethouder Steffens-van de Water)
 • Financiën
 • Grondzaken
 • ​Deelnemingen
 • Energietransitie & Woningbouw
 • Haven- en luchthavenzaken
 • Projecten:
  • Centrumontwikkeling Hoofddorp (exclusief Huis van Haarlemmermeer)(samen met wethouder Rip)
  • Samen Bouwen aan bereikbaarheid
 • Fysieke leefomgeving
 • Gebiedsgericht werken
 • Vastgoed (inclusief maatschappelijk vastgoed)
 • Jeugd
 • Onderwijs
 • Dienstverlening inwoners
 • Doelgroepenbeleid en emancipatie
 • Kerncontacten (samen met burgemeester Schuurmans-Wijdeven)
 • Projecten:
  • ​​Hart van Zwanenburg
 • Ruimtelijke ordening (inclusief Omgevingswet)
 • Grootschalig groen & recreatie
 • Agrarische zaken
 • Waterbeheer
 • Milieu
 • Subsidiebeleid
 • Vergunningen
 • Projecten:
  • PARK21 (samen met wethouder Booij-van Eck)
  • Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp
  • Oostflank Haarlemmermeer

Wethouder Mieke Booij
-van Eck

Wethouder Johan Rip

Wethouder Marja Ruigrok

Gemeentesecretaris / algemeen directeur
Carel Brugman

Zorg & Welzijn, Woonbeleid en Sport

Economie & Ondernemerschap, Werk & Inkomen en Arbeidsmarktbeleid

Economie & Innovatie, Verkeer & Vervoer en Cultuur

 • Zorg (Wmo)
 • Jeugdzorg
 • Welzijn (inclusief dierenwelzijn)
 • Volksgezondheid
 • Woonbeleid
 • Sport
 • Bedrijfsvoering, organisatie, ICT
 • Projecten:
  • PARK21 (samen met wethouder Sedee-Schuitemaker)
  • Nieuwe Kom, Nieuw-Vennep
  • Huis van Haarlemmermeer
 • Economie & Ondernemerschap
 • Werk & Inkomen (sociale zaken)
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Personeel
 • ​Inkoop- en aanbestedingsbeleid
 • ​Dienstverlening ondernemers
 • Projecten:
  • Centrumontwikkeling Hoofddorp (exclusief Huis van Haarlemmermeer), (samen met wethouder Nobel)
 • Economie & Innovatie
 • Toerisme & evenementenbeleid
 • Verkeer & vervoer
 • Bedrijven- en kantorenterreinen
 • Kennis & Innovatie
 • Cultuur
 • Deregulering
 • Projecten:
  • N200/Sugar City
 • Algemeen directeur van de organisatie