Met het coronavirus dat nog onder ons is, staan veel zekerheden op losse schroeven. De crisis heeft de inwoners en ondernemers in Haarlemmermeer hard geraakt. De mensen die overleden zijn. Mensen die dierbaren verloren. Maar ook het verlies van banen en van toekomstperspectief. Onlangs werd bekend dat wij de grootste daler zijn, als we het hebben over de economie. Niet zo vreemd, omdat wij al jaren tot de best presterende economische regio’s behoren, maar nu, met het bijna volledig stilvallen van Schiphol, hard getroffen worden. De gemeente doet alles om ondernemers te helpen en om de inwoners zo goed mogelijk door deze crisis te leiden. We blijven dit doen en zijn in nauw contact met ondernemers, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisatie, sportinstellingen, culturele instellingen, zorginstellingen, kinderopvangorganisaties, belangenverenigingen en vele anderen in onze gemeente.

Over de structurele financiële gevolgen van de coronacrisis was bij het samenstellen van deze begroting nog weinig duidelijkheid. Dit is dan ook niet verwerkt in ons meerjarenperspectief. Dat geldt ook voor de compensatie door het Rijk. Wel bekijken we diverse scenario’s en prognoses om een beeld te krijgen van de lange termijneffecten. Wij verwachten hier bij de voorjaarsrapportage 2021 over te rapporteren. De inzet blijft er nu op gericht om de (financiële) gevolgen van de coronacrisis voor onze inwoners, ondernemers en instellingen zoveel als mogelijk te verzachten, waarbij wij ons aansluiten bij de maatregelen van het Rijk. We ondersteunen de inwoners met zorg en toeleiding naar werk.

Met deze programmabegroting geven wij ook een voorzichtige doorkijk naar de jaren hierna. Het is nog onduidelijk hoe de herijking van de verdeling van het gemeentefonds eruit zal zien voor onze gemeente. Pas aan het eind van 2020 krijgen we daarover meer duidelijkheid. Ondanks de kleine tekorten in 2022 en 2024 is de financiële uitgangspositie van de gemeente Haarlemmermeer goed. De ratio van het weerstandsvermogen is uitstekend. Daarnaast zijn er financiële kengetallen, waarbij de netto-schuldquote voor onze gemeente hoog blijft.