Geprognosticeerde balans

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 20; lid 1 b) is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten een geprognosticeerde begin- en eindbalans van de begrotingsjaren opnemen onder de uiteenzetting van de financiële positie.

Het meerjarig opnemen van de geprognosticeerde balans geeft de raad meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte. Met deze informatie kunnen ontwikkelingen vroegtijdig gesinaleerd worden.

Tabel 151 

Omschrijving

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

(bedragen x € 1 miljoen)

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

48,9

88,1

88,5

88,7

88,9

89,4

Materiële vaste activa

575,9

584,8

633,7

667,0

684,6

685,2

Financiële vaste activa

112,1

112,2

112,9

113,7

114,3

114,0

Totaal vaste activa

736,9

785,2

835,1

869,4

887,8

888,7

Vlottende activa

Onderhanden werk

99,1

133,4

135,2

131,4

128,3

111,2

Uitzettingen met een looptijd < 1 jr.

56,7

56,7

56,7

56,7

56,7

56,7

Liquide middelen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Overlopende activa

23,4

23,4

23,4

23,4

23,4

23,4

Totaal vlottende activa

179,2

213,5

215,3

211,4

208,4

191,2

Totaal activa

916,1

998,7

1.050,4

1.080,8

1.096,2

1.079,9

Passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen

318,9

316,2

311,6

308,3

299,4

294,9

Voorzieningen

34,1

30,6

27,3

23,5

21,9

20,8

Langlopende leningen

412,2

501,0

560,6

598,0

623,8

613,2

Totaal vaste passiva

765,2

847,7

899,4

929,8

945,2

928,9

Vlottende passiva

Kasgeldleningen en banksaldi

44,8

44,8

44,8

44,8

44,8

44,8

Overige schulden

28,7

28,7

28,7

28,7

28,7

28,7

Overlopende passiva

77,5

77,5

77,5

77,5

77,5

77,5

Totaal vlottende passiva

151,0

151,0

151,0

151,0

151,0

151,0

Totaal passiva

916,1

998,7

1.050,4

1.080,8

1096,2

1.079,9