Grondslagen begroting

In deze paragraaf zijn de uitgangspunten en grondslagen opgenomen die zijn gehanteerd bij het opstellen van deze programmabegroting. Eerst worden de uitgangspunten van het financieel beleid genoemd. Daarna zijn de grondslagen uitgewerkt. Dit betreft de aangehouden indexeringen en de prognoses over de ontwikkeling van het aantal inwoners en woningen.

Uitgangspunten financieel beleid

De volgende spelregels worden gehanteerd die moeten zorgen voor een solide financiële positie:

  • een structureel sluitende begroting van baten en lasten;
  • financiële meevallers vloeien terug naar de algemene middelen;
  • tegenvallers worden zoveel als mogelijk opgevangen binnen het betreffende onderdeel van de programmabegroting;
  • taken die door het rijk worden overgeheveld naar gemeenten, moeten worden bekostigd met de middelen die daarvoor van het Rijk worden ontvangen;
  • de lokale lasten stijgen in principe niet, behoudens indexering;
  • leges moeten kostendekkend zijn.

Grondslagen

Bij de behandeling van de Voorjaarsrapportage 2020 zijn de algemene indexeringspercentages voor 2021 vastgesteld. Deze zijn gebaseerd op het Centraal Economisch Plan 2020 (CEB) van het Centraal Planbureau (CPB). Het meerjarenbeeld 2022 tot en met 2024 is gebaseerd op constante prijzen. Dat wil zeggen dat het prijspeil 2021 ook voor die jaren wordt gehanteerd. Voor de jaren 2022 en verder is derhalve geen rekening gehouden met prijs- en loonstijgingen op de lasten en een inflatiecorrectie op de baten. De volgende grondslagen zijn voor de Programmabegroting 2021-2024 gehanteerd:

Tabel 148 

Omschrijving

Grondslag

Loonkosten (inclusief sociale lasten)

2,8% indexering

Goederen en diensten

1,7% indexering

Inkomensoverdrachten (subsidies)

1,7% indexering

Sociale uitkeringen in natura

2,0% indexering

Bijdrage gemeenschappelijke regelingen, loongevoelig deel (2/3 deel van de bijdrage)

2,8% indexering

Bijdrage gemeenschappelijke regelingen, overige budgetten (1/3 deel van de bijdrage)

1,7% indexering

Belastingen en tarieven (met uitzondering van precariobelasting op kabels en leidingen)

1,7% indexering

Investeringen

1,2% indexering

Rekenrente

2,5%

Algemene uitkering

Meicirculaire 2020

Voor de ontwikkeling van het aantal inwoners en woningen is rekening gehouden met de volgende prognose in de berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds:

Tabel 149 

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Inwoners per 1-1

157.500

159.800

161.200

162.300

Woningen per 1-1

65.650

66.700

67.740

69.710