Overzicht structurele toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves beschouwen we als incidenteel, tenzij het gaat om:

  • reguliere onttrekkingen aan dekkingsreserves van kapitaallasten;
  • onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings) reserve. Dit gaat dan om een periode van minimaal drie jaar met als doel de structurele lasten te dekken.

De incidentele toevoegingen en onttrekkingen van de reserves worden vermeld in het overzicht van incidentele baten en lasten.

Tabel 164 

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

(bedragen x € 1.000)

Toev.

Onttrek.

Toev.

Onttrek.

Toev.

Onttrek.

Toev.

Onttrek.

Toev.

Onttrek.

Algemene reserves

Algemene dekkingsreserve

5.582

5.582

Totaal algemene reserves

5.582

5.582

Bestemmingsreserves

BTW Compensatiefonds

671

198

Calatravabruggen

136

249

96

287

312

Wonen

58

48

48

48

48

Versterking van de (lucht)vrachtketen

100

100

100

100

100

Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR)

132

132

132

132

132

Beheerplannen openbare ruimte HenS

20

43

20

43

20

43

20

43

20

43

Kernen en Buurtschappen H&S

9

9

9

9

Totaal Bestemmingsreserves

78

1.091

68

731

68

380

68

571

68

587

Reserve dekking afschrijvingslasten

Reserve dekking afschrijvingslasten

911

2.640

1.353

3.450

2.050

3.797

2.027

4.093

3.381

5.023

Totaal structurele mutaties reserves

6.571

3.731

7.003

4.181

2.118

4.177

2.095

4.664

3.449

5.610