Recapitulatie op taakveld

Conform de voorschriften in het BBV is als uitvoeringsinformatie een recapitulatie van de budgetten per taakveld opgenomen. De taakvelden zijn verplicht voorgeschreven. Een toelichting op de taakvelden staat in het Iv3 informatievoorschrift.

Tabel 166 

Programma en taakveldomschrijving

Beleids doel

JR2019

2020

2021

2022

2023

2024

Bestuur, samenleving en publiekscontact

0.1 Bestuur

A

39

0

0

0

0

0

C

0

0

0

0

0

0

0.2 Burgerzaken

A

84

0

0

0

0

0

E

3.159

3.003

3.081

1.975

1.682

2.761

1.2 Openbare orde en veiligheid

D

2

0

0

0

0

0

Baten

3.285

3.003

3.081

1.975

1.682

2.761

0.1 Bestuur

A

7.697

6.371

6.348

6.337

6.337

6.337

B

118

176

176

176

176

176

C

629

868

894

894

894

894

D

290

298

312

312

312

312

0.2 Burgerzaken

A

983

348

430

429

421

421

D

574

607

402

197

197

197

E

5.284

6.017

6.097

4.939

4.823

5.656

1.2 Openbare orde en veiligheid

D

49

50

74

74

74

74

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

D

50

45

48

48

48

48

6.5 Arbeidsparticipatie

B

225

177

77

77

77

77

Lasten

15.896

14.956

14.857

13.482

13.358

14.191

Saldo van baten en lasten (B-L)

-12.611

-11.953

-11.776

-11.507

-11.676

-11.429

Resultaat programma (Saldo +O-S)

-12.611

-11.953

-11.776

-11.507

-11.676

-11.429

Programma en taakveldomschrijving

Beleids doel

JR2019

2020

2021

2022

2023

2024

Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

B

20

1

1

1

1

1

1.2 Openbare orde en veiligheid

A

859

1.139

1.000

1.000

1.000

1.000

B

2.985

2.560

0

0

0

0

Baten

3.864

3.700

1.001

1.001

1.001

1.001

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

B

13.608

14.676

14.874

14.389

14.370

14.399

1.2 Openbare orde en veiligheid

A

2.686

3.283

3.931

3.931

3.930

3.930

B

4.731

2.881

197

197

197

197

Lasten

21.024

20.840

19.002

18.516

18.497

18.525

Saldo van baten en lasten (B-L)

-17.160

-17.140

-18.001

-17.515

-17.496

-17.524

Resultaat programma (Saldo +O-S)

-17.160

-17.140

-18.001

-17.515

-17.496

-17.524

Programma en taakveldomschrijving

Beleids doel

JR2019

2020

2021

2022

2023

2024

Zorg en werk

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

A

484

378

378

378

378

378

6.2 Wijkteams

A

0

0

0

0

0

0

6.3 Inkomensregelingen

D

30.830

31.150

31.150

31.150

31.150

31.150

6.4 Begeleide participatie

C

123

0

0

0

0

0

6.5 Arbeidsparticipatie

C

227

31

31

31

31

31

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO

A

66

102

103

103

103

103

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

A

395

599

599

599

599

599

D

5

0

0

0

0

0

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

A

2

0

0

0

0

0

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

B

0

16

19

0

0

0

Baten

32.132

32.275

32.280

32.261

32.261

32.261

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

A

4.036

4.018

4.016

3.971

3.971

3.971

6.2 Wijkteams

A

424

817

818

819

819

819

6.3 Inkomensregelingen

A

42

46

148

148

148

148

D

37.581

39.745

39.868

39.969

39.969

39.969

6.4 Begeleide participatie

A

3.899

3.311

3.839

3.839

3.839

3.839

C

5.211

5.605

6.262

6.517

6.086

5.948

6.5 Arbeidsparticipatie

C

3.251

3.547

2.985

3.039

3.531

3.592

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO

A

6.393

5.653

5.705

5.692

5.683

5.683

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

A

9.921

10.648

10.040

9.982

9.994

9.994

B

11

38

38

38

38

38

D

556

604

651

651

651

651

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

A

26.172

21.201

24.023

24.066

24.069

24.069

B

8.880

9.701

8.601

8.281

8.295

8.295

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

A

342

103

105

105

105

105

B

86

233

236

114

114

114

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

A

4.069

6.321

4.239

4.239

4.239

4.239

Lasten

110.871

111.591

111.572

111.469

111.550

111.473

Saldo van baten en lasten (B-L)

-78.739

-79.316

-79.292

-79.208

-79.289

-79.212

Resultaat programma (Saldo +O-S)

-78.739

-79.316

-79.292

-79.208

-79.289

-79.212

Programma en taakveldomschrijving

Beleids doel

JR2019

2020

2021

2022

2023

2024

Maatschappelijke ontwikkeling

4.2 Onderwijshuisvesting

B

517

353

354

354

354

354

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

B

4.349

3.645

3.383

3.383

3.383

3.383

5.2 Sportaccomodaties

E

5.662

6.364

6.458

6.458

6.458

6.458

5.3 Cultuurpresentie, cultuurproductie, cultuurparticipatie

D

6.487

6.280

6.327

6.327

6.327

6.327

5.4 Musea

D

0

0

0

0

0

0

5.6 Media

D

-1

50

0

0

0

0

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

E

553

572

573

573

573

573

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

A

0

0

0

0

0

0

C

1.044

1.519

1.543

1.543

1.543

1.543

6.2 Wijkteams

A

23

0

0

0

0

0

Baten

18.635

18.782

18.638

18.638

18.638

18.638

1.2 Openbare orde en veiligheid

C

84

95

96

96

96

96

3.4 Economische promotie

E

21

23

25

25

25

25

4.2 Onderwijshuisvesting

B

11.983

12.892

12.795

12.615

12.655

13.454

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

B

12.721

11.950

11.178

10.495

10.479

10.393

5.1 Sportbeleid en activering

E

2.274

2.437

2.490

2.490

2.490

2.490

5.2 Sportaccomodaties

E

17.592

18.137

17.891

17.708

17.527

17.425

5.3 Cultuurpresentie, cultuurproductie, cultuurparticipatie

D

15.455

16.042

16.247

16.205

16.166

16.125

5.4 Musea

D

838

411

439

438

438

437

5.5 Cultureel erfgoed

D

0

691

612

608

605

602

5.6 Media

D

6.332

6.385

6.410

6.401

6.392

6.383

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

E

5.338

6.468

6.683

6.898

9.739

5.494

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

A

2.828

2.762

2.786

2.786

2.786

2.786

C

12.247

13.592

12.891

12.728

12.762

12.742

6.2 Wijkteams

A

1.422

2.167

2.231

2.253

2.254

2.253

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

C

859

1.074

523

523

523

523

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

A

89

92

95

95

95

95

7.1 Volksgezondheid

A

6.330

6.395

6.470

6.470

6.470

6.470

Lasten

96.412

101.611

99.861

98.833

101.501

97.793

Saldo van baten en lasten (B-L)

-77.777

-82.829

-81.223

-80.195

-82.863

-79.155

0.10 Mutaties reserves

B

35

35

35

35

35

35

C

878

887

1.001

1.093

1.156

1.147

D

10

60

3

3

3

3

E

610

1.397

1.729

1.932

4.868

367

Baten

1.533

2.379

2.767

3.062

6.062

1.552

0.10 Mutaties reserves

C

100

375

100

100

100

100

D

127

60

0

0

0

0

Lasten

227

435

100

100

100

100

Resultaat programma (Saldo +O-S)

-76.470

-80.885

-78.555

-77.233

-76.902

-77.703

Programma en taakveldomschrijving

Beleids doel

JR2019

2020

2021

2022

2023

2024

Mobiliteit

2.1 Verkeer en vervoer

A

8

0

0

0

0

0

B

210

85

86

86

86

86

2.5 Openbaar vervoer

A

25

25

25

25

25

25

B

32

52

52

52

52

52

Baten

274

161

163

163

163

163

2.1 Verkeer en vervoer

A

1.299

1.352

1.231

2.640

2.804

2.947

B

1.722

3.971

5.501

5.201

4.977

4.927

2.2 Parkeren

A

484

410

411

410

408

407

B

1.252

1.330

1.217

1.524

1.762

1.721

2.5 Openbaar vervoer

A

26

25

25

25

25

25

B

448

2.439

416

416

416

416

Lasten

5.231

9.527

8.801

10.215

10.392

10.443

Saldo van baten en lasten (B-L)

-4.957

-9.366

-8.638

-10.053

-10.229

-10.280

0.10 Mutaties reserves

A

32

40

107

362

471

572

B

189

1.320

1.947

1.947

2.070

2.900

Baten

221

1.360

2.053

2.308

2.541

3.471

0.10 Mutaties reserves

B

390

3.279

1.253

1.950

1.927

3.281

Lasten

390

3.279

1.253

1.950

1.927

3.281

Resultaat programma (Saldo +O-S)

-5.126

-11.285

-7.837

-9.695

-9.615

-10.090

Programma en taakveldomschrijving

Beleids doel

JR2019

2020

2021

2022

2023

2024

Ruimtelijke ontwikkelingen

7.4 Milieubeheer

B

357

1.507

1

1

1

1

8.1 Ruimtelijke ordening

A

-269

1.239

881

237

237

237

C

-32

0

0

0

0

0

8.2 Grondexploitatie(niet bedrijventerreinen)

B

53.203

51.647

61.903

57.190

39.784

50.681

8.3 Wonen en bouwen

C

13.267

10.372

10.004

10.004

10.004

10.004

Baten

66.527

64.765

72.788

67.431

50.025

60.922

7.4 Milieubeheer

B

3.038

5.052

3.926

3.325

2.708

2.611

8.1 Ruimtelijke ordening

A

4.733

5.203

4.114

3.627

3.423

3.423

C

325

288

44

44

44

44

8.2 Grondexploitatie(niet bedrijventerreinen)

B

51.486

51.764

60.551

57.240

39.698

67.875

8.3 Wonen en bouwen

C

2.580

2.476

2.382

2.382

2.382

2.382

Lasten

62.162

64.782

71.018

66.618

48.256

76.336

Saldo van baten en lasten (B-L)

4.365

-17

1.770

813

1.770

-15.414

0.10 Mutaties reserves

B

20.169

14.975

16.777

18.382

10.759

8.044

Baten

20.169

14.975

16.777

18.382

10.759

8.044

0.10 Mutaties reserves

B

30.266

14.586

16.850

17.997

8.308

6.223

Lasten

30.266

14.586

16.850

17.997

8.308

6.223

Resultaat programma (Saldo +O-S)

-5.733

372

1.696

1.199

4.221

-13.592

Programma en taakveldomschrijving

Beleids doel

JR2019

2020

2021

2022

2023

2024

Wonen

8.3 Wonen en bouwen

A

0

10

0

0

0

0

B

207

213

217

217

217

217

Baten

207

223

217

217

217

217

8.3 Wonen en bouwen

A

937

300

59

59

59

59

B

1.938

2.274

1.946

1.893

1.889

1.886

Lasten

2.875

2.574

2.005

1.952

1.949

1.945

Saldo van baten en lasten (B-L)

-2.668

-2.351

-1.788

-1.735

-1.732

-1.729

0.10 Mutaties reserves

A

938

141

54

29

29

18

Baten

938

141

54

29

29

18

0.10 Mutaties reserves

A

48

58

48

48

48

48

Lasten

48

58

48

48

48

48

Resultaat programma (Saldo +O-S)

-1.778

-2.268

-1.782

-1.754

-1.751

-1.758

Programma en taakveldomschrijving

Beleids doel

JR2019

2020

2021

2022

2023

2024

Kwaliteit fysieke omgeving

2.1 Verkeer en vervoer

D

929

742

742

742

742

742

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

A

3

27

28

28

28

28

7.2 Riolering

C

9.809

10.114

10.633

10.972

11.032

10.946

7.3 Afval

B

18.400

20.299

20.789

20.576

20.576

20.576

7.4 Milieubeheer

D

0

16

17

17

17

17

E

225

41

42

47

47

47

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

A

846

750

763

763

763

763

Baten

30.212

31.990

33.013

33.145

33.204

33.118

1.2 Openbare orde en veiligheid

D

194

274

230

230

230

230

2.1 Verkeer en vervoer

D

29.530

23.878

24.738

25.890

26.947

26.992

2.4 Economische havens en waterwegen

C

463

590

606

606

604

601

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

A

8.895

8.204

8.069

7.964

7.959

7.954

7.2 Riolering

C

5.819

6.122

6.289

6.603

6.659

6.584

7.3 Afval

B

15.201

16.494

17.223

16.376

16.376

16.376

7.4 Milieubeheer

E

10.261

10.862

10.207

9.975

9.975

9.975

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

A

1.036

989

1.035

1.033

1.031

1.029

Lasten

71.399

67.411

68.395

68.676

69.781

69.741

Saldo van baten en lasten (B-L)

-41.187

-35.420

-35.382

-35.532

-36.577

-36.623

0.10 Mutaties reserves

A

131

132

132

132

132

132

D

126

178

292

139

330

355

Baten

258

310

423

270

461

486

0.10 Mutaties reserves

D

20

20

20

20

20

20

Lasten

20

20

20

20

20

20

Resultaat programma (Saldo +O-S)

-40.950

-35.130

-34.979

-35.282

-36.136

-36.157

Programma en taakveldomschrijving

Beleids doel

JR2019

2020

2021

2022

2023

2024

Economische zaken

2.1 Verkeer en vervoer

A

0

70

0

0

0

0

3.1 Economische ontwikkeling

A

23

20

20

20

20

20

B

17

0

0

0

0

0

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

A

2.821

2.011

1.696

1.489

1.489

1.489

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

A

1.416

1.581

1.584

1.584

1.584

1.584

Baten

4.277

3.682

3.300

3.093

3.093

3.093

2.1 Verkeer en vervoer

A

0

70

0

0

0

0

B

153

153

169

169

169

169

3.1 Economische ontwikkeling

A

679

742

534

534

534

534

B

803

627

462

462

462

462

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

A

5.025

4.319

4.149

4.144

4.104

4.098

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

A

2.449

2.172

2.139

2.125

2.125

2.125

B

485

461

381

381

381

381

8.1 Ruimtelijke ordening

B

283

289

227

227

227

227

Lasten

9.877

8.834

8.060

8.041

8.001

7.995

Saldo van baten en lasten (B-L)

-5.600

-5.152

-4.760

-4.949

-4.909

-4.903

0.10 Mutaties reserves

A

300

100

100

100

100

100

Baten

300

100

100

100

100

100

0.10 Mutaties reserves

A

399

0

0

0

0

0

Lasten

399

0

0

0

0

0

Resultaat programma (Saldo +O-S)

-5.699

-5.052

-4.660

-4.849

-4.809

-4.803

Programma en taakveldomschrijving

Beleids doel

JR2019

2020

2021

2022

2023

2024

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

0.5 Treasury

C

11.710

13.490

10.381

10.193

10.009

9.787

0.61 OZB woningen

A

18.582

18.714

19.346

19.346

19.346

19.346

0.62 OZB niet-woningen

A

53.532

57.793

59.168

59.168

59.168

59.168

0.63 Parkeerbelasting

A

4.050

3.162

3.664

3.614

3.614

3.614

0.64 Belastingen overig

A

8.313

7.139

7.153

839

839

839

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

B

186.028

186.963

190.600

189.300

186.700

185.500

0.8 Overige baten en lasten

D

152

0

0

0

0

0

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

A

13

14

14

14

14

14

3.4 Economische promotie

A

14.868

6.390

12.781

12.781

15.781

15.781

8.3 Wonen en bouwen

A

31

32

32

32

32

32

Baten

297.278

293.695

303.139

295.287

295.504

294.082

0.5 Treasury

C

-162

-718

-2.137

-2.186

-2.040

-2.188

0.61 OZB woningen

A

1.113

1.107

1.072

1.072

1.072

1.072

0.62 OZB niet-woningen

A

2.336

2.367

2.411

2.411

2.411

2.411

0.63 Parkeerbelasting

A

7

24

24

24

24

24

0.64 Belastingen overig

A

159

142

144

144

144

144

0.8 Overige baten en lasten

D

-2.371

293

3.960

4.151

5.082

4.502

0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)

E

542

1.030

1.457

11

1.443

-17.812

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

A

0

0

0

0

0

0

3.4 Economische promotie

A

233

241

261

261

261

261

Lasten

1.856

4.486

7.192

5.888

8.396

-11.587

Saldo van baten en lasten (B-L)

295.423

289.209

295.947

289.399

287.108

305.668

0.10 Mutaties reserves

D

16.271

12.030

7.159

830

0

1.335

Baten

16.271

12.030

7.159

830

0

1.335

0.10 Mutaties reserves

D

9.533

10.172

6.485

1.643

604

829

Lasten

9.533

10.172

6.485

1.643

604

829

Resultaat programma (Saldo +O-S)

302.161

291.067

296.622

288.586

286.504

306.174

Programma en taakveldomschrijving

Beleids doel

JR2019

2020

2021

2022

2023

2024

Overzicht overhead

0.4 Overhead

A

1.016

50

50

50

50

50

B

95

0

0

0

0

0

D

88

21

21

21

21

21

E

19

0

0

0

0

0

Baten

1.217

71

71

71

71

71

0.4 Overhead

A

24.135

23.395

23.450

23.376

23.369

23.362

B

12.314

10.226

10.335

10.222

10.222

10.172

C

16.087

17.055

16.464

16.906

16.445

16.692

D

12.791

11.025

17.118

10.597

10.781

12.710

E

-7.387

-8.884

-8.133

-8.133

-8.133

-8.133

Lasten

57.940

52.818

59.234

52.969

52.685

54.804

Saldo van baten en lasten (B-L)

-56.723

-52.746

-59.163

-52.897

-52.614

-54.733

Resultaat programma (Saldo +O-S)

-56.723

-52.746

-59.163

-52.897

-52.614

-54.733

Samenvattend

Baten/lasten omschrijving

JR2019

2020

2021

2022

2023

2024

Totaal Lasten

455.543

459.430

469.996

456.659

444.364

451.659

Totaal Baten

457.908

452.349

467.690

453.281

435.858

446.326

Totaal van saldo van baten en lasten

2.366

-7.081

-2.306

-3.378

-8.505

-5.333

Totaal mutaties reserves

-1.193

2.744

4.579

3.223

8.944

4.506

Resultaat

1.172

-4.337

2.272

-155

439

-827