Samenstelling van de gemeenteraad en het college van B&W

Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. De raad is de lokale volksvertegenwoordiging, bepaalt de beleidskaders en controleert de uitvoering van het beleid door het college van burgemeester en wethouders.

De raad heeft 39 zetels. Deze zetels zijn als volgt verdeeld:

Tabel 8 

Partij

Huidige zetelverdeling

2018

2014

2010

VVD

7

7

7

10

HAP

6

7

6

4

CDA

5

5

5

5

Forza!

4

5

4

3

GroenLinks

4

4

3

4

D66

4

3

6

5

PvdA

3

3

4

4

ChristenUnie-SGP

2

2

1

1

EEN Haarlemmermeer

1

1

1

-

SRH

1

1

1

1

CDVP

-

-

1

-

GEZOND Haarlemmermeer

1

1

-

-

Lid Meijer

1

-

-

-

Overigen

-

-

-

2

De contactgegevens van fracties en de raadsleden staan op de website van de gemeenteraad, onder raadsleden.

Samenstelling college van burgemeester en wethouders

De burgemeester is benoemd door de koning op voordracht van de raad. De wethouders zijn gekozen door de gemeenteraad. Ieder collegelid heeft zijn of haar eigen takenpakket (portefeuille). Samen zijn zij verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de raadsbesluiten.

Het college van B&W bereidt de plannen voor waarover de gemeenteraad een beslissing moet nemen. Het college neemt ook zelf besluiten. Daarnaast voert het college de besluiten van de gemeenteraad uit. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het bestuur van de gemeente.

De portefeuilles worden in Tabel 9 weergegeven.

Tabel 9 

Burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven

Wethouder Jurgen Nobel

Wethouder Marjolein Steffens-van de Water

Wethouder Mariëtte Sedee-Schuitemaker

Bestuur, Veiligheid en Communicatie

Financiën, Luchthavenzaken, Bouwen & Energietransitie

Fysieke leefomgeving, Jeugd & Onderwijs, Vastgoed en Doelgroepenbeleid

Ruimtelijke ordening, Milieu en Agrarische zaken

 • Algemene en bestuurlijke zaken
 • Openbare orde, Veiligheid en Handhaving
 • Brandweer
 • Burgerzaken
 • Internationale betrekkingen
 • Communicatie en onderzoek
 • Juridische zaken
 • Integriteitsbeleid
 • Oneigenlijk gebruik gemeentegrond
 • Kernencontacten (samen met wethouder Steffens-van de Water)
 • Financiën
 • Grondzaken
 • ​Deelnemingen
 • Energietransitie & Woningbouw
 • Haven- en Luchthavenzaken
 • Projecten:
  • Centrumontwikkeling Hoofddorp (exclusief Huis van Haarlemmermeer)(samen met wethouder Rip)
  • Samen Bouwen aan bereikbaarheid (SBaB) (samen met wethouder Ruigrok)
 • Fysieke leefomgeving
 • Gebiedsgericht werken
 • Vastgoed (inclusief maatschappelijk vastgoed)
 • Jeugd
 • Onderwijs
 • Dienstverlening inwoners
 • Doelgroepenbeleid en emancipatie
 • Kernencontacten (samen met burgemeester Schuurmans-Wijdeven)
 • Projecten:
  • ​​Hart van Zwanenburg
 • Ruimtelijke ordening (inclusief Omgevingswet)
 • Grootschalig groen & recreatie
 • Agrarische zaken
 • Waterbeheer
 • Milieu
 • Subsidiebeleid
 • Vergunningen
 • Projecten:
  • PARK21 (samen met wethouder Sidali)
  • Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp
  • Oostflank Haarlemmermeer
  • Nieuwe Kom, Nieuw-Vennep

Wethouder Fouad Sidali

Wethouder Johan Rip

Wethouder Marja Ruigrok

Carel Brugman

Zorg & Welzijn, Woonbeleid en Sport

Economie & Ondernemerschap, Werk & Inkomen en Arbeidsmarktbeleid

Economie & Innovatie, Verkeer & Vervoer en Cultuur

Gemeentesecretaris / algemeen directeur

 • Zorg (Wmo)
 • Jeugdzorg
 • Welzijn (inclusief dierenwelzijn)
 • Volksgezondheid
 • Woonbeleid
 • Sport
 • ICT
 • Projecten:
  • PARK21 (samen met wethouder Sedee-Schuitemaker)
  • Huis van Haarlemmermeer
 • Economie & Ondernemerschap
 • Werk & Inkomen (sociale zaken)
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Personeel
 • ​Inkoop- en aanbestedingsbeleid
 • ​Dienstverlening ondernemers
 • Bedrijfsvoering en organisatie
 • Projecten:
  • Centrumontwikkeling Hoofddorp (exclusief Huis van Haarlemmermeer, samen met wethouder Nobel)
 • Economie & Innovatie
 • Toerisme & Evenementenbeleid
 • Verkeer & vervoer
 • Bedrijven- en kantorenterreinen
 • Kennis & Innovatie
 • Cultuur
 • Deregulering
 • Projecten:
  • N200/Sugar City
  • Samen Bouwen aan bereikbaarheid (SBaB) (samen met wethouder Nobel)
 • Algemeen directeur van de organisatie

Volgorde locoburgemeesterschap

1e locoburgemeester

drs. Jurgen Nobel

2e locoburgemeester

Marjolein Steffens-van de Water

3e locoburgemeester

mr. Mariëtte Sedee-Schuitemaker

4e locoburgemeester

Fouad Sidali

5e locoburgemeester

Johan Rip

6e locoburgemeester

drs. Marja Ruigrok