EMU-saldo

In het BBV (artikel 20) is de verplichting vastgelegd dat de gemeenten het geraamde EMU-saldo moeten opnemen in de programmabegroting over het vorig begrotingsjaar, het begrotingsjaar jaar en de drie daar op volgende jaren. EMU staat voor Economische en Monetaire Unie. Het EMU-saldo is het saldo van de inkomsten en uitgaven met derden (dus geen afschrijvingen, waardemutaties, etc.) van de overheid op transactiebasis in een bepaald jaar. Het EMU-saldo geeft aan of er in een bepaald jaar met reële transacties meer geld uitgegeven wordt dan in een jaar binnenkomt, of dat er geld overgehouden wordt. Het EMU-saldo is daarmee een indicatie voor de ontwikkeling van de liquiditeits- en financiële positie (eigen vermogen en schulden) van de gemeente.

Tabel 159 

2021

2022

2023

2024

2025

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Volgens realisatie tot en met sept. 2021, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2022

Volgens meerjaren raming in begroting 2022

Volgens meerjaren raming in begroting 2022

Volgens meerjaren raming in begroting 2022

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-26.837

-1.437

-7.209

-7.545

-2.233

2

Mutatie (im)materiële vaste activa

21.965

37.400

46.207

37.717

5.290

3

Mutatie voorzieningen

-5.245

-4.164

-1.486

-1.353

-1.195

4

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

13.693

-18.293

-3.399

-13.375

-13.962

5

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

0

0

0

0

0

Berekend EMU-saldo

-67.740

-24.708

-51.503

-33.240

5.244