Formatie en salarissen per cluster

Uitgesplitst per cluster geeft dit overzicht het aantal fte en het bedrag. Tevens zijn de vergelijkende gegevens over 2021 opgenomen.

Tabel 149 

Cluster (bedragen x € 1.000)

Formatie 2021
(aantal fte)

Formatie 2022
(aantal fte)

Salarissen
2021

Salarissen
2022

Griffie

8,38

8,38

828

842

Staf, bestuur en directie/Corporate control

53,13

58,84

5.240

5.814

Projecten

41,30

41,30

4.136

4.185

Grond- en vastgoedzaken

41,16

41,39

3.924

4.088

Ruimte, economie en duurzaamheid

61,00

69,37

5.736

6.622

Ingenieursbureau

36,14

36,14

3.067

3.102

Samenleving, sport en cultuur

40,69

40,69

3.607

3.654

Sociale dienstverlening

69,37

89,74

4.810

6.455

Maatschappelijke ondersteuning & zorg

82,85

83,85

7.209

7.373

Beheer en onderhoud

82,05

86,25

6.381

6.788

Veiligheid

120,82

119,85

8.898

8.998

Gebieds & relatiemanagement

27,98

27,98

2.584

2.617

Klantcontactcentrum

67,24

59,20

4.365

4.313

Communicatie

19,70

26,17

1.874

2.448

Human resource management

30,96

32,73

2.974

3.147

Inkoop & juridische zaken

37,28

37,18

3.366

3.407

Financiën & administratie

55,88

55,80

4.855

4.912

Info+

60,24

57,24

5.440

5.219

Facility management

66,25

66,73

4.419

4.532

Totaal formatie en salarissen

1.002,42

1.038,83

83.713

88.516

De salaristoename in 2022 ten opzichte van de primitieve begroting 2021 betreft met name de stijging van de formatie met 36,41 fte.
Daarnaast zijn de premies voor pensioenen en sociale lasten gestegen.

Toelichting mutaties formatieplaatsen

Bij Staf, bestuur en directie/Corporate control betreft de stijging de medewerkers voor privacy & security die eerst onder Info+ vielen. Verder zijn bij de Voorjaarsrapportage 2020 extra fte's toegevoegd voor de Chief Information Security Officer (CISO) en security medewerkers.
De stijging van het aantal formatieplaatsen bij het cluster Sociale dienstverlening betreft de toename van het aantal fte's waartoe besloten is in de Voorjaarsrapportage 2018 en de uitbreiding van het aantal fte's als gevolg van de samenvoeging met Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De in 2018 en 2019 toegevoegde budgetten zijn in de personeelsbegroting voor 2022 opgenomen als vaste formatie. Daarvoor werd het budget ingezet voor tijdelijk personeel.
De formatie bij cluster Ruimte, economie en duurzaamheid is gestegen omdat bij de Najaarsrapportage 2020 materieel budget van de energietransitie is omgezet in fte's. Het aantal fte bij het Klantcontactcentrum is gedaald als gevolg van een doorgevoerde reorganisatie, waarbij meer gebruik wordt gemaakt van een flexibele schil. Verder is bij het cluster Communicatie sprake van een stijging van het aantal fte's vanwege uitbreiding van het team woordvoering en het opnemen van een flexibele schil voor communicatie-advies. Dit betreft de verwerking van de besluitvorming bij de Voorjaarsrapportage 2019 en de Najaarsrapportage 2019.