Geprognosticeerde balans

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 20; lid 1 b) is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten een geprognosticeerde begin- en eindbalans van de begrotingsjaren opnemen onder de uiteenzetting van de financiële positie.

Het meerjarig opnemen van de geprognosticeerde balans geeft de raad meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte. Met deze informatie kunnen ontwikkelingen vroegtijdig gesinaleerd worden.

Tabel 150 

Omschrijving

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

(bedragen x € 1 miljoen)

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

59,1

59,1

59,1

59,1

59,1

59,1

Materiële vaste activa

567,8

589,7

627,1

673,3

711,1

716,3

Financiële vaste activa

111,7

112,4

113,1

113,8

114,3

114,0

Totaal vaste activa

738,6

761,3

799,4

846,3

884,5

889,5

Vlottende activa

Onderhanden werk

121,8

135,5

117,2

113,8

100,4

86,5

Uitzettingen met een looptijd < 1 jr.

57,0

57,0

57,0

57,0

57,0

57,0

Liquide middelen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Overlopende activa

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5

Totaal vlottende activa

208,3

222,0

203,7

200,3

186,9

173,0

Totaal activa

946,9

983,3

1.003,1

1.046,6

1.071,4

1.062,5

Passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen

315,9

302,7

300,7

297,0

292,3

290,1

Voorzieningen

29,2

23,9

20,2

18,8

17,6

16,5

Langlopende leningen

429,8

508,6

536,0

585,8

617,5

613,1

Totaal vaste passiva

774,9

835,3

856,9

901,7

927,4

919,7

Vlottende passiva

Kasgeldleningen en banksaldi

43,2

43,2

43,2

43,2

43,2

43,2

Overige schulden

24,2

24,2

24,2

24,2

24,2

24,2

Overlopende passiva

104,7

80,7

78,8

77,6

76,7

75,4

Totaal vlottende passiva

172,0

148,0

146,2

145,0

144,0

142,8

Totaal passiva

946,9

983,3

1.003,1

1.046,6

1071,4

1.062,5