Grondslagen begroting

In deze paragraaf zijn de uitgangspunten en grondslagen opgenomen die zijn gehanteerd bij het opstellen van deze programmabegroting. Eerst worden de uitgangspunten van het financieel beleid genoemd. Daarna zijn de grondslagen uitgewerkt. Dit betreft de aangehouden indexeringen en de prognoses over de ontwikkeling van het aantal inwoners en woningen.

Uitgangspunten financieel beleid

De volgende spelregels worden gehanteerd die moeten zorgen voor een solide financiële positie:

  • een structureel sluitende begroting van baten en lasten;
  • financiële meevallers vloeien terug naar de algemene middelen;
  • tegenvallers worden zoveel als mogelijk opgevangen binnen het betreffende onderdeel van de programmabegroting;
  • taken die door het rijk worden overgeheveld naar gemeenten, moeten worden bekostigd met de middelen die daarvoor van het Rijk worden ontvangen;
  • de lokale lasten stijgen in principe niet, behoudens indexering;
  • leges moeten kostendekkend zijn.

Grondslagen

Bij de behandeling van de Voorjaarsrapportage 2021 zijn de algemene indexeringspercentages voor 2022 vastgesteld. Deze zijn gebaseerd op het Centraal Economisch Plan 2021 (CEB) van het Centraal Planbureau (CPB). Het meerjarenbeeld 2023 tot en met 2025 is gebaseerd op constante prijzen. Dat wil zeggen dat het prijspeil 2022 ook voor die jaren wordt gehanteerd. Voor de jaren 2023 en verder is derhalve geen rekening gehouden met prijs- en loonstijgingen op de lasten en een inflatiecorrectie op de baten.
De volgende grondslagen zijn voor de Programmabegroting 2022-2025 gehanteerd:

Tabel 145 

Omschrijving

Grondslag

Loonkosten (inclusief sociale lasten)

1,5% indexering

Goederen en diensten

1,4% indexering

Inkomensoverdrachten (subsidies)

1,5% indexering

Sociale uitkeringen in natura

1,0% indexering

Bijdrage gemeenschappelijke regelingen, loongevoelig deel (2/3 deel van de bijdrage)

1,5% indexering

Bijdrage gemeenschappelijke regelingen, overige budgetten (1/3 deel van de bijdrage)

1,4% indexering

Belastingen en tarieven

1,5% indexering

Investeringen

1,9% indexering

Rekenrente

2,0%

Algemene uitkering1

Meicirculaire 2021

  1. Bij de algemene uitkering voor 2022 is rekening gehouden met de toegzegde incidentele middelen voor jeugdzorg (brief ministerie van BZK van 29 juni 2021).

Voor de ontwikkeling van het aantal inwoners en woningen is rekening gehouden met de volgende prognose in de berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds:

Tabel 146 

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Inwoners per 1-1

159.100

160.600

163.000

167.300

Woningen per 1-1

65.900

66.940

68.350

71.050

De ontwikkeling (realisatie en prognose) van het aantal inwoners en woningen in de jaren 2017-2025 is weergegeven in Figuur 19.

Figuur 19