Overzicht structurele toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves beschouwen we als incidenteel, tenzij het gaat om:

  • reguliere onttrekkingen aan dekkingsreserves van kapitaallasten;
  • onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings) reserve. Dit gaat dan om een periode van minimaal drie jaar met als doel de structurele lasten te dekken.

De incidentele toevoegingen en onttrekkingen van de reserves worden vermeld in het overzicht van incidentele baten en lasten.

Tabel 162 

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

(bedragen x € 1.000)

Toev.

Onttrek.

Toev.

Onttrek.

Toev.

Onttrek.

Toev.

Onttrek.

Toev.

Onttrek.

Algemene reserves

Algemene dekkingsreserve

5.582

Totaal algemene reserves

5.582

Bestemmingsreserves

BTW Compensatiefonds

198

Calatravabruggen

249

96

287

312

312

Wonen

48

48

48

48

48

Versterking van de (lucht)vrachtketen

100

100

100

100

100

Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR)

132

132

132

132

132

Schaalsprong

2.000

2.000

Monumenten

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Kernen en Buurtschappen H&S

18

18

Totaal Bestemmingsreserves

108

757

108

406

108

579

2.108

604

2.108

604

Reserve dekking afschrijvingslasten

Reserve dekking afschrijvingslasten

1.353

2.776

2.307

2.252

1.821

2.601

3.254

2.844

3.560

3.111

Totaal structurele mutaties reserves

7.043

3.533

2.415

2.658

1.929

3.180

5.362

3.448

5.668

3.715