Recapitulatie op taakveld

Conform de voorschriften in het BBV is als uitvoeringsinformatie een recapitulatie van de budgetten per taakveld opgenomen. De taakvelden zijn verplicht voorgeschreven. Een toelichting op de taakvelden staat in het Iv3 informatievoorschrift.

Tabel 164 

Programma en taakveldomschrijving

Beleids doel

JR2020

2021

2022

2023

2024

2025

Bestuur, samenleving en publiekscontact

0.1 Bestuur

A

39

0

0

0

0

0

0.2 Burgerzaken

A

187

0

0

0

0

0

E

2.345

2.419

2.543

1.719

2.815

2.817

1.2 Openbare orde en veiligheid

D

4

0

0

0

0

0

Baten

2.575

2.419

2.543

1.719

2.815

2.817

0.1 Bestuur

A

7.437

6.405

6.465

6.379

6.368

6.357

B

364

281

252

252

252

252

C

755

901

877

877

877

877

D

296

304

380

393

393

393

0.2 Burgerzaken

A

542

865

435

531

426

426

D

595

361

397

397

397

397

E

5.412

5.652

5.592

4.946

5.788

5.789

1.2 Openbare orde en veiligheid

D

50

74

60

60

60

60

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

D

46

48

49

49

49

49

6.5 Arbeidsparticipatie

B

0

0

50

50

50

50

Lasten

15.498

14.891

14.557

13.935

14.661

14.651

Saldo van baten en lasten (B-L)

-12.923

-12.472

-12.015

-12.217

-11.846

-11.834

Resultaat programma (Saldo +O-S)

-12.923

-12.472

-12.015

-12.217

-11.846

-11.834

Programma en taakveldomschrijving

Beleids doel

JR2020

2021

2022

2023

2024

2025

Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

B

21

3.324

88

88

88

88

1.2 Openbare orde en veiligheid

A

952

1.554

1.026

1.026

1.026

1.026

B

2.271

0

0

0

0

0

Baten

3.244

4.878

1.114

1.114

1.114

1.114

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

B

15.166

17.568

15.294

14.904

14.930

14.929

1.2 Openbare orde en veiligheid

A

2.816

4.777

3.879

3.879

3.879

3.878

B

5.152

197

200

200

200

200

Lasten

23.135

22.542

19.374

18.983

19.009

19.008

Saldo van baten en lasten (B-L)

-19.890

-17.664

-18.260

-17.869

-17.895

-17.894

Resultaat programma (Saldo +O-S)

-19.890

-17.664

-18.260

-17.869

-17.895

-17.894

Programma en taakveldomschrijving

Beleids doel

JR2020

2021

2022

2023

2024

2025

Zorg en werk

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

A

317

378

378

378

378

378

6.3 Inkomensregelingen

D

61.783

36.795

31.405

31.405

31.405

31.405

6.5 Arbeidsparticipatie

C

0

31

31

31

31

31

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO

A

105

103

105

105

105

105

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

A

458

599

599

599

599

599

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

B

12

19

0

0

0

0

Baten

62.674

37.925

32.517

32.517

32.517

32.517

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

A

3.870

3.827

3.510

3.473

3.473

3.473

6.2 Wijkteams

A

493

526

527

527

527

527

6.3 Inkomensregelingen

A

115

148

0

0

0

0

D

66.798

46.395

41.125

41.125

41.125

41.125

6.4 Begeleide participatie

A

3.230

3.514

3.273

3.273

3.273

3.273

C

5.545

5.065

5.274

4.783

4.645

4.645

6.5 Arbeidsparticipatie

C

3.702

5.143

5.455

5.980

6.039

5.984

D

333

294

294

294

294

294

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO

A

6.645

7.067

6.465

6.456

6.456

6.456

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

A

10.397

11.146

11.795

11.807

11.807

11.807

B

2

38

38

38

38

38

D

598

810

651

651

651

651

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

A

29.717

30.925

30.044

30.047

30.047

30.047

B

10.877

11.273

11.971

11.985

11.985

11.984

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

A

430

435

410

410

410

410

B

280

286

16

16

16

16

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

A

4.583

4.720

5.237

5.237

5.237

5.237

Lasten

147.615

131.610

126.084

126.101

126.022

125.966

Saldo van baten en lasten (B-L)

-84.941

-93.685

-93.567

-93.584

-93.505

-93.449

Resultaat programma (Saldo +O-S)

-84.941

-93.685

-93.567

-93.584

-93.505

-93.449

Programma en taakveldomschrijving

Beleids doel

JR2020

2021

2022

2023

2024

2025

Maatschappelijke ontwikkeling

4.2 Onderwijshuisvesting

B

502

354

356

356

356

356

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

B

4.002

3.824

2.969

2.969

2.969

2.969

5.1 Sportbeleid en activering

E

433

160

0

0

0

0

5.2 Sportaccomodaties

E

6.274

6.161

6.752

6.752

6.752

6.752

5.3 Cultuurpresentie, cultuurproductie, cultuurparticipatie

D

6.301

4.745

6.325

6.325

6.325

6.325

5.6 Media

D

21

9

0

0

0

0

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

E

333

573

574

574

574

574

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

A

0

0

0

0

0

0

B

0

0

1.034

1.034

1.034

1.146

C

1.228

1.844

1.758

1.758

1.758

1.758

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

C

3

0

0

0

0

0

Baten

19.098

17.670

19.768

19.768

19.768

19.880

1.2 Openbare orde en veiligheid

C

97

96

98

98

98

98

3.4 Economische promotie

E

23

25

23

23

23

23

4.2 Onderwijshuisvesting

B

12.514

11.729

11.934

12.455

12.524

13.000

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

B

11.372

11.701

9.528

9.461

9.382

9.298

5.1 Sportbeleid en activering

E

2.774

4.300

2.687

2.567

1.811

1.811

5.2 Sportaccomodaties

E

21.450

17.788

17.717

17.593

17.522

17.394

5.3 Cultuurpresentie, cultuurproductie, cultuurparticipatie

D

16.156

16.185

16.088

16.030

15.998

15.224

5.4 Musea

D

457

394

398

398

398

398

5.5 Cultureel erfgoed

D

546

585

607

667

662

659

5.6 Media

D

6.490

6.465

6.537

6.430

6.223

6.216

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

E

5.246

8.124

7.546

6.237

6.686

6.456

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

A

2.789

2.877

2.882

2.871

2.871

2.063

B

0

0

803

799

795

791

C

12.516

13.681

13.691

12.777

12.353

10.830

6.2 Wijkteams

A

2.052

2.226

2.262

2.264

2.263

2.262

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

C

905

1.191

761

521

521

521

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

A

90

95

94

94

94

94

7.1 Volksgezondheid

A

6.435

6.720

6.695

6.606

6.607

6.609

Lasten

101.911

104.180

100.351

97.890

96.831

93.745

Saldo van baten en lasten (B-L)

-82.813

-86.510

-80.583

-78.122

-77.063

-73.865

0.10 Mutaties reserves

B

35

35

35

35

35

35

C

878

915

1.009

1.146

1.146

1.146

D

60

63

63

63

63

63

E

618

3.169

2.232

1.352

1.679

1.456

Onttrekkingen

1.590

4.182

3.339

2.596

2.923

2.700

0.10 Mutaties reserves

C

375

100

100

100

100

100

D

191

60

60

60

60

60

E

0

0

610

0

0

0

Stortingen

566

160

770

160

160

160

Resultaat programma (Saldo +O-S)

-81.788

-82.488

-78.015

-75.686

-74.300

-71.325

Programma en taakveldomschrijving

Beleids doel

JR2020

2021

2022

2023

2024

2025

Mobiliteit

2.1 Verkeer en vervoer

B

135

86

87

87

87

87

2.5 Openbaar vervoer

A

23

25

25

25

25

25

B

15

1.574

52

52

52

52

Baten

173

1.685

164

164

164

164

1.2 Openbare orde en veiligheid

B

0

384

384

384

384

384

2.1 Verkeer en vervoer

A

1.375

1.129

1.551

2.132

2.737

3.301

B

4.068

4.478

3.789

3.594

3.574

3.553

2.2 Parkeren

A

380

402

409

408

406

405

B

1.452

737

570

611

579

577

2.5 Openbaar vervoer

A

23

25

25

25

25

25

B

1.188

3.118

419

419

419

419

Lasten

8.487

10.273

7.147

7.573

8.124

8.664

Saldo van baten en lasten (B-L)

-8.314

-8.588

-6.983

-7.409

-7.960

-8.500

0.10 Mutaties reserves

A

126

89

246

274

307

574

B

1.022

1.385

610

738

738

738

Onttrekkingen

1.149

1.473

855

1.012

1.045

1.312

0.10 Mutaties reserves

A

87

0

0

0

0

0

B

3.209

1.253

2.207

1.721

3.154

3.460

Stortingen

3.296

1.253

2.207

1.721

3.154

3.460

Resultaat programma (Saldo +O-S)

-10.461

-8.367

-8.335

-8.118

-10.069

-10.648

Programma en taakveldomschrijving

Beleids doel

JR2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ruimtelijke ontwikkelingen

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

B

17.300

22.211

25.442

24.373

13.657

11.213

7.4 Milieubeheer

B

3.459

883

1

1

1

1

8.1 Ruimtelijke ordening

A

1.976

2.192

928

241

241

241

C

2

0

0

0

0

0

8.2 Grondexploitatie(niet bedrijventerreinen)

B

67.124

35.062

55.348

47.957

62.655

57.665

8.3 Wonen en bouwen

C

12.292

10.004

10.004

10.354

10.354

10.354

Baten

102.153

70.353

91.722

82.925

86.907

79.473

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

B

15.703

22.211

23.425

22.722

13.909

9.198

7.4 Milieubeheer

B

5.974

4.860

3.576

2.654

2.559

2.205

8.1 Ruimtelijke ordening

A

5.032

6.227

3.994

3.541

3.526

3.434

C

256

44

44

44

44

44

8.2 Grondexploitatie(niet bedrijventerreinen)

B

68.903

33.206

55.774

49.688

63.010

59.068

8.3 Wonen en bouwen

C

2.471

2.382

2.444

2.444

2.444

2.444

Lasten

98.338

68.930

89.256

81.094

85.492

76.393

Saldo van baten en lasten (B-L)

3.815

1.423

2.467

1.831

1.415

3.081

0.10 Mutaties reserves

B

22.860

12.246

15.046

16.008

16.252

8.507

Onttrekkingen

22.860

12.246

15.046

16.008

16.252

8.507

0.10 Mutaties reserves

B

24.172

13.814

14.228

14.260

14.312

7.481

Stortingen

24.172

13.814

14.228

14.260

14.312

7.481

Resultaat programma (Saldo +O-S)

2.502

-145

3.285

3.579

3.355

4.107

Programma en taakveldomschrijving

Beleids doel

JR2020

2021

2022

2023

2024

2025

Wonen

8.3 Wonen en bouwen

B

373

672

323

323

323

323

Baten

373

672

323

323

323

323

8.3 Wonen en bouwen

A

446

148

166

166

166

166

B

2.182

2.465

1.804

1.766

1.763

1.761

Lasten

2.628

2.612

1.970

1.931

1.929

1.926

Saldo van baten en lasten (B-L)

-2.255

-1.941

-1.647

-1.608

-1.606

-1.603

0.10 Mutaties reserves

A

311

246

169

139

128

128

Onttrekkingen

311

246

169

139

128

128

0.10 Mutaties reserves

A

58

48

48

48

48

48

Stortingen

58

48

48

48

48

48

Resultaat programma (Saldo +O-S)

-2.001

-1.743

-1.526

-1.517

-1.526

-1.523

Programma en taakveldomschrijving

Beleids doel

JR2020

2021

2022

2023

2024

2025

Kwaliteit fysieke omgeving

2.1 Verkeer en vervoer

D

987

1.129

742

742

742

742

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

A

17

28

28

28

28

28

7.2 Riolering

C

9.965

10.624

10.728

11.087

11.327

11.169

7.3 Afval

B

19.553

21.089

21.609

20.977

20.977

20.977

7.4 Milieubeheer

D

0

17

17

17

17

17

E

27

42

48

48

48

48

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

A

761

763

774

774

774

774

Baten

31.310

33.691

33.947

33.673

33.912

33.754

1.2 Openbare orde en veiligheid

D

160

232

172

172

172

172

2.1 Verkeer en vervoer

D

24.409

25.493

25.853

26.932

27.803

28.586

2.4 Economische havens en waterwegen

C

617

681

667

664

662

656

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

A

8.646

8.609

8.557

8.502

8.497

8.492

7.2 Riolering

C

5.850

6.023

6.248

6.307

6.527

6.395

7.3 Afval

B

17.421

17.523

17.153

16.520

16.520

16.520

7.4 Milieubeheer

E

10.401

10.565

9.960

9.960

9.960

9.960

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

A

1.063

1.046

1.041

1.039

1.037

1.036

Lasten

68.567

70.172

69.651

70.096

71.178

71.818

Saldo van baten en lasten (B-L)

-37.257

-36.481

-35.704

-36.423

-37.266

-38.064

0.10 Mutaties reserves

A

131

132

132

132

132

132

D

639

249

96

287

312

312

Onttrekkingen

770

381

228

419

444

444

Resultaat programma (Saldo +O-S)

-36.487

-36.101

-35.477

-36.005

-36.823

-37.620

Programma en taakveldomschrijving

Beleids doel

JR2020

2021

2022

2023

2024

2025

Economische zaken

2.1 Verkeer en vervoer

A

26

0

0

0

0

0

3.1 Economische ontwikkeling

A

29

20

20

20

20

20

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

A

2.539

1.696

1.512

1.512

1.812

2.162

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

A

1.350

1.545

1.747

2.797

2.797

2.797

Baten

3.943

3.261

3.279

4.329

4.629

4.979

2.1 Verkeer en vervoer

A

31

0

0

0

0

0

B

153

169

162

162

162

162

3.1 Economische ontwikkeling

A

689

534

597

597

597

597

B

489

862

463

463

463

463

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

A

4.097

3.292

3.280

3.241

3.236

3.226

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

A

2.087

2.051

2.105

2.105

2.105

2.105

B

351

381

381

381

331

331

8.1 Ruimtelijke ordening

B

264

227

229

229

229

229

Lasten

8.161

7.515

7.217

7.178

7.123

7.112

Saldo van baten en lasten (B-L)

-4.218

-4.253

-3.938

-2.849

-2.494

-2.134

0.10 Mutaties reserves

A

0

1.520

100

100

127

127

Onttrekkingen

0

1.520

100

100

127

127

0.10 Mutaties reserves

A

253

1.020

0

0

0

0

Stortingen

253

1.020

0

0

0

0

Resultaat programma (Saldo +O-S)

-4.471

-3.753

-3.838

-2.749

-2.366

-2.006

Programma en taakveldomschrijving

Beleids doel

JR2020

2021

2022

2023

2024

2025

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

0.5 Treasury

C

13.764

8.356

8.108

7.977

7.868

7.750

0.61 OZB woningen

A

18.813

19.276

19.763

19.763

19.763

19.763

0.62 OZB niet-woningen

A

59.966

60.808

62.137

62.137

62.137

62.137

0.63 Parkeerbelasting

A

2.550

2.704

3.617

4.873

4.873

4.453

0.64 Belastingen overig

A

7.281

7.153

851

851

851

851

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

B

198.317

202.904

212.300

197.200

196.700

199.400

0.8 Overige baten en lasten

D

30

0

0

0

0

0

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

A

9

14

14

14

14

14

3.4 Economische promotie

A

4.114

3.831

12.781

12.781

14.281

15.281

8.3 Wonen en bouwen

A

31

32

32

32

32

32

Baten

304.877

305.078

319.603

305.629

306.520

309.682

0.5 Treasury

C

-852

-887

-893

-265

-127

-510

0.61 OZB woningen

A

1.273

1.072

1.319

1.319

1.319

1.319

0.62 OZB niet-woningen

A

2.373

2.411

1.911

1.911

1.911

1.911

0.63 Parkeerbelasting

A

23

24

29

29

29

29

0.64 Belastingen overig

A

154

144

19

19

19

19

0.8 Overige baten en lasten

D

1.103

4.380

9.275

2.741

2.643

6.668

0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)

E

3.690

1.457

1.158

1.185

1.185

1.185

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

A

0

0

0

0

0

0

3.4 Economische promotie

A

236

261

339

339

339

339

Lasten

8.000

8.862

13.157

7.279

7.318

10.961

Saldo van baten en lasten (B-L)

296.877

296.216

306.446

298.350

299.201

298.721

0.10 Mutaties reserves

D

13.161

16.058

1.125

238

1.515

131

Onttrekkingen

13.161

16.058

1.125

238

1.515

131

0.10 Mutaties reserves

D

11.571

6.643

1.644

605

0

0

Stortingen

11.571

6.643

1.644

605

0

0

Resultaat programma (Saldo +O-S)

298.467

305.631

305.927

297.984

300.716

298.852

Programma en taakveldomschrijving

Beleids doel

JR2020

2021

2022

2023

2024

2025

Overzicht overhead

0.4 Overhead

A

230

50

50

50

50

50

B

0

0

0

0

0

0

C

0

0

0

0

0

0

D

61

21

21

21

21

21

E

-1

0

0

0

0

0

Baten

289

71

71

71

71

71

0.4 Overhead

A

23.454

25.129

25.399

24.890

24.914

24.951

B

10.180

11.287

10.786

10.786

10.736

10.736

C

15.728

18.125

16.648

15.743

15.908

16.197

D

10.486

16.626

12.265

13.334

14.560

12.399

E

-8.454

-8.214

-8.106

-8.106

-8.106

-8.106

Lasten

51.394

62.954

56.992

56.647

58.012

56.177

Saldo van baten en lasten (B-L)

-51.105

-62.882

-56.921

-56.576

-57.941

-56.106

Resultaat programma (Saldo +O-S)

-51.105

-62.882

-56.921

-56.576

-57.941

-56.106

Samenvattend

Baten/lasten omschrijving

JR2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal Lasten

533.734

504.541

505.754

488.707

495.698

486.420

Totaal Baten

530.708

477.703

505.050

482.231

488.739

484.773

Totaal van saldo van baten en lasten

-3.026

-26.837

-704

-6.476

-6.959

-1.647

Totaal mutaties reserves

-74

13.168

1.965

3.718

4.761

2.201

Resultaat

-3.100

-13.669

1.261

-2.758

-2.198

554