Strategische heroriëntatie

Gelet op het geprognotiseerde tekort in het meerjarenbeeld over de jaren 2022- 2025 heeft de raad op 1 juli 2021 besloten tot een pakket ombuigingsmaatregelen oplopend tot € 13,2 miljoen in 2025 (2021.0001203).

De te realiseren ombuigingen

In Tabel 147 is een recapitulatie van de te realiseren ombuigingen opgenomen.

Het totaal van de ombuigingen is aangepast. In de eerste plaats als gevolg van het op 1 juli 2021 aangenomen amendement 'Hand in eigen boezem' (onderdeel b.) op basis waarvan de raming voor de fractievergoedingen geleidelijk verlaagd wordt tot uiteindelijk een verlaging van 20% in 2025. Een nadere uitwerking van onderdeel a. van het amendement volgt later.

In de tweede plaats als gevolg van de motie 'Sport in de breedte', wordt de ombuiging op de breedtesport aangepast. Op deze manier is deelname aan de rijksregeling Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) op het laagste niveau mogelijk.

Op de derde plaats kan een deel van de ombuigingen op de inkomsten uit vastgoed en gronden al in 2022 gerealiseerd worden. Dit betreft een retributie van Ymere, inbreng gronden Van Groningen en huur Sarabande 7a.

Tabel 147 

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Totaal maatregelen conform raadsvoorstel 2021.0001203

2.591

6.497

8.379

13.198

Mutaties:

- verlaging fractievergoedingen (aangenomen amendement)

11

22

33

44

- aanpassing ombuiging breedtesport (motie 'Sport in de breedte')

-147

-147

- verhoging inkomsten vastgoed en gronden

153

153

3

Afrondingsverschillen

1

1

1

Totaal strategische heroriëntatie

2.756

6.673

8.266

13.098

Per programma worden in Tabel 148 de ombuigingen uitgesplitst en inzichtelijk gemaakt. Om vervolgens verder te worden toegelicht per ombuiging.

Tabel 148 

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

Bestuur, samenleving en publiekscontact

Optimaliseren dienstverleningskanalen

0

0

0

126

Taakstelling dienstverlening

59

59

0

0

Fractievergoedingen

11

22

33

44

Totaal - Bestuur, samenleving en publiekscontact

70

81

33

170

Veiligheid

Verlagen bijdragen gemeenschappelijke regelingen (VRK en OD NZKG)

189

189

189

189

Minder handhaving inzetten op bijvoorbeeld wildplakken en kladden en collecteren

126

126

126

126

Totaal - Veiligheid

315

315

315

315

Zorg en werk

Beperken kosten jeugdzorg

850

850

850

850

Totaal - Zorg en werk

850

850

850

850

Maatschappelijke ontwikkeling

Maatregelen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs - Actualisatie IHP

0

0

0

224

Maatregelen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs - Huurafdracht schoolbesturen

0

0

0

112

Vercommercialiseren groter gedeelte Het Cultuurgebouw

0

0

0

740

Concentreren en optimaliseren bibliotheekfunctie

0

100

300

300

Maatregelen culturele onderwerpen

140

200

200

200

Versoberen topsport

0

120

120

120

Versoberen breedtesport

0

0

756

756

Beperken bovenwettelijke onderwijsactiviteiten

400

400

400

400

Versoberen ondersteuning (doelgroep)activiteiten

203

523

808

3.157

Verlaging Wijkbudgetten

46

96

96

96

Totaal - Maatschappelijke ontwikkeling

789

1.439

2.680

6.106

Mobiliteit

Minder parkeerplaatsen Hoofddorp centrum

0

0

0

249

Totaal - Mobiliteit

0

0

0

249

Ruimtelijke ontwikkelingen

Heffen van leges voor advisering ruimtelijke initiatieven

0

350

350

350

Verlagen initiatievenbudget vanaf 2024

0

0

50

50

Taakstelling NMCX

0

0

0

301

Totaal - Ruimtelijke ontwikkelingen

0

350

400

701

Kwaliteit fysieke omgeving

Besparen op afhandeling meldingen openbare ruimte

63

63

63

63

Risicogestuurd onderhoud openbare ruimte

315

315

315

315

Uniformering straatreiniging - Verlaging beeldkwaliteit openbare ruimte

0

300

300

300

Kostendekkend maken rioolheffingen

0

300

300

300

Totaal - Kwaliteit fysieke omgeving

378

978

978

978

Economische zaken

Verhogen van inkomsten vastgoed en gronden

153

153

353

603

Versnellen verkoop niet-kernportefeuille vastgoed

0

0

100

200

Verhogen inkomsten reclamebeleid

0

1.050

1.050

1.050

Reduceren Marketing & Acquisitie

0

0

50

50

Verhogen leges

200

200

200

200

Totaal - Economische zaken

353

1.403

1.753

2.103

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Verhogen parkeertarieven/vergunningen

0

1.256

1.256

1.256

Totaal - Overzicht algemene dekkingsmiddelen

0

1.256

1.256

1.256

Overzicht overhead

Besparing door digitalisering, automatisering en robotisering

0

0

0

181

Versoberen uitvoering van taken in het primair proces

0

0

0

189

Totaal - Overzicht overhead

0

0

0

370

Totaal - generaal

2.756

6.673

8.266

13.098

Bestuur, samenleving en publiekscontact

Optimaliseren dienstverleningskanalen

(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

0

0

0

126

Het selectiever inzetten van dienstverleningskanalen.

Taakstelling dienstverlening

(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

59

59

0

0

Taakstelling op het programma Bestuur, samenleving en publiekscontact om voortgang dienstverlening van webcare te borgen.

Fractievergoedingen

(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

11

22

33

44

Naar aanleiding van het aangenomen amendement 'Hand in eigen boezem' (onderdeel b.) bij het raadsvoorstel Strategische heroriëntatie 2022-2025 (2021.0001203) wordt de raming voor de fractievergoedingen verlaagd. Een nadere uitwerking van onderdeel a. van het amendement volgt later.
Jaarlijks is € 222.100 in de programmabegroting opgenomen ten behoeve van de fractievergoeding. Dit bedrag dient als tegemoetkoming voor de kosten van de werkzaamheden van de fracties. De raad bespaart 20% van het totale bedrag om bij te dragen aan de dekking van de tekorten, waarbij er nog ruim voldoende budget over blijft voor de verschillende fracties om hun werkzaamheden goed te kunnen blijven uitvoeren.

Veiligheid

Verlagen bijdragen gemeenschappelijke regelingen (VRK en OD NZKG)

(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

189

189

189

189

Verlagen bijdragen gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) door bij de OD NZKG strenger te toetsen op noodzakelijkheid van de adviesvragen en deze kosten door te belasten aan de klant. Tevens kunnen we het niveau van toezicht bij inrichtingen verlagen.
De VRK gaat zelf een onderzoek doen om te kijken bij welke taken de ombuiging de minste negatieve effecten op de taken van de VRK heeft. De verwachting is dat over de uitkomsten van het onderzoek het dagelijks - en algemeen bestuur van de VRK in februari 2022 een besluit neemt, waarna de resultaten in maart/april 2022 aan de raad aangeboden kunnen worden.

Minder handhaving inzetten op bijvoorbeeld wildplakken en kladden en collecteren

(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

126

126

126

126

Er wordt op dit moment scherp geprioriteerd. Door het wegvallen van de structurele gelden (2 fte) in 2022 en het wegvallen van de incidentele gelden van 2021 (5 fte) zullen we minder inzetten op andere taken.
In het vierde kwartaal van 2021 gaan we met de raad in gesprek over de herprioritering bij Handhaving en Toezicht. De prioriteitenlijst wordt openbaar gemaakt. In de communicatie richting inwoners moet transparant gemaakt worden waarom bepaalde zaken niet meer in behandeling genomen kunnen worden.

Zorg en werk

Beperken kosten jeugdzorg

(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

850

850

850

850

Deze kostenbeperkende maatregel bestaat uit:
1) Aanpak Multi Problematiek (Hestia) waarbij door middel van een doorbraakmethode, waaronder een maatwerkplan, verdergaande multiproblematiek wordt voorkomen bij gezinnen.
2) Inzetten van praktijkondersteuners JGGZ bij huisartsen (POH).

Effect Hestia: Gezinnen bij wie multiproblematiek voorkomt, ontvangen kwalitatief betere en goedkopere hulp, zodat deze volwaardig kunnen functioneren in de maatschappij.
Effect POH: Jongeren die met psychische klachten bij de huisarts komen, worden, indien mogelijk, geholpen door de praktijkondersteuners JGGZ, waardoor sprake is van kwalitatief betere en minder onnodige doorverwijzingen naar basis en specialistische JGGZ.

De (financiële) effecten zijn uit te drukken in een het verschil tussen dat wat de kosten zouden zijn zonder interventie en die met interventie. Dat geldt zowel voor Hestia als voor de inzet van de praktijkondersteuners JGGZ.

Maatschappelijke ontwikkeling

Maatregelen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs - Actualisatie IHP

(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

0

0

0

224

De meest recente planning van de Integrale Huisvestingsplan-projecten is doorvertaald in het meerjarenbeeld in de Programmabegroting 2022-2025.

Maatregelen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs - Huurafdracht schoolbesturen

(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

0

0

0

112

De kinderopvangorganisaties gaan (via de verhurende schoolbesturen) marktconforme huurprijzen betalen.

Vercommercialiseren groter gedeelte Het Cultuurgebouw

(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

0

0

0

740

Het Cultuurgebouw is gevraagd een plan op te stellen om verder te commercialiseren op de organisatie en de gebouwen. Wij zijn in overleg met het Cultuurgebouw om te onderzoeken welke gedeeltes dit kan betreffen. Het effect is dat er minder m² voor culturele activiteiten beschikbaar is en een deel van het cultureel aanbod wordt commercieel.

Concentreren en optimaliseren bibliotheekfunctie

(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

0

100

300

300

Het Cultuurgebouw is gevraagd een plan op te stellen over het verder concentreren en optimaliseren van de bibliotheekfunctie, zonder dat er een locatie (geheel) sluit. Er is nog niet bekend welke huidige of alternatieve locaties dit zal betreffen. Wij zijn in overleg met het Cultuurgebouw om dit te onderzoeken. Het effect is dat de maatschappelijke rol van de bibliotheek minder wordt.

Maatregelen culturele onderwerpen

(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

140

200

200

200

We stoppen de ondersteuning aan de Galerie 2001. De komende jaren kunnen we de kunst in de openbare ruimte bekostigen mede doordat we niet meer in het kunstwerk IDA investeren. Dit loopt tot 2026.

Versoberen topsport

(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

0

120

120

120

De versobering op topsport betekent dat er geen echt topsportbeleid meer gevoerd wordt. De aandacht wordt verlegd naar de talentontwikkeling in de sport. Hiermee ondersteunen we talenten/talentprogramma’s bij lokale verenigingen. Dit betekent dat we de subsidierelaties met de huidige vier topsportprogramma’s beëindigen, te weten het nationaal trainingscentrum squash, het nationaal trainingscentrum synchroonzwemmen, het regionaal trainingscentrum judo en het regionaal trainingscentrum honkbal. Ook beëindigen we de subsidierelatie met het Olympisch Netwerk/Topsportloket. Het topsportbudget wordt met 60% gekort. Een gevolg is dat adequate ondersteuning van topsportprogramma's niet meer mogelijk is. De focus zal verlegd worden naar ondersteuning van lokale topsporttalenten en hun verenigingen. Deze ondersteuning zal in 2022 verder worden uitgewerkt.

Versoberen breedtesport

(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

0

0

756

756

De bezuinigingen op de breedtesport treft de activiteiten van Team Sportservice Haarlemmermeer. Deze bezuiniging houdt in dat tenminste 90% van alle sport- en beweegactiviteiten in de wijken, kernen en op scholen alsmede de vele ondersteuningsactiviteiten aan verenigingen en de samenwerking met andere maatschappelijke partijen zullen stoppen. De deelname aan de Brede Regeling Combinatiefuncties van het Rijk, en daarmee de financiering van 33 fte, is niet langer mogelijk omdat er onvoldoende gemeentelijke cofinanciering aanwezig is om aan deze regeling mee te kunnen doen. Tevens houdt dit in dat de combinatiefuncties bij Meerwaarde en het Cultuurgebouw zullen komen te vervallen. Het is ook niet langer mogelijk om door middel van de inzet van Sportservice nog extra geld uit de markt te halen waarmee de breedtesport gestimuleerd wordt. De verwachting is dat dit grote invloed heeft op zowel de beweegparticipatie als op diverse gezondheidsindicatoren. In 2022 wordt verder invulling gegeven aan een afgeschaald sportbeleid.
Aangepaste ombuiging:
Naar aanleiding van de motie ‘Sport in de breedte’ wordt de ombuiging op de breedtesport verlaagd met € 147.000 naar € 756.000. Hiermee is deelname aan de rijksregeling Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) op het laagste niveau mogelijk. Wij blijven hierdoor de rijksbijdrage ontvangen, waardoor Team Sportservice Haarlemmermeer in afgeslankte vorm, overeind kan blijven. Team Sportservice Haarlemmermeer krijgt hierbij de reële opdracht om vanaf 2024 € 100.000 aan cofinanciering uit de markt te halen.

Beperken bovenwettelijke onderwijsactiviteiten

(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

400

400

400

400

Het Rijk heeft de rijksbijdrage onderwijsachterstandsmiddelen verhoogd. We voldoen ook zonder deze extra middelen aan de wettelijke eisen die het Rijk stelt voor Voorschoolse Educatie. Onze inzet wordt nu gedekt uit de rijksbijdrage derhalve kunnen we bezuinigen op de inzet van gemeentelijke middelen.

Versoberen ondersteuning (doelgroep)activiteiten

(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

203

523

808

3.157

De korting op deze subsidies heeft grote invloed op de Sociale Basis en daarmee de beweging van zwaar naar licht. Het beroep op zwaardere geïndiceerde zorg zal mogelijk toenemen. Voor de verdere uitwerking gaan wij met de betreffende organisaties in gesprek. De korting op het budget voor MeerWaarde zal gevolgen hebben voor het aanbod in sociaal werk voor jeugd en volwassenen, kinder- en jongerenwerk, informatiepunten, clientondersteuning, buurtbemiddeling, het ondersteunen van vrijwilligers(organisaties) zoals de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer. Voor het sociaal werk lopen wachttijden op, terwijl kwetsbare inwoners minder snel en minder vaak daadwerkelijk hulp krijgen. Mantelzorg en Meer kan minder ondersteuning bieden voor mantelzorgers. Dit kan leiden tot meer overbelaste mantelzorgers. Het aanbod van vrijwilligersorganisaties voor senioren, inwoners met een beperking, een migratieachtergrond of jeugd- en jongerenwerk zoals scouting en speeltuinwerk zal afnemen en er is minder ruimte voor jeugdparticipatieprojecten. Minder aanbod heeft ook gevolgen voor beheerders van maatschappelijk vastgoed. De verwachting is dat het lastig is om afdoende andere inkomstenbronnen aan te boren en voldoende vrijwilligers te werven en te behouden. Dit bedreigt soms ook de continuïteit.
Met het stopzetten van de subsidie voor Jeugdland Hoofddorp, Jeugdland Nieuw-Vennep en de Speel-o-theek bestaat een reële kans dat deze organisaties geen andere fondsen kunnen aanspreken en daardoor niet meer kunnen voortbestaan.
Deze bezuinigingen hebben negatieve gevolgen voor de uitvoering van onder andere het beleid omtrent de Stevige Sociale Basis, de Visie Informele Zorg, Jong in Haarlemmermeer, de Lokale Inclusie Agenda en Samen Spelen. Ambities zullen terug moeten worden geschroefd.

Verlaging Wijkbudgetten

(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

46

96

96

96

Met deze ombuiging blijft er (vanaf 2023) nog € 50.000 beschikbaar voor de financiële ondersteuning van maatschappelijke initiatieven. In 2022 is dat nog € 100.000.

Mobiliteit

Minder parkeerplaatsen Hoofddorp centrum

(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

Lager parkeerinkomsten (Overzicht algemene dekkingsmiddelen)

0

0

0

-420

Lagere lasten (programma Mobiliteit)

0

0

0

669

Minder parkeerplaatsen Hoofddorp centrum

0

0

0

249

Door het beter benutten en reguleren van de beschikbare parkeerruimte zullen er in het stadscentrum van Hoofddorp minder parkeerplaatsen nodig zijn. Er zal beter gebruik worden gemaakt van de parkeergarages. En er zullen minder investeringen in gebouwde en maaiveldparkeervoorzieningen plaatsvinden. Door slimme oplossingen en het stimuleren van andere mobiliteitsvormen zoals het OV en de (elektrische) fiets zullen we ervoor zorgen dat het centrum haar aantrekkelijkheid niet gaat verliezen.

Ruimtelijke ontwikkelingen

Heffen van leges voor advisering ruimtelijke initiatieven

(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

0

350

350

350

Onze gemeente biedt de service aan bouwaanvragen vroegtijdig te laten toetsen, voordat een daadwerkelijke bouwaanvraag inclusief de bijbehorende legesverplichting ingediend wordt. Daar worden tot nu toe geen kosten voor in rekening gebracht.
Tegelijkertijd hebben wij de ambitie om dit type initiatieven kostendekkend te laten zijn waarbij er onderscheid gemaakt gaat worden tussen eenvoudige initiatieven, grotere initiatieven en initiatieven voor kleinschalige woningbouw.

Verlagen initiatievenbudget vanaf 2024

(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

0

0

50

50

Het beschikbare jaarbudget voor initiatieven van € 430.000 wordt vanaf 2024 verlaagd met € 50.000. Hierdoor wordt de jaarlijkse onttrekking uit de Algemene reserve grondzaken voor dit doel lager.

Taakstelling NMCX

(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

0

0

0

301

Dit betreft een brede taakstelling op de subsidie van NMCX, waarbij de wettelijke taken en activiteiten van de energietransitie wel uitvoerbaar blijven.

Kwaliteit fysieke omgeving

Besparen op afhandeling meldingen openbare ruimte

(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

63

63

63

63

Door bepaalde meldingen alleen nog bij de reguliere rondes af te handelen en aannemers/toezichthouders niet meer tussentijds afzonderlijke meldingen te laten behandelen kan een besparing worden bereikt. Op deze melding wordt een standaardreactie gestuurd naar de melder dat zijn melding tijdens een volgende ronde wordt meegenomen. Alle meldingen worden wel beoordeeld. Het betreft de volgende meldingen:
1. meldingen waarbij de inhoud betrekking heeft op onderhoud met een vaste frequentie: voorbeelden zijn meldingen over maai- en snoeiwerkzaamheden, onkruidbeheersing, legen van prullenbakken, verwijderen van kleine bijplaatsen bij brengparkjes (< 0,5 m3); de werkzaamheden worden alleen uitgevoerd tijdens reguliere onderhoudsrondes en niet meer extra tussentijds;
2. meldingen/klachten die betrekking hebben op de snelheid van het verkeer; bij deze meldingen beperken wij onze inzet tot maatregelen die betrekking hebben op de weginrichting;
3. individuele meldingen over de aanpassing van de inrichting openbare ruimte; onze reactie zal zijn dat er eerst voldoende draagvlak moet zijn. Te denken valt hierbij aan verzoeken om paaltjes, drempels, verlichting of extra verkeersborden.

Risicogestuurd onderhoud openbare ruimte

(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

315

315

315

315

In 2020 zijn de beheerplannen voor de openbare ruimte door de raad vastgesteld. Door risico- en effectgestuurd beheer (assetmanagement) is het mogelijk om de prestaties en de kosten van het onderhoud van de kapitaalgoederen verder te optimaliseren. Door een grotere risicobereidheid, zonder de veiligheid in gevaar te brengen, kan invulling worden gegeven aan de bezuinigingen. Het betreft werkzaamheden waarbij niet gestuurd wordt via een beeldbestek.
1. Verlagen frequentie schilderen masten openbare verlichting en verkeersregelinstallaties.
Het gaat om het aanbrengen van een coating die gericht is op de conservering van de mast.
2. Minder reinigen kunstwerken.
Voor de maatregelen 1 en 2 wordt jaarlijks een optimale mix bepaald. We bekijken op basis van de prijzen, de risico’s en het effect hoe we de maatregelen het minst laten ingrijpen op de kwaliteit van de openbare ruimte. We gaan de cycli verlengen, maar waar nodig kunnen we gericht handelen.
3. Meldingen van graffiti worden afgehandeld met een beperkt budget per jaar (aanstootgevende uitingen worden in ieder geval verwijderd).

Uniformering straatreiniging - Verlaging beeldkwaliteit openbare ruimte

(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

0

300

300

300

1.) Verlagen beeldkwaliteit voor straatreiniging door:
a. het laten vervallen van het pluspakket met hoge beeldkwaliteit voor reiniging (straatvegen, ruimen van blad en bloesem, zwerfafval en het legen van prullenbakken). De ambitie wordt hierdoor in alle gebieden gelijk: op basisniveau (B);
b. onkruid op verhardingen tijdens het hele seizoen onderhouden op niveau C in plaats van een combinatie B/C: basisniveau (B) buiten het groeiseizoen en laagniveau (C) tijdens groeiseizoen van onkruid.
2.) Overgang naar een planmatig contract voor het onderhoud van bomen op het gebied van verwijderen uitlopers op de stam en schoffelen rondom de bomen (boomspiegels) in plaats van een contract op beeldkwaliteit. Dit betekent dat de uitlopers van bomen voortaan eenmaal per jaar worden verwijderd en dat het onkruid rondom bomen tweemaal per jaar wordt verwijderd.

Kostendekkend maken rioolheffingen

(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

0

300

300

300

Momenteel wordt 50% van de kosten van het beheer en onderhoud van waterkeringen en afwateringen toegerekend aan de rioolheffing. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) kunnen deze kosten volledig worden toegerekend aan de rioolheffing.

Economische zaken

Verhogen van inkomsten vastgoed en gronden

(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

Hogere pachtopbrengsten

0

0

200

450

Huuropbrengst Sarabande 7a

55

55

55

55

Inbreng gronden Van Groningen

50

50

50

50

Retributie Ymere

48

48

48

48

Verhogen van inkomsten vastgoed en gronden

153

153

353

603

De inkomsten vanuit gemeentelijk vastgoed en gronden moet worden verhoogd. Dit betreft de verhoging van inkomsten uit de geliberaliseerde pacht, hogere huuropbrengsten en lagere rentelasten doordat de aangekochte gronden van Van Groningen worden ingebracht in de gebiedsontwikkeling (bouwgrondexploitatie).
De hogere inkomsten van uit de pacht zijn deels een inschatting op basis van eerdere aanbesteding van deze gronden. Afhankelijk van de marktomstandigheden zijn deze inkomsten realiseerbaar. Een overig deel van deze hogere inkomsten zijn taakstellend van aard waarbij wij onderzoeken hoe deze gerealiseerd kunnen worden.
Een deel van de ombuigingen wordt eerder gerealiseerd dan opgenomen in het voorstel van de strategische heroriëntatie. Dit geeft in de jaren 2022 en 2023 een extra opbrengst.

Versnellen verkoop niet-kernportefeuille vastgoed

(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

0

0

100

200

Dit betreft een meerjarige incidentele baat uit de verkoop van de niet-kernportefeuille. Van de eerste tranche zijn de woningen aan de zittende huurders aangeboden, de verwachting is dat het animo hiervoor laag is. Het voormalig Floriade paviljoen staat inmiddels te koop. Om versnelling van verkopen te bewerkstelligen, is het voornemen om voor de tweede tranche uit te gaan van minder beklemmende verkoopvoorwaarden.

Verhogen inkomsten reclamebeleid

(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

0

1.050

1.050

1.050

Door het invoeren van reclamebelasting op grote oppervlakten (met name de billboards langs de snelwegen) en het aanbieden van reclame op digitale billboards, zullen we extra inkomsten kunnen realiseren. De komende tijd gaan we dit onderzoeken en komen we met een separaat beleidsvoorstel.

Reduceren Marketing & Acquisitie

(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

0

0

50

50

Door het reduceren in marketing & acquisitie verwachten wij jaarlijks vanaf 2024 € 50.000 te kunnen besparen.

Verhogen leges

(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

200

200

200

200

Leges zijn onderdeel van een bredere afweging. Afspraak is dat in 2023 de hoogte van de leges voor evenementen opnieuw bekeken worden.
Recent is het uitvoeringsbeleid evenementen vastgesteld in het college. Gelijktijdig is in de APV voorgesteld om de voorgestelde wijziging van de leges bij de eerstvolgende wijziging van de legesverordening vast te laten stellen. Met name de C-categorie (Awakenings bijvoorbeeld) gaat op basis van het voorstel flink meer betalen. Hoe hoger het risicoprofiel, des te meer tijd en capaciteit de behandeling van een aanvraag om een evenementenvergunning kost. Dit rechtvaardigt ook hogere legestarieven. Het zou een drempel kunnen vormen voor deze grote evenementen om het evenement in onze gemeente te laten plaatsvinden als de leges verder worden verhoogd. Er moet naar de legesverordening in zijn totaliteit worden gekeken om te beoordelen of deze 100% kostendekkend is en niet daarboven komt. Meer dan 100% kostendekkendheid met betrekking tot leges heffen is onrechtmatig.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Verhogen parkeertarieven/vergunningen

(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

0

1.256

1.256

1.256

Met ingang van 1 januari 2023 worden de tarieven van straatparkeren en parkeervergunningen in Hoofddorp verhoogd. Ook de tarieven voor de P&R Hoofddorp worden verhoogd. Om de extra opbrengst te realiseren worden de belangrijkste tarieven voor het straatparkeren als volgt:
A-zone (stop&go): eerste half uur € 0,55 (nu € 0,10)
A-zone (stop&go): eerst volgende uur € 3,45 (nu € 3,00)
B-zone (kort parkeren): eerste uur € 1,30 (nu € 0,75)
B-zone (kort parkeren): tweede uur € 1,75 (nu € 1,20)
C-zone (lang parkeren): alle uren € 0,85 (nu € 0,45)
Schiphol: alle uren € 6,00 (nu € 4,70)

Het verhogen van de tarieven P+R Hoofddorp geeft een meeropbrengst van € 75.000. De leges op vergunningen en ontheffingen worden verdubbeld wat een meeropbrengst van € 20.000 geeft.

Overzicht overhead

Besparing door digitalisering, automatisering en robotisering

(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

0

0

0

181

Binnen de organisatie brede bedrijfsvoeringprocessen is door middel van digitalisering, automatisering en robotisering nog efficiëntie te behalen. Zo bevinden zich binnen het proces van inkoop tot betaling, dat door de hele organisatie heen loopt, nog veel handelingen die op zeer diverse manieren worden ingevuld, maar ook bij andere bedrijfsvoering processen die door de hele organisatie heen lopen is nog (kwaliteits-) winst te behalen. Het effect van de wijziging heeft een organisatorische impact met betrekking tot de manier van werken en gaat een personele besparing opleveren, doordat processen efficiënter worden vormgegeven en/of op een andere manier gewerkt gaat worden.
De gevolgen van deze ombuiging zullen naar verwachting vanaf 2025 merkbaar zijn, doordat de besparingspotentie en investering verder onderzocht dienen te worden, het project (of de projecten) uitgevoerd dient (of dienen) te worden en daarna de bezuiniging pas verzilverd kan worden. Mogelijk kan na onderzoek blijken dat 2024 ook haalbaar kan zijn, maar veiligheidshalve is de besparing te realiseren vanaf 2025.

Versoberen uitvoering van taken in het primair proces

(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

0

0

0

189

Het versoberen van de uitvoering van taken in het primair proces heeft, als taken daadwerkelijk niet meer uitgevoerd worden en/of anders georganiseerd, effect op het aantal benodigde fte dat zich met deze taken bezighoudt en dan kan op personeel worden bezuinigd. Dit geldt dan tevens voor de hieraan gerelateerde overhead. Net als voor voor andere beleidsterreinen geldt dat er duidelijke keuzes gemaakt moeten worden in welke taken er niet meer gedaan worden met effect op personele inzet/fte.
De gevolgen van deze ombuiging zullen naar verwachting vanaf 2025 merkbaar zijn, doordat er voor het doorvoeren van bezuinigingen op overhead als gevolg van een versobering van de uitvoering van primaire taken eerst beleidsmatige keuzes gemaakt dienen te worden én te worden geëffectueerd, voordat er effecten op het gebied van bedrijfsvoering zijn door te voeren.