Beschrijving reserves

Hierna wordt beschreven wat de doelstellingen van de ingestelde reserves zijn. Daarop volgend wordt het financiële verloop van de reserves gepresenteerd.

Algemene reserves

Algemene dekkingsreserve

De Algemene dekkingsreserve vormt het vrij besteedbare eigen vermogen van de gemeente. De Algemene dekkingsreserve kan ingezet worden als buffer voor incidentele financiële tegenvallers en onvoorziene risico’s, en is dan ook een belangrijk onderdeel van het weerstandsvermogen.

Algemene reserve grondzaken

Deze reserve is bedoeld voor de verevening van de resultaten van de actieve grondexploitaties, voorbereidende grondexploitaties, de projecten met ontwikkelaars en de strategische gronden. In de verordening grondzaken (2020.0000918) is de werkwijze inzake de verevening tussen de Algemene reserve grondzaken en de Algemene dekkingsreserve opgenomen.

Bestemmingsreserves

Reserve Calatravabruggen

Herstel van de coating en het onderhoud van de Calatravabruggen.

Reserve Haarlemmermeerse Bos

Aanleggen en dekking jaarlijkse uitgaven voor noodzakelijke werken en voorzieningen in het Haarlemmermeerse Bos.

Reserve Herstructurering bedrijventerreinen

Via een uitvoeringsprogramma worden meerdere bedrijventerreinen geherstructureerd.

Reserve Kernen en buurtschappen Haarlemmerliede en Spaarnwoude

De reserve is bestemd voor kernen en buurtschappen van de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude om volks-, kunst-, culturele -, kinder-, uitwisselings- en specifieke dorpsactiviteiten de komende jaren te kunnen blijven uitoefenen.

Reserve Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR)

Ter dekking van het onderhoud openbare ruimte Floriande.

Reserve Maatschappelijke voorzieningen

In deze reserve wordt jaarlijks 50% van het verkoopresultaat (verkoopopbrengst na aftrek van kosten) van gemeentelijk vastgoed gestort. Het doel van deze reserve is het dekken van vervangingen of investeringen in bestaand gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. Onttrekkingen uit deze reserve zijn alleen bedoeld voor dekking van investeringen in bijvoorbeeld duurzaamheid en/of toegankelijkheid van gemeentelijk vastgoed met een maatschappelijk functie of voor dekking van vervangingsinvesteringen voor gemeentelijk vastgoed met een maatschappelijke functie (raadsbesluit van 1 april 2021, Beoordelingskader Maatschappelijke Voorzieningen Integraal Accommodatieplan (2021.0000253). Het saldo van de reserve is gemaximeerd tot € 4 miljoen.

Reserve Monumenten

Bestemmingsreserve voor gemeentelijke monumentenzorg.

Reserve Onderwijshuisvesting

Zorgen voor de noodzakelijke tijdelijke onderwijshuisvesting (plaatsen en slopen/weghalen), zodat de zorgplicht van de gemeente in het kader van de onderwijshuisvesting daadwerkelijk ingevuld wordt.

Reserve Parkeervoorzieningen Nieuwe Kom te Nieuw-Vennep

Ingesteld voor het eventueel realiseren van een parkeervoorziening ten behoeve van de ontwikkelingen in het Project Nieuw-Vennep, Nieuwe Kom.

Reserve Pionier-BOLS

Deze reserve heeft als doel de financiële dekking van projecten in het kader van de gebiedsontwikkeling Pionier-BOLS terrein. De reserve is ingesteld met het raadsbesluit Vaststelling masterplan Pionier-BOLS (2021.0003183). Met de reserve kunnen de kosten en opbrengsten van het masterplan binnen de begroting worden verevend.

Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH)

Mogelijkheid scheppen voor ruimtelijke investeringen in infrastructuur en openbaar groen.

Reserve Schaalsprong

Dekking van voorbereidingskosten en de afschrijvingslasten van toekomstige investeringen in mobiliteit en bovenwijks groen die noodzakelijk zijn om (de versnelling van) woningbouw mogelijk te maken.

Reserve Stichting Mainport en Groen

Projecten zeker stellen na liquidatie Stichting Mainport en Groen:

  • fietspad Nieuwe Meer;

  • fietspad Schaapskooi in Park Vijfhuizen;

  • Badhoevedorp-Groene As.

Reserve Verbeteren Stadscentrum Hoofddorp

Het verbeteren van de belevingswaarde van de pleinen in Stadscentrum Hoofddorp (waaronder het Burgemeester Van Stamplein) door een kwaliteitsslag te maken.

Reserve Versterking van de (lucht)vrachtketen

De aansluiting van Schiphol en de regio op het Europese vrachtnetwerk en versterking van de (lucht)vrachtketen.

Reserve Wonen

Woonmogelijkheden voor de huishoudens die daar op grond van hun inkomen niet geheel zelf in kunnen voorzien.

Reserve dekking afschrijvingslasten

Reserve dekking afschrijvingslasten

Deze reserve is bestemd voor het dekken van afschrijvingslasten van investeringen waarvoor eerder middelen gereserveerd waren. Conform het BBV moeten investeringen die gedekt worden uit een reserve, geactiveerd worden op de balans en gedurende de vastgestelde afschrijvingstermijnen afgeschreven worden. Hierdoor komen jaarlijks de afschrijvingslasten ten laste van de programmabegroting. Ter dekking van deze lasten wordt jaarlijks een bijdrage vanuit de reserve dekking afschrijvingslasten ten gunste van de programmabegroting gedaan.

Deze reserve is een zogenaamde ‘beklemde’ reserve. Dat wil zeggen dat de middelen van deze bestemmingsreserve niet vrij besteedbaar zijn. Bij een besteding aan andere doeleinden dan de dekking van afschrijvingslasten, moet altijd tot een alternatieve dekking worden besloten.