Beschrijving voorzieningen

Hierna wordt beschreven wat de doelstellingen zijn van de ingestelde voorzieningen. Daarna is het financiële verloop van de voorzieningen opgenomen.

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Voorziening onderhoud gebouwen

Deze voorziening is gevormd voor de egalisering van de in de tijd onregelmatig verspreide kosten voor onderhoud aan gemeentelijke vastgoedobjecten.

Voorzieningen, van derden verkregen middelen

Voorziening Tariefsegalisatie afvalstoffenheffing

Het voorkomen van schoksgewijze tariefaanpassingen als gevolg van fluctuerende jaarresultaten op het taakveld afval.

Voorziening Tariefsegalisatie rioolheffing

Het voorkomen van schoksgewijze tariefaanpassingen rioolheffing als gevolg van fluctuerende jaarresultaten op het taakveld rioleringen.

Verplichtingen en verliezen

Voorziening achterstallig onderhoud verhardingen

Deze voorziening is gevormd om op grond van de criteria veiligheid en kapitaalvernietiging de achterstalligheid in het onderhoud van de verhardingen in te lopen.

Voorziening Pensioenverplichtingen wethouders

Dekking van toekomstige betalingsverplichtingen van pensioenen aan wethouders. Jaarlijks wordt de berekening geactualiseerd.

Voorziening Wachtgeldverplichtingen wethouders

Dekking van toekomstige betalingsverplichtingen van wachtgelden aan wethouders. Jaarlijks wordt de voorziening geactualiseerd.

Voorziening Wachtgeldverplichtingen voormalig personeel

Dekking van toekomstige betalingsverplichtingen van wachtgelden aan voormalig personeel. Jaarlijks wordt de voorziening geactualiseerd.