Formatie en salarissen per cluster

Uitgesplitst per cluster geeft dit overzicht het aantal fte en het bedrag aan salarislasten. Tevens zijn de vergelijkende gegevens over 2022 opgenomen.

Tabel 158 

Cluster (bedragen x € 1.000)

Formatie 2022 (aantal fte)

Formatie 2023 (aantal fte)

Salarissen 2022

Salarissen 2023

Griffie

8,38

8,38

842

866

Staf, bestuur en directie

45,48

46,26

4.474

4.695

Corporate Control

13,36

13,39

1.340

1.392

Projecten

41,30

41,30

4.185

4.312

Grond- en vastgoedzaken

41,39

39,67

4.088

4.015

Ruimte, economie en duurzaamheid

69,37

69,46

6.622

6.841

Ingenieursbureau

36,14

42,14

3.102

3.697

Samenleving, sport en cultuur

40,69

41,46

3.654

3.865

Sociale dienstverlening

89,74

110,06

6.455

8.231

Maatschappelijke ondersteuning & zorg

83,85

90,29

7.373

8.153

Beheer en onderhoud

86,25

86,13

6.788

6.968

Veiligheid

119,85

119,79

8.998

9.256

Gebieds & relatiemanagement

27,98

27,98

2.617

2.693

Klantcontactcentrum

59,20

59,20

4.313

4.452

Communicatie & externe betrekkingen

26,17

33,45

2.448

3.065

Human resource management

32,73

32,96

3.147

3.273

Inkoop & juridische zaken

37,18

37,18

3.407

3.503

Financiën & administratie

55,80

55,88

4.912

5.053

Info+

57,24

58,64

5.219

5.373

Facility management

66,73

51,70

4.532

4.108

Totaal formatie en salarissen

1.038,83

1.065,32

88.516

93.811

De toename in salarislasten in 2023 ten opzichte van de primitieve begroting 2022 betreft met name de stijging van de formatie met 26,49 fte. Daarnaast zijn de effecten van de CAO 2021-2022 in de begroting verwerkt.

Toelichting mutaties formatieplaatsen

Het aantal formatieplaatsen bij cluster Sociale Dienstverlening is naar aanleiding van een capaciteitsonderzoek, uitgevoerd in 2020, verhoogd met 20,32 fte. Door normtijden af te zetten tegen het (groeiend) klantenbestand bleek de formatie onvoldoende. Besluitvorming over de toename in formatieplaatsen bij Sociale Dienstverlening heeft plaatsgevonden bij de Voorjaarsrapportage 2021.

Bij cluster Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg is een toename van 6,44 fte. Voor een aantal consulenten van het Centrum voor Jeugd en Gezin die structureel werden ingehuurd, zijn formatieplaatsen gecreëerd waardoor ze in dienst gekomen zijn bij de gemeente.

Team Mediaservices (7,28 fte) is van cluster Facility Management overgeheveld naar cluster Communicatie & externe betrekkingen. Naast de overheveling van team Mediaservices naar Cummunicatie & externe betrekkingen is er bij Facility Management ook een daling van 7,75 fte door teruglopende hoeveelheid werkzaamheden als gevolg van digitalisering.