Geprognosticeerde balans

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 20; lid 1 b) is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten een geprognosticeerde begin- en eindbalans van de begrotingsjaren opnemen onder de uiteenzetting van de financiële positie.

Het meerjarig opnemen van de geprognosticeerde balans geeft de raad meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte. Met deze informatie kunnen ontwikkelingen vroegtijdig gesinaleerd worden.

Tabel 159 

Omschrijving

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

(bedragen x € 1 miljoen)

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

57,3

57,3

57,3

57,3

57,3

57,3

Materiële vaste activa

577,4

618,9

678,3

718,8

777,4

805,0

Financiële vaste activa

110,3

109,9

111,5

113,1

115,7

116,7

Totaal vaste activa

745.0

786.1

847.1

889.2

950.4

979.0

Vlottende activa

Onderhanden werk

118.8

69.0

47.8

38.0

36.8

25.5

Uitzettingen met een looptijd < 1 jr.

87,0

87,0

87,0

87,0

87,0

87,0

Liquide middelen

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Overlopende activa

38,4

38,4

38,4

38,4

38,4

38,4

Totaal vlottende activa

246,7

197,0

175,8

165,9

164,7

153,4

Totaal activa

991,8

983,2

1.022,9

1.055,1

1.115,1

1.132,4

Passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen

339,9

323,3

335,7

339,6

338,0

338,7

Voorzieningen

24,6

18,9

18,9

19,3

19,3

19,0

Langlopende leningen

464,3

478,0

505,3

533,2

594,8

611,7

Totaal vaste passiva

828,8

820,2

859,9

892,1

952,1

969,4

Vlottende passiva

Kasgeldleningen en banksaldi

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Overige schulden

23,2

23,2

23,2

23,2

23,2

23,2

Overlopende passiva

139,8

139,8

139,8

139,8

139,8

139,8

Totaal vlottende passiva

163,0

163,0

163,0

163,0

163,0

163,0

Totaal passiva

991,8

983,2

1.022,9

1.055,1

1.115,1

1.132,4