Grondslagen begroting

In deze paragraaf zijn de uitgangspunten en grondslagen opgenomen die zijn gehanteerd bij het opstellen van deze programmabegroting. Eerst worden de uitgangspunten van het financieel beleid genoemd. Daarna zijn de grondslagen uitgewerkt. Dit betreft de aangehouden indexeringen en de prognoses over de ontwikkeling van het aantal inwoners en woningen.

Uitgangspunten financieel beleid

De volgende spelregels worden gehanteerd die moeten zorgen voor een solide financiële positie:

  • een structureel sluitende begroting van baten en lasten;

  • gemeentelijke belastingen worden niet verhoogd, behalve de indexering;

  • leges blijven kostendekkend;

  • financiële meevallers vloeien terug naar de algemene middelen;

  • tegenvallers worden zoveel als mogelijk opgevangen binnen het betreffende onderdeel van de programmabegroting;

  • de gemeente gaat terughoudend om met grote investeringen vanwege de hoge schuldpositie;

  • nieuwe taken die in de toekomst door het Rijk naar gemeenten worden overgeheveld, moeten worden bekostigd met Rijksmiddelen.

Grondslagen

Bij de behandeling van de Voorjaarsrapportage 2022 zijn de algemene indexeringspercentages voor 2023 vastgesteld. Deze zijn gebaseerd op het Centraal Economisch Plan 2022 (CEB) van het Centraal Planbureau (CPB). Het meerjarenbeeld 2024 tot en met 2026 is gebaseerd op constante prijzen. Dat wil zeggen dat het prijspeil 2023 ook voor die jaren wordt gehanteerd. Voor de jaren 2024 en verder is derhalve geen rekening gehouden met prijs- en loonstijgingen op de lasten en een inflatiecorrectie op de baten.

De volgende grondslagen zijn voor de Programmabegroting 2023-2026 gehanteerd:

Tabel 155 

Omschrijving

Grondslag

Loonkosten (inclusief sociale lasten)

3,6% indexering

Goederen en diensten

2,3% indexering

Inkomensoverdrachten (subsidies)

2,4% indexering

Sociale uitkeringen in natura, loongevoelig deel (75% van de lasten)

3,4% indexering

Sociale uitkeringen in natura, loongevoelig deel (25% van de lasten)

2,4% indexering

Bijdrage gemeenschappelijke regelingen, loongevoelig deel (2/3 deel van de bijdrage)

3,6% indexering

Bijdrage gemeenschappelijke regelingen, overige budgetten (1/3 deel van de bijdrage)

2,3% indexering

Belastingen en tarieven

2,4% indexering

Investeringen

2,5% indexering

Rekenrente

2,0%

Algemene uitkering

Meicirculaire 2022

Voor de ontwikkeling van het aantal inwoners en woningen is rekening gehouden met de volgende prognose in de berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds:

Tabel 156 

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Inwoners per 1-1

161.400

163.700

167.200

172.100

Woningen per 1-1

66.390

67.770

69.670

72.270

De ontwikkeling (realisatie en prognose) van het aantal inwoners en woningen in de jaren 2018-2026 is weergegeven in Figuur 21.

Figuur 21