Overzicht structurele toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves beschouwen we als incidenteel, tenzij het gaat om:

  • reguliere onttrekkingen aan dekkingsreserves van kapitaallasten;

  • onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings) reserve. Dit gaat dan om een periode van minimaal drie jaar met als doel de structurele lasten te dekken.

De incidentele toevoegingen en onttrekkingen van de reserves worden vermeld in het overzicht van incidentele baten en lasten.

Tabel 172 

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

(bedragen x € 1.000)

Toev.

Onttrek.

Toev.

Onttrek.

Toev.

Onttrek.

Toev.

Onttrek.

Toev.

Onttrek.

Algemene reserves

Algemene dekkingsreserve

0

2.800

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Algemene reserves

0

2.800

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserves

Calatravabruggen

0

206

0

287

0

312

0

312

0

128

Wonen

48

0

48

0

48

0

48

0

48

0

Versterking van de (lucht)vrachtketen

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR)

0

132

0

132

0

132

0

132

0

132

Monumenten

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Kernen en Buurtschappen H&S

0

18

0

18

0

0

0

0

0

0

Totaal Bestemmingsreserves

108

516

108

597

108

604

108

604

108

604

Reserve dekking afschrijvingslasten

Reserve dekking afschrijvingslasten

2.037

2.085

4.519

2.518

2.322

3.031

3.176

3.433

3.433

3.451

Totaal structurele mutaties reserves

2.145

5.401

4.627

3.115

2.430

3.635

3.284

4.037

3.141

3.871