Recapitulatie op taakveld

Conform de voorschriften in het BBV is als uitvoeringsinformatie een recapitulatie van de budgetten per taakveld opgenomen. De taakvelden zijn verplicht voorgeschreven. Een toelichting op de taakvelden staat in het Iv3 informatievoorschrift voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen 2023.

Tabel 173 

Programma en taakveldomschrijving

Beleidsdoel

2023

2024

2025

2026

Bestuur, samenleving en publiekscontact

0.1 Bestuur

A

0

0

0

0

C

152

152

152

152

0.2 Burgerzaken

E

1.739

2.849

2.851

2.851

1.2 Openbare orde en veiligheid

D

0

0

0

0

Baten

1.891

3.001

3.003

3.003

0.1 Bestuur

A

6.403

6.392

6.381

6.381

B

394

289

289

289

C

1.143

1.033

1.033

1.033

D

402

403

403

403

0.2 Burgerzaken

A

598

493

493

493

D

257

213

213

213

E

4.903

5.744

5.745

5.745

0.8 Overige baten en lasten

C

56

84

112

112

D

354

530

707

707

1.2 Openbare orde en veiligheid

D

60

60

60

60

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

D

50

50

50

50

6.5 Arbeidsparticipatie

B

0

0

0

0

Lasten

14.620

15.292

15.487

15.487

Saldo van baten en lasten (B-L)

-12.729

-12.291

-12.484

-12.484

Resultaat programma (Saldo +O-S)

-12.729

-12.291

-12.484

-12.484

Programma en taakveldomschrijving

Beleidsdoel

2023

2024

2025

2026

Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

B

110

110

110

110

1.2 Openbare orde en veiligheid

A

1.026

1.026

1.026

1.026

B

0

0

0

0

Baten

1.136

1.136

1.136

1.136

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

B

15.910

15.972

15.936

15.796

1.2 Openbare orde en veiligheid

A

4.157

4.071

4.071

4.070

B

204

204

204

204

Lasten

20.271

20.247

20.210

20.070

Saldo van baten en lasten (B-L)

-19.135

-19.111

-19.075

-18.934

Resultaat programma (Saldo +O-S)

-19.135

-19.111

-19.075

-18.934

Programma en taakveldomschrijving

Beleidsdoel

2023

2024

2025

2026

Zorg en werk

1.2 Openbare orde en veiligheid

D

20

20

20

20

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

A

378

378

378

378

C

1.475

1.595

1.595

1.595

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

D

0

0

0

0

6.3 Inkomensregelingen

D

33.290

33.290

33.290

33.290

6.5 Arbeidsparticipatie

C

31

31

31

31

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

A

107

107

107

107

6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

A

599

599

599

599

6.81a Beschermd wonen (WMO)

B

0

0

0

0

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

B

0

0

0

0

Baten

35.900

36.020

36.020

36.020

0.8 Overige baten en lasten

A

666

998

1.331

1.331

B

28

42

56

56

D

83

125

166

166

1.2 Openbare orde en veiligheid

D

20

20

20

20

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

A

2.876

2.864

2.864

2.864

C

1.526

1.647

1.648

1.650

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

A

1.881

1.881

1.881

1.881

D

0

0

0

0

6.3 Inkomensregelingen

A

0

0

0

0

D

43.468

43.240

43.090

43.090

6.4 WSW en beschut werk

C

4.783

4.645

4.645

4.645

6.5 Arbeidsparticipatie

C

5.841

5.843

5.788

5.788

D

294

294

294

294

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

A

6.425

6.425

6.425

6.425

6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

A

6.354

6.354

5.921

5.916

6.71b Begeleiding (WMO)

A

5.698

5.698

5.698

5.698

6.71c Dagbesteding (WMO)

A

4.345

4.345

4.345

4.345

6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

A

3.316

2.753

2.753

2.753

6.72a Jeugdhulp begeleiding

A

5.716

5.716

5.716

5.716

6.72b Jeugdhulp behandeling

A

6.260

6.260

6.260

6.260

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

A

1.229

1.229

1.229

1.229

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

A

4.982

4.560

4.576

4.578

6.73a Pleegzorg

B

1.592

1.592

1.592

1.592

6.73b Gezinsgericht

B

1.366

1.366

1.366

1.366

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

B

4.216

4.216

4.216

4.216

6.74a Jeugdbehandeling GGZ zonder verblijf

A

16.269

16.269

16.269

16.269

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

A

444

444

444

444

B

1.872

1.872

1.871

1.871

6.74c Gesloten plaatsing

B

624

624

624

624

6.81a Beschermd wonen (WMO)

B

0

0

0

0

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

B

16

16

16

16

6.82a Jeugdbescherming

A

2.763

2.763

2.763

2.763

Lasten

134.951

134.099

133.865

133.864

Saldo van baten en lasten (B-L)

-99.051

-98.079

-97.846

-97.845

Resultaat programma (Saldo +O-S)

-99.051

-98.079

-97.846

-97.845

Programma en taakveldomschrijving

Beleidsdoel

2023

2024

2025

2026

Maatschappelijke ontwikkeling

0.3 Beheer overige gebouwen engronden

D

5.474

5.474

5.474

5.474

4.2 Onderwijshuisvesting

B

1.013

1.013

1.013

1.013

E

559

559

559

559

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

B

3.342

3.342

3.342

3.342

5.1 Sportbeleid en activering

E

0

0

0

0

5.2 Sportaccomodaties

E

5.729

5.729

5.727

5.727

5.3 Cultuurpresentie, cultuurproductie, cultuurparticipatie

D

759

759

759

759

5.5 Cultureel erfgoed

D

101

101

101

101

5.6 Media

D

407

407

407

407

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

E

830

830

830

830

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

A

0

0

0

0

B

618

618

759

820

C

1.160

1.160

1.160

1.160

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

A

0

0

0

0

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

C

0

0

0

0

7.1 Volksgezondheid

A

0

0

0

0

Baten

19.992

19.992

20.132

20.193

0.3 Beheer overige gebouwen engronden

D

857

854

851

848

0.8 Overige baten en lasten

C

125

187

250

250

1.2 Openbare orde en veiligheid

C

100

100

100

100

3.4 Economische promotie

E

234

24

24

24

4.2 Onderwijshuisvesting

B

12.030

14.091

13.989

15.439

E

399

399

399

399

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

B

9.282

9.088

9.002

8.854

5.1 Sportbeleid en activering

E

2.673

1.851

1.851

1.851

5.2 Sportaccomodaties

E

18.187

18.116

17.986

17.916

5.3 Cultuurpresentie, cultuurproductie, cultuurparticipatie

D

15.345

15.334

14.595

14.575

5.4 Musea

D

403

390

390

390

5.5 Cultureel erfgoed

D

690

748

744

701

5.6 Media

D

7.048

6.824

6.817

6.810

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

D

64

64

64

64

E

7.264

7.094

6.765

6.702

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

A

3.940

3.879

3.051

3.051

B

994

991

987

983

C

13.887

13.194

11.278

11.269

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

A

1.754

1.753

1.753

1.752

6.74a Jeugdbehandeling GGZ zonder verblijf

A

109

97

97

97

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

C

545

533

533

533

7.1 Volksgezondheid

A

7.199

7.187

7.187

7.187

Lasten

103.128

102.796

98.711

99.793

Saldo van baten en lasten (B-L)

-83.135

-82.803

-78.579

-79.600

0.10 Mutaties reserves

B

35

35

35

35

C

999

1.126

1.146

1.146

D

63

63

63

63

E

2.039

1.795

1.456

1.429

Onttrekkingen

3.135

3.019

2.700

2.673

0.10 Mutaties reserves

C

100

100

100

100

D

60

60

60

60

E

0

0

0

0

Stortingen

160

160

160

160

Resultaat programma (Saldo +O-S)

-80.160

-79.945

-76.039

-77.087

Programma en taakveldomschrijving

Beleidsdoel

2023

2024

2025

2026

Mobiliteit

2.1 Verkeer en Vervoer

B

89

89

89

89

2.5 Openbaar vervoer

A

25

25

25

25

B

52

52

52

52

Baten

165

165

165

165

1.2 Openbare orde en veiligheid

B

357

357

357

357

2.1 Verkeer en Vervoer

A

1.005

1.004

1.002

978

B

4.706

5.346

5.805

6.025

2.2 Parkeren

A

474

473

472

471

B

566

577

575

573

2.5 Openbaar vervoer

A

25

25

25

25

B

449

429

429

429

Lasten

7.582

8.211

8.665

8.858

Saldo van baten en lasten (B-L)

-7.417

-8.045

-8.500

-8.692

0.10 Mutaties reserves

A

220

337

719

719

B

874

874

874

874

Onttrekkingen

1.094

1.211

1.593

1.593

0.10 Mutaties reserves

A

500

0

0

0

B

3.869

2.222

3.076

2.933

Stortingen

4.369

2.222

3.076

2.933

Resultaat programma (Saldo +O-S)

-10.691

-9.056

-9.983

-10.032

Programma en taakveldomschrijving

Beleidsdoel

2023

2024

2025

2026

Ruimtelijke ontwikkelingen

0.3 Beheer overige gebouwen engronden

B

779

779

779

779

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

B

7.249

10.688

8.591

7.759

7.4 Milieubeheer

B

1

1

1

1

8.1 Ruimtelijke ordening

A

938

246

246

246

B

5.557

4.744

4.578

4.207

8.2 Grondexplitatie (niet-bedrijventerreinen)

B

10.181

9.907

4.680

5.700

8.3 Wonen en bouwen

C

10.354

10.354

10.354

10.354

Baten

35.059

36.720

29.230

29.046

0.3 Beheer overige gebouwen engronden

B

267

267

267

267

0.8 Overige baten en lasten

A

878

1.318

1.757

1.757

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

B

348

323

323

323

7.4 Milieubeheer

B

2.731

3.955

4.175

2.248

8.1 Ruimtelijke ordening

A

8.503

5.366

3.833

3.833

B

5.557

4.745

4.578

4.207

C

44

44

44

44

8.2 Grondexplitatie (niet-bedrijventerreinen)

B

4.529

10.969

7.955

6.038

8.3 Wonen en bouwen

C

2.389

2.389

2.389

2.389

Lasten

25.246

29.375

25.320

21.105

Saldo van baten en lasten (B-L)

9.813

7.345

3.910

7.941

0.10 Mutaties reserves

B

6.662

12.251

9.237

8.487

Onttrekkingen

6.662

12.251

9.237

8.487

0.10 Mutaties reserves

B

19.305

18.937

10.759

12.239

Stortingen

19.305

18.937

10.759

12.239

Resultaat programma (Saldo +O-S)

-2.830

659

2.388

4.189

Programma en taakveldomschrijving

Beleidsdoel

2023

2024

2025

2026

Wonen

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

B

261

261

261

261

8.3 Wonen en bouwen

B

0

0

0

0

Baten

261

261

261

261

0.8 Overige baten en lasten

B

83

125

166

166

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

B

100

100

100

100

8.3 Wonen en bouwen

A

238

166

166

166

B

1.917

1.684

1.681

1.679

Lasten

2.337

2.074

2.113

2.110

Saldo van baten en lasten (B-L)

-2.076

-1.813

-1.852

-1.849

0.10 Mutaties reserves

A

169

128

128

128

Onttrekkingen

169

128

128

128

0.10 Mutaties reserves

A

48

48

48

48

Stortingen

48

48

48

48

Resultaat programma (Saldo +O-S)

-1.955

-1.733

-1.772

-1.769

Programma en taakveldomschrijving

Beleidsdoel

2023

2024

2025

2026

Kwaliteit fysieke omgeving

2.1 Verkeer en Vervoer

D

743

743

743

743

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

A

29

29

29

29

7.2 Riolering

C

10.864

11.036

10.875

10.864

7.3 Afval

B

22.300

22.300

22.300

22.300

7.4 Milieubeheer

D

17

17

17

17

E

49

49

49

49

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

A

792

792

792

792

Baten

34.794

34.965

34.804

34.794

0.8 Overige baten en lasten

D

291

437

582

582

1.2 Openbare orde en veiligheid

D

93

93

93

93

2.1 Verkeer en Vervoer

D

27.970

28.927

29.772

30.547

2.4 Economische havens en waterwegen

C

1.464

1.462

1.456

1.456

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

A

9.495

9.439

9.434

9.428

7.2 Riolering

C

6.606

6.816

6.682

6.683

7.3 Afval

B

17.356

17.356

17.356

17.356

7.4 Milieubeheer

E

11.720

11.754

11.599

11.656

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

A

1.088

1.086

1.084

1.082

Lasten

76.082

77.369

78.058

78.884

Saldo van baten en lasten (B-L)

-41.288

-42.404

-43.254

-44.090

0.10 Mutaties reserves

A

132

132

132

132

D

287

312

312

128

Onttrekkingen

419

444

444

259

Resultaat programma (Saldo +O-S)

-40.870

-41.960

-42.810

-43.831

Programma en taakveldomschrijving

Beleidsdoel

2023

2024

2025

2026

Economische zaken

0.3 Beheer overige gebouwen engronden

A

12.273

1.222

1.222

1.222

2.1 Verkeer en Vervoer

A

0

0

0

0

3.1 Economische ontwikkeling

A

20

20

20

20

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

A

5

5

5

5

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

A

2.804

2.804

2.804

2.804

Baten

15.103

4.052

4.052

4.052

0.3 Beheer overige gebouwen engronden

A

9.690

2.619

2.465

2.457

0.8 Overige baten en lasten

A

166

250

333

333

2.1 Verkeer en Vervoer

A

0

0

0

0

B

161

161

161

161

3.1 Economische ontwikkeling

A

812

812

812

812

B

467

467

467

467

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

A

1.249

1.246

1.243

1.239

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

A

2.367

2.167

2.167

2.167

B

381

331

331

331

8.1 Ruimtelijke ordening

B

237

237

237

237

Lasten

15.530

8.289

8.215

8.203

Saldo van baten en lasten (B-L)

-427

-4.237

-4.163

-4.151

0.10 Mutaties reserves

A

100

127

127

127

Onttrekkingen

100

127

127

127

0.10 Mutaties reserves

A

0

0

0

0

Stortingen

0

0

0

0

Resultaat programma (Saldo +O-S)

-327

-4.110

-4.036

-4.024

Programma en taakveldomschrijving

Beleidsdoel

2023

2024

2025

2026

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

0.5 Treasury

C

7.461

7.493

7.508

7.766

0.61 OZB woningen

A

20.442

20.442

20.442

20.442

0.62 OZB niet-woningen

A

65.224

65.224

65.224

65.224

0.63 Parkeerbelasting

A

4.877

4.877

4.457

4.457

0.64 Belastingen overig

A

872

128

128

128

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

B

243.700

252.100

259.100

237.600

0.8 Overige baten en lasten

D

0

0

0

0

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

A

14

14

14

14

3.4 Economische promotie

A

12.781

14.281

15.281

15.281

8.3 Wonen en bouwen

A

32

32

32

32

Baten

355.404

364.592

372.187

350.945

0.5 Treasury

C

-358

391

1.102

1.651

0.61 OZB woningen

A

1.037

1.037

1.037

1.037

0.62 OZB niet-woningen

A

2.469

2.466

2.466

2.466

0.63 Parkeerbelasting

A

27

27

27

27

0.64 Belastingen overig

A

16

0

0

0

0.8 Overige baten en lasten

D

18.020

23.920

26.932

29.491

0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)

E

1.000

1.000

1.000

1.000

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

A

0

0

0

0

3.4 Economische promotie

A

269

269

269

269

Lasten

22.480

29.110

32.833

35.940

Saldo van baten en lasten (B-L)

332.924

335.482

339.354

315.005

0.10 Mutaties reserves

D

498

1.515

1.405

1.449

Onttrekkingen

498

1.515

1.405

1.449

0.10 Mutaties reserves

D

605

1.231

0

0

Stortingen

605

1.231

0

0

Resultaat programma (Saldo +O-S)

332.817

335.767

340.759

316.454

Programma en taakveldomschrijving

Beleidsdoel

2023

2024

2025

2026

Overzicht overhead

0.4 Overhead

A

50

50

50

50

C

0

0

0

0

D

21

21

21

21

Baten

71

71

71

71

0.4 Overhead

A

27.285

26.681

26.718

26.718

B

11.782

11.371

11.371

11.371

C

17.803

16.401

16.341

15.885

D

13.479

13.483

14.432

13.570

E

-7.746

-7.746

-7.746

-7.746

0.8 Overige baten en lasten

A

749

1.123

1.498

1.498

C

632

949

1.265

1.265

Lasten

63.983

62.261

63.878

62.559

Saldo van baten en lasten (B-L)

-63.911

-62.190

-63.807

-62.488

Resultaat programma (Saldo +O-S)

-63.911

-62.190

-63.807

-62.488

Samenvattend

Baten/lasten omschrijving

2023

2024

2025

2026

Totaal Lasten

486.209

489.120

487.355

486.872

Totaal Baten

499.776

500.975

501.060

479.685

Totaal van saldo van baten en lasten

13.567

11.855

13.705

-7.187

Totaal mutaties reserves

-12.410

-3.903

1.590

-664

Resultaat

1.157

7.952

15.295

-7.851