Strategische heroriëntatie

Gelet op het geprognotiseerde tekort in het meerjarenbeeld over de jaren 2022-2025 heeft de raad op 1 juli 2021 besloten tot een pakket ombuigingsmaatregelen oplopend tot € 13,2 miljoen in 2025 (2021.0001203). In het coalitieakkoord 2022-2026 is het voornemen opgenomen de ombuigingen vanaf 2024 te verzachten. In de financiële effecten van het akkoord is hiervoor structureel € 2 miljoen per jaar geraamd vanaf 2024.

De te realiseren ombuigingen

In Tabel 157 is een recapitulatie van de te realiseren ombuigingen opgenomen.

Tabel 157 

Omschrijving
(bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

Totaal maatregelen conform raadsvoorstel 2021.0001203

2.591

6.497

8.379

13.198

13.198

Mutaties:

- volgens de Programmabegroting 2022-2026

164

175

-114

-100

-100

- voor 2022 geschrapte ombuigingen op basis van raadsvoorstel Effecten gemeentefonds 2021 op de Programmabegroting 2022-2025 (X.2021.0002385), inclusief aangenomen amendement 17, € 11.000 fractieondersteuningsbudget.

-2.314

0

0

0

0

- volgens de Voorjaarsrapportage 2022

243

343

0

0

0

Stand na Voorjaarsrapportage 2022

684

7.015

8.265

13.098

13.098

Stelpost verzachten ombuigingen coalitieakkoord 2022-2026

0

0

-2.000

-2.000

-2.000

Totaal strategische heroriëntatie

684

7.015

6.266

11.098

11.098

Alle ombuigingen waartoe bij de strategische heroriëntatie besloten is, worden hieronder toegelicht. Hierbij wordt aangegeven wat het maatschappelijk effect is en de voortgang van de realisatie.

Nog geen rekening is gehouden met de inzet van de stelpost voor de verzachting van de ombuigingen van € 2 miljoen met ingang van 2024. Hiervoor worden nog voorstellen gedaan.

Bestuur, samenleving en publiekscontact

Ombuigingen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

2026

Optimaliseren dienstverleningskanalen

0

0

0

126

126

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Volgens planning

Taakstelling dienstverlening

0

59

0

0

0

Maatschappelijk effect

Hoog

Realisatie

Gerealiseerd

Fractievergoedingen

11

22

33

44

44

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Gerealiseerd

Veiligheid

Ombuigingen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

2026

Verlagen bijdragen gemeenschappelijke regelingen (VRK en OD NZKG)

0

189

189

189

189

Maatschappelijk effect

Gemiddeld

Realisatie

Volgens planning

Minder handhaving inzetten op bijvoorbeeld wildplakken en kladden en collecteren

0

126

126

126

126

Maatschapelijk effect

Gemiddeld

Realisatie

Volgens planning

Zorg en werk

Ombuigingen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

2026

Beperken kosten jeugdzorg

0

850

850

850

850

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Onzeker

Beperken kosten jeugdzorg

De realisatie van de strategische heroriëntatie ‘Beperken kosten Jeugdzorg’ van € 850.000 is onzeker. Maatregelen om de kosten te beperken, multiproblemaanpak Hestia en praktijkondersteuners JGGZ bij de huisartsen, zijn ingezet. De huidige omstandigheden in het zorglandschap (wachtlijsten, personeelstekorten) maken echter dat het onzeker is of het dempende effect van deze maatregelen geëffectueerd kan worden.

Maatschappelijke ontwikkeling

Ombuigingen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

2026

Maatregelen Integraal huisvestingsplan Onderwijs - Actualisatie IHP
- Huurafdracht schoolbesturen


0
0


0
0


0
0


224
112


224
112

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Volgens planning

Vercommercialisering groter gedeelte Het Cultuurgebouw

0

0

0

740

740

Maatschappelijk effect

Hoog

Realisatie

Volgens planning

Concentreren en optimaliseren bibliotheekfunctie

0

100

300

300

300

Maatschappelijk effect

Hoog

Realisatie

Volgens planning

Maatregelen culturele onderwerpen

0

200

200

200

200

Maatschappelijk effect

Gemiddeld

Realisatie

Volgens planning

Versoberen topsport

0

120

120

120

120

Maatschappelijk effect

Gemiddeld

Realisatie

Volgens planning

Versoberen breedtesport

0

0

756

756

756

Maatschappelijk effect

Hoog

Realisatie

Volgens planning

Beperken bovenwettelijke onderwijsactiviteiten

400

400

400

400

400

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Gerealiseerd

Versoberen ondersteuning (doelgroep)activiteiten

30

523

808

3.157

3.157

Maatschappelijk effect

Hoog

Realisatie

Volgens planning

Verlaging Wijkbudgetten

0

96

96

96

96

Maatschappelijk effect

Gemiddeld

Realisatie

Volgens planning

Mobiliteit

Ombuigingen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

2026

Minder parkeerplaatsen Hoofddorp centrum
- Lagere parkeerinkomsten
(Overzicht algemene dekkingsmiddelen
- Lagere lasten
(Programma Mobiliteit)


0

0


0

0


0

0


-420

669


-420

669

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Volgens planning

Ruimtelijke ontwikkelingen

Ombuigingen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

2026

Heffen van leges voor advisering ruimtelijke initiatieven

0

350

350

350

350

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Volgens planning

Verlagen initiatievenbudget vanaf 2024

0

0

50

50

50

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Volgens planning

Taakstelling NMCX

0

0

0

301

301

Maatschappelijk effect

Gemiddeld

Realisatie

Volgens planning

Kwaliteit fysieke omgeving

Ombuigingen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

2026

Besparen op afhandeling meldingen openbare ruimte

0

63

63

63

63

Maatschappelijk effect

Hoog

Realisatie

Volgens planning

Risicogestuurd onderhoud openbare ruimte

0

315

315

315

315

Maatschappelijk effect

Gemiddeld

Realisatie

Volgens planning

Uniformering straatreiniging - Verlaging beeldkwaliteit openbare ruimte

0

300

300

300

300

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Volgens planning

Kostendekkend maken rioolheffing

0

300

300

300

300

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Gerealiseerd

Economische zaken

Ombuigingen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

2026

Verhogen van inkomsten vastgoed en gronden
- hogere pachtopbrengsten
- lagere kosten beheer vastgoed
- huuropbrengst Sarabande 7a
- inbreng gronden van Groningen
- retributie Ymere


243
0
0
0
0


243
0
55
50
48


200
0
55
50
48


200
250
55
50
48


200
250
55
50
48

Totaal

243

396

353

603

603

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Gerealiseerd

Versnellen verkoop niet-kernportefeuille vastgoed

0

100

100

200

200

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Gerealiseerd

Reduceren Marketing & Acquisitie

0

0

50

50

50

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Volgens planning

Verhogen inkomsten reclamebeleid

0

1.050

1.050

1.050

1.050

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Volgens planning

Verhogen leges

0

200

200

200

200

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Volgens planning

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Ombuigingen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

2026

Verhogen parkeertarieven/vergunningen

0

1.256

1.256

1.256

1.256

Maatschappelijk effect

Hoog

Realisatie

Volgens planning

Overzicht overhead

Ombuigingen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

2026

Besparing door digitalisering, automatisering en robotisering

0

0

0

181

181

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Onzeker

Versoberen uitvoering van taken in het primaire proces

0

0

0

189

189

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Volgens planning

Besparing door digitalisering, automatisering en robotisering

De gedachte was door processen slimmer, digitaler en anders aan te pakken wij het werk effectiever kunnen doen. Twee voorbeelden: Robotic Process Automation (RPA) kan ervoor zorgen dat handmatig werk geautomatiseerd gaat worden. We zijn nu in de eerste fase van RPA, de tweede fase start in het derde kwartaal van 2022, daarna moet er inzicht komen in de vraag wat RPA ons als organisatie kan opleveren. Niet meer intern doorbelasten is ook zo’n voorbeeld dat je administratieve handelingen effectiever kunt organiseren.
Hierbij is het knelpunt dat deze zaken gaan zorgen voor verlaging werkdruk. De werkdruk neemt op administratieve processen weer toe omdat de gemeente de komende jaren gaat groeien, de tegengestelde beweging. De vraag is dus of je de winst die je haalt door effectievere bedrijfsvoering, wel om kunt zetten in geld, omdat aan de andere kant de groei van de gemeente zorgt voor extra werk.