Inleiding

Het BBV bepaalt dat in de programmabegroting paragrafen worden opgenomen, waarin de beleidslijnen worden vastgelegd met betrekking tot beheersmatige aspecten en lokale heffingen. Doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de begroting staan worden gebundeld in een kort overzicht, zodat de raad voldoende inzicht wordt geboden. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting en leveren daarmee extra informatie voor het beoordelen van de financiële positie.

Een korte toelichting op de paragrafen:

  • Lokale heffingen: hierin worden de beleidsvoornemens voor de lokale lasten en een overzicht van de diverse belastingen en heffingen opgenomen.

  • Weerstandsvermogen: hierin worden de risico's gerelateerd aan de weerstandscapaciteit. Ook zijn in deze paragraaf vijf financiële kengetallen opgenomen.

  • Onderhoud kapitaalgoederen: aan de orde komen de onderhoudstoestand en de kosten van negen soorten kapitaalgoederen.

  • Vastgoed: in deze paragraaf wordt ingegaan op het beheer van de vastgoedportefeuille.

  • Financiering: hierin wordt het uitvoeren van de treasuryfunctie beschreven en inzicht gegeven in de rentelasten.

  • Bedrijfsvoering: deze paragraaf beschrijft de ontwikkelingen op het terrein van sturing en beheersing van de organisatie.

  • Verbonden partijen: een beschrijving van onze participaties in rechtspersonen waarin bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend en waarmee financiële belangen zijn gemoeid.

  • Grondbeleid: in deze paragraaf worden de hoofdlijnen van het grondbeleid verwoord.