In deze begroting krijgt het coalitieakkoord Samen bouwen aan een krachtig nieuw Haarlemmermeer haar vorm en inhoud. De begroting is € 464 miljoen groot.

In het coalitieakkoord gaven we onze keuzes aan. We willen toekomstbestendige veranderingen bewerkstelligen. De blik is ten eerste gericht op wat we gaan doen in 2020.

Deze begroting is nog sluitend. Maar vanaf 2021 voorzien we een negatief saldo dat oploopt met de jaren. Aangezien wij staan voor een financieel gezond Haarlemmermeer zijn we een zoekproces gestart naar concrete voorstellen om het tekort terug te dringen. We kijken hiervoor naar de uitgaven én naar de inkomsten. Bij de behandeling van de Voorjaarsrapportage willen we een pakket maatregelen neerleggen voor de raad.

Haarlemmermeer is een plaats waar mensen graag wonen. In de Atlas voor Gemeenten staan we in de top tien van aantrekkelijke woonsteden. Het is een sociale gemeente, waar veiligheid, werkgelegenheid, leefbaarheid, woongenot, sport en cultuur belangrijke pijlers zijn. Het is hier groen en ruimtelijk. We hebben een grote woningbouwopgave van 20.000 woningen tot 2040, waardoor we verwachten dat er in 2040 ongeveer 200.000 mensen wonen in Haarlemmermeer.

Bouwen, bouwen, bouwen is dan ook ons credo. De komende jaren zullen de veranderingen zichtbaar zijn. Hoofddorp krijgt een stedelijke uitstraling en groeit uit tot een levendige stad. Maar ook Lisserbroek en Cruquius zullen de komende jaren flink groeien. Ook aan de westkant van Nieuw-Vennep zullen de heipalen de grond in gaan.

We voeren een Reserve Schaalsprong in, om de middelen beschikbaar te stellen om daadwerkelijk woningen neer te zetten en de infrastructuur te verbeteren. De vraagstukken die hierbij spelen, zijn onder andere hoe Hoofddorp Noord bereikbaar blijft bij substantiële woningbouw, hoe ontwikkelingsgebieden aan de westflank bereikbaar worden, hoe het stations- en centrumgebied Hoofddorp vorm krijgt en hoe de doorgetrokken Noord-Zuidlijn daarin past. Ook door de toenemende drukte op het ov-knooppunt Schiphol is herijking van het mobiliteitsbeleid en het uitvoeringsprogramma van belang. Of alle projecten ook echt doorgaan, hangt af van de consequenties van de stikstof-uitspraak van de Raad van State. Hierover is nog veel onduidelijk.

In ons Woonbeleidsprogramma 2019-2025 staat dat we meer diverse woonmilieus willen toevoegen – van (hoog)stedelijk tot landelijk wonen in de kernen, met naast eengezinswoningen vooral meer appartementen. De woningmarkt moet toegankelijker worden. We kiezen er daarom voor om betaalbare woningen te bouwen in het sociale- en middensegment. Hierover maken we afspraken met ontwikkelaars en corporaties. In 2020 werken we aan de herziening van de woonruimteverdeling in onze woningmarktregio.

Prettig wonen en leven hangt ook samen met een veilige en fijne woon- en leefomgeving. Een goed onderhouden openbare ruimte helpt daarbij. Dat betekent dat de groenvoorziening op orde moet zijn en er snel en adequaat gereageerd wordt op signalen uit de samenleving als dit niet zo is.

Jongeren hebben een bijzondere plek in onze samenleving. Het Jeugdonderzoek is bijna afgerond. Met de resultaten in de hand overwegen we of we het jeugd- en onderwijsbeleid actualiseren. Ook de onderwijshuisvesting moet op orde zijn. Dat vraagt de komende jaren investeringen in nieuwbouw en renovatie. Eind 2019 wordt het Integraal Huisvestingsprogramma (IHP) geactualiseerd aangeboden aan de raad.

We vinden het belangrijk dat inwoners goed voor zichzelf en goed voor elkaar zorgen. Met de Lokale Inclusie Agenda organiseren we dat dat voor iedereen mogelijk is. Onze inzet is een fysiek en sociaal toegankelijke gemeente voor alle inwoners.

Dat mensen goed voor elkaar kunnen zorgen, ondersteunen we met een stevige sociale basisinfrastructuur. Inwoners die dit nodig hebben, helpen we met passende zorg en ondersteuning. Of het nu jeugdhulp, een Wmo-voorziening, tijdelijke inkomensondersteuning of toeleiding naar werk betreft. In toenemende mate zien we een spanningsveld tussen dit uitgangspunt en de financiële kaders. Met als motto ‘Koersvast, steeds beter’ werken we de komende jaren verder aan een sociaal domein dat onze inwoners de zorg en ondersteuning biedt die zij nodig hebben. Omdat het budget niet toereikend blijkt, stelt het kabinet extra middelen beschikbaar voor jeugdhulp voor de jaren 2019-2021. We onderzoeken of die middelen voldoende zullen zijn en nemen passende maatregelen als dat niet zo is. De zorg en ondersteuning voor onze inwoners mag wat ons betreft niet in het geding komen.

Inwoners en ondernemers hebben meegepraat over de omgevingsvisie tijdens de omgevingsgesprekken. Hoe ziet de omgeving waar we wonen en werken er in de toekomst uit? En hoe gaat Haarlemmermeer om met de grote vraag naar woningen, met mobiliteit, landbouw, economie, gezondheid, natuur, groen en klimaatverandering? De uitkomsten van deze gesprekken nemen we op in de omgevingsvisie. Deze wordt in de zomer van 2020 vastgesteld door het college en daarna door de raad. We zijn inmiddels ook gestart met het integraal beoordelen van de plannen voor wat betreft ruimtelijke ingrepen op wonen, infrastructuur en groen voor PARK21. De Milieueffectrapportage (MER) en het voorontwerp bestemmingsplan worden naar verwachting begin 2020 vrijgegeven.

Ook de energietransitie hangt hiermee samen. Die pakken we samen met de buurgemeenten in Noord-Holland Zuid aan. In 2019 is een plan van aanpak energietransitie vastgesteld. Er komt later een Regionale Energie Strategie (RES).

Participatie loopt als een rode draad door alles wat wij binnen de gemeente doen. We willen dit verder vormgeven via het gebiedsgericht werken. Er is geld vrijgemaakt om de reeds genomen stappen en werkafspraken verder te ontwikkelen.

Ruimte voor ondernemen is voor het college essentieel. Haarlemmermeer is al zes jaar achter elkaar de sterkste economische regio. De werkgelegenheid groeit hier sneller en bedrijven vestigen zich hier graag. Ondernemen zit ons in de genen. Dat laat onverlet dat we blijven investeren in een sterke economische structuur met goede werklocaties.

Eén van de redenen waarom onze economie zo goed presteert, is de nabijheid van de luchthaven. Tegelijk zijn de nadelen goed voelbaar. Haarlemmermeer blijft er bij het Rijk, de provincie en de luchthaven op wijzen dat voor ons veiligheid, hinderbeperking, gezondheid, milieu en bereikbaarheid belangrijke zaken zijn. Wij zoeken de balans tussen de lusten en de lasten en zoeken zelf ook naar oplossingen om de leefomgeving voor de bewoners te verbeteren.

De ambities uit het coalitieakkoord staan recht overeind. Haarlemmermeer mooier, sterker en krachtiger maken. Dat is ons doel.