Overzicht incidentele baten en lasten

Vanuit het BBV (art. 28) is een overzicht van incidentele baten en lasten een verplicht onderdeel van de toelichting op de programmarekening. Dit betreft zowel de programma’s als de reserves. Mutaties op doorlopende baten en lasten, zoals bijvoorbeeld de Algemene Uitkering en afschrijvingen zijn niet meegenomen.

Bij het opstellen van de tabel Incidentele baten en lasten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • het betreft baten en lasten die zich maximaal drie jaar voordoen of waarvan de eindigheid vastligt als gevolg van een raadsbesluit of toekenningsbesluit;
  • toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves beschouwen we als incidenteel, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan dekkingsreserves van kapitaallasten en onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings) reserve. Dit gaat dan om een periode van minimaal drie jaar met als doel de structurele lasten te dekken;
  • het betreft incidentele baten en lasten opgenomen met een drempel vanaf € 75.000.

Het overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves worden apart vermeld in Tabel 164.

Tabel 161 

Incidentele Lasten

(bedragen x € 1.000)

lasten zijn nadelen in de exploitatie

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

I

Reserve

Bestuur, samenleving en publiekscontact

Pilot gemeentebalie Schiphol

924

951

951

< 3 jaar

Afwikkeling sluiting BRP-straat

-107

< 3 jaar

Webcare 2-jarig

140

140

< 3 jaar

Veiligheid

Suppletieregeling Opsporing en ruiming NGE

4.565

2.700

< 3 jaar

Zorg en werk

Voucherregeling huishoudelijke hulp

190

< 3 jaar

Naar een Toekomstbestendig Sociaal Domein

530

< 3 jaar

Tijdelijke formatie onderhoud SAM/Gidso

75

75

< 3 jaar

Resultaat AM Match

-123

< 3 jaar

Compensatie productieverlies ICT sociaal domein

446

< 3 jaar

Transformatiefonds Sociaal Domein

60

605

333

< 3 jaar

Pilot handhaving Wmo en Jeugdwet

74

147

< 3 jaar

Maatschappelijke ontwikkeling

Energielabel en energiescans vastgoed, passende maatregelen om energieverbruik in kaart te brengen

225

75

< 3 jaar

Tijdelijke huisvesting onderwijs

614

1.369

933

178

178

< 3 jaar

Sloop noodlokalen

213

< 3 jaar

Internationale school bijdrage Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH)

328

< 3 jaar

Maatschappelijke opvang en begeleiding statushouders - pilot

817

< 3 jaar

Afronding drietal projecten Mainport & Groen

36

690

1.012

1.285

4.501

R

Herinrichtings- en verbeteringswerkzaamheden in het Haarlemmermeerse Bos

127

300

350

280

R

Aanleggen en herinrichten van recreatieve voorzieningen Toolenburgerplas

79

40

R

Saneringskosten Fort Hoofddorp

39

< 3 jaar

Eenmalige subsidie Regionaal vitaliteitsplan

474

< 3 jaar

Project Stevige sociale basis, twee jaar

28

222

< 3 jaar

Verhoging taalniveau statushouders

178

< 3 jaar

Versterking inrichting Houtrakpolder

200

R

Mobiliteit

Onderzoeken Verkeer & vervoer

184

Ruimtelijke ontwikkeling

Resultaat Grondexploitaties

22.756

9.753

10.492

11.858

5.580

5.044

R

RIH: Ruimtelijke projecten

93

4.852

6.285

6.524

5.179

3.000

R

Invoering omgevingswet

745

500

306

< 3 jaar

Digitaal stelsel omgevingswet

350

50

< 3 jaar

Versnelling woningbouwproductie, vijf deelprojecten

1.013

521

333

202

< 3 jaar

Versnelling woningbouwproductie, uitvoeringsstrategie

368

< 3 jaar

Overbrugging duurzaamheid

322

< 3 jaar

Energietransitie-programmateam

396

< 3 jaar

Samenwerkingsagenda Energie (SAE)

207

< 3 jaar

Programmakosten Stadscentrum Hoofddorp

80

80

< 3 jaar

Realiseren Slim laadplein op het parkeerterrein Marktplein

153

<3 jaar

Realiseren Field Lab geluidsadaptief bouwen

33

500

< 3 jaar

Bijdrage herstel sluisjes Halfweg

100

< 3 jaar

R

Wonen

Woningbouwplannen

160

338

38

< 3 jaar

Uitgaven wonen

938

141

54

29

29

18

R

Kwaliteit fysieke omgeving

Tijdelijke extra inzet Stratenmakersbus

150

150

< 3 jaar

Project van afval- naar grondstofinzameling

322

1.500

1.101

< 3 jaar

Voorziening achterstallig onderhoud - eenmalige storting

5.584

< 3 jaar

Incidenteel nadeel project VANG

581

< 3 jaar

Incidenteel tekort Begroting groenonderhoud Waterwolf

200

100

< 3 jaar

Incidenteel gebiedsbudget voor kleinschalige acties op het gebied van bijvoorbeeld verhardingen, straatmeubilair en verkeer

150

< 3 jaar

Economische zaken

Sloopkosten schuur De Stad Zaandam

47

< 3 jaar

Sloop Nijestraat

90

< 3 jaar

Afboeken boekwaardes verkoop strategische grond

403

< 3 jaar

Afboeken boekwaarde Paviljoenlaan 1

262

< 3 jaar

C-Creators voor een periode van drie jaar

100

100

< 3 jaar

Subsidie Smart Cargo Mainport Program (HST Cargo)

200

R

Algemene dekkingsmiddelen

Implementatiekosten ICT Sociaal Domein

1.507

1.511

< 3 jaar

Overzicht overhead

Afschrijving gemeentehuis (t.l.v. AR)

1.500

1.750

< 3 jaar

R

Incidentele kosten tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie

4.201

-749

-605

1.335

Afschrijving voorb. kosten Huis van Haarlemmermeer

325

< 3 jaar

Samenvoeging Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude

708

< 3 jaar

Eenmalige extra ondersteuning juridische bijstand

533

< 3 jaar

Versterking organisatie verzuimexpert

82

44

< 3 jaar

Programma Digitale dienstverlening

1.106

< 3 jaar

Invoering Normalisering wet rechtspositie ambtenaren

14

100

< 3 jaar

Duurzaam in Control

98

< 3 jaar

Online team

102

< 3 jaar

Tijdelijke formatie Senior Adviseur Dienstverlening

98

98

48

< 3 jaar

Strategisch adviseur Participatie

103

< 3 jaar

Verbijzonderde Interne Controles VIC en rechtmatigheidsverklaring

80

< 3 jaar

Tijdelijk extra Informatiebeveiliging (AVG)

313

< 3 jaar

Aanschaf en implementatie software privacywetgeving

125

250

< 3 jaar

Extra impuls voor informatiebeveiliging

872

207

< 3 jaar

Diversen

Budgetoverhevelingen

4.513

8.145

948

R

Totaal incidentele lasten

53.512

38.021

31.121

20.362

14.862

9.575

Stortingen in de reserves

Algemene reserves

Algemene dekkingsreserve

3.655

4.590

903

1.644

605

830

R

Algemene reserve grondzaken

21.679

9.753

10.142

11.508

5.230

4.693

R

Bestemmings-reserves

Reserve RIH

3.903

4.833

6.709

6.489

3.079

1.529

R

Reserve monumenten

67

R

Reserve Schaalsprong

7.365

R

Reserve herstructurering bedrijventerreinen

255

R

Reserve dekking afschrijvingslasten (voorfinanciering SLS)

275

R

Reserve dekking afschrijvingslasten (Spaarndammerdijk)

2.468

R

totaal stortingen in reserves

36.924

21.919

17.754

19.641

8.914

7.052

Totaal incidentele lasten incl. stortingen

90.436

59.940

48.875

40.003

23.776

16.627

Tabel 162 

Incidentele Baten

(bedragen x € 1.000)

Baten zijn voordelen in de exploitatie

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

I

Reserve

Bestuur, samenleving en publiekscontact

Pilot gemeentebalie Schiphol

924

951

951

< 3 jaar

Veiligheid

Suppletieregeling Opsporing en ruiming NGE

2.985

2.560

< 3 jaar

Resultaatbestemming Veiligheidsregio Kennemerland 2019

143

< 3 jaar

Maatschappelijke ontwikkeling

Eenmalige subsidie Regionaal vitaliteitsplan

474

< 3 jaar

Mobiliteit

0

< 3 jaar

Ruimtelijke ontwikkeling

RIH: ruimtelijke projecten

3.903

4.833

6.709

6.489

3.079

1.529

R

Slimme laadpleinen

153

<3 jaar

Resultaat Grondexploitaties

21.679

9.753

10.142

11.508

5.230

4.693

R

Kwaliteit fysieke omgeving

Project van afval- naar grondstofinzameling

322

1.500

520

< 3 jaar

Economische zaken

Verkoop strategische grond

579

< 3 jaar

Algemene dekkingsmiddelen

Gemeentefonds bijdrage opsporing en ruiming NGE

2.204

560

140

< 3 jaar

Gemeentefonds herindelingsbijdrage

1.527

762

762

762

R

Gemeentefonds DU: maatschappelijke opvang statushouders

-5

336

< 3 jaar

Gemeentefonds waterschapsverkiezingen

109

< 3 jaar

Gemeentefonds Verhoging taalniveau statushouders

178

178

< 3 jaar

Gemeentefonds pilot veranderopgave inburgering

200

< 3 jaar

Gemeentefonds slimme en duurzame mobiliteit

1.877

< 3 jaar

Gemeentefonds klimaatmiddelen

286

< 3 jaar

Gemeentefonds pilot flexibele opvang statushouders

300

< 3 jaar

Gemeentefonds pilot integrale beveilingsplannen

106

< 3 jaar

Verkoop aandelen Eneco

3.268

< 3 jaar

Totaal incidentele baten

37.648

24.997

19.224

18.759

8.309

6.222

Onttrekkingen aan reserves

Algemene reserves

Algemene dekkingsreserve

15.600

11.359

6.961

830

1.335

R

Algemene reserve grondzaken

22.756

9.753

10.492

11.858

5.580

5.044

R

Bestemmings-reserves

Reserve RIH

93

4.852

6.285

6.524

5.179

3.000

R

Reserve Haarlemmermeerse bos

127

300

350

280

R

Reserve Toolenburgerplas

79

40

R

Reserve Mainport & Groen

36

690

1.012

1.285

4.501

R

Reserve Wonen

938

141

54

29

29

18

R

Reserve Schaalsprong

370

R

Reserve Versterking van de (lucht)vrachtketen

300

R

Totaal onttrekkingen reserves

39.929

27.505

25.154

20.806

15.289

9.397

Totaal incidentele baten inclusief onttrekkingen

77.577

52.502

44.378

39.565

23.598

15.619

Incidentele lasten

Het totaal van de incidentele lasten wordt in de jaren 2021-2024 hoger geraamd dan de incidentele baten. Dat betekent dat de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten. Hiermee is er sprake van een 'materieel begrotingsevenwicht'.

Tabel 163 

Saldo incidentele baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Saldo incidentele baten en lasten

-12.859

-7.438

-4.497

-438

-178

-1.008

Door het saldo van de incidentele baten en lasten te betrekken bij de eindcijfers uit het overzicht van de (totale) lasten en baten wordt inzicht gegeven in het structureel begrotingssaldo.

De presentatie van het structureel begrotingssaldo en de toelichting hierop wordt gegeven in de financiële hoofdlijnen.