Vastgoed

Portefeuillehouder: Steffens-van de Water

Inleiding

Onder het motto “vastgoed is geen doel op zich” (Integraal accommodatieplan (IAP) 2020, 2019.0058287) werken wij toe naar een kernportefeuille vastgoed. In de kernportefeuille zit het vastgoed dat ingezet wordt voor het huisvesten van onze organisatie en het huisvesten van de activiteiten van de gemeentelijke maatschappelijke doelstellingen. De niet-kernportefeuille bestaat uit al het overige gemeentelijk vastgoed zoals strategische gronden, zakelijke rechten, commercieel vastgoed, woningen en overige gronden.

Aan de hand van maatschappelijke en financiële data kijken we hoe de objecten in hun omgeving functioneren en bepalen we wat kan worden afgestoten, anders ingezet kan worden of waar juist iets bij moet komen. Hierin wordt de vraag vanuit de beleidsvelden én situationele omgevingsfactoren, zoals gebiedsontwikkelingen en verduurzaming, geïntegreerd.

Niet al het maatschappelijk vastgoed hoeft ons eigendom te zijn. Als de markt kansen ziet om maatschappelijke voorzieningen te huisvesten tegen acceptabele kosten dan heeft dat onze voorkeur. Daar waar de markt niet acteert hebben wij een rol te vervullen. Als een gewenste maatschappelijke voorziening ontbreekt in een wijk is dat de feitelijke legitimatie om als gemeente vastgoed te huren, verwerven of ontwikkelen. De kosten voor het huren of in eigendom hebben van vastgoed proberen we zo beperkt mogelijk te houden met in achtneming van de gewenste kwaliteit maar altijd gericht op het beoogde beleidsdoel. Op grond van de Wet markt en overheid zijn wij verplicht om ons vastgoed ten minste kostendekkend te verhuren. We streven dus naar een minimaal kostenneutrale vastgoedportefeuille.