Wonen

Voor zowel onze huidige inwoners als voor mensen die in Haarlemmermeer willen gaan wonen, zijn er voldoende woningen die aansluiten bij de woonbehoeften in verschillende levensfasen. De variëteit in woonmilieus sluit daar goed bij aan.

De druk op de Haarlemmermeerse woningmarkt blijft, ondanks de coronacrisis, onverminderd groot. Dat geldt met name in het betaalbare segment. Tegenover een stijgende bouwproductie staat een nog sneller stijgende vraag. Ook het aanbod in de bestaande voorraad is historisch laag. Voor huishoudens met een inkomen tot € 55.000 is er erg weinig aanbod. Dat geldt zowel voor huurwoningen als voor koopwoningen.

Haarlemmermeer kent een relatief eenzijdig woningaanbod dat bestaat uit eengezinswoningen die liggen in ruim opgezette woonmilieus. Meer diversiteit zal de kans op doorstroming vergroten. Daardoor kunnen meer mensen de woning kiezen die bij hen past. Diversiteit is nodig in woningaanbod, in prijssegmenten, in de koop- en huursector en ook in woonmilieus. Op die manier kunnen jongeren, gezinnen, empty nesters en ouderen een hele wooncarrière in Haarlemmermeer doorlopen. En we bouwen ook voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben.

Haarlemmermeer kent een beperkt aanbod in het betaalbare (huur < € 1.000 en koop < € 325.000 (Nationale Hypotheek Garantie-grens)). Door de grote vraag zijn de huur- en koopprijzen gestegen tot boven de grenzen van het middensegment en loopt de wachttijd voor een sociale huurwoning verder op. Bij nieuwbouwprojecten geldt het uitgangspunt dat 50% uit betaalbare woningen bestaat, zoals vastgesteld in het Woonbeleidsprogramma 2019-2025.

Waar mogelijk voegen we andere woonmilieus toe. Hoogstedelijke woonmilieus in het centrum van Hoofddorp en Nieuw-Vennep en landelijk wonen in de westflank van onze gemeente en in kleine kernen.

Bouwen, bouwen, bouwen. Dat blijft het devies voor de komende jaren. We sluiten daarbij aan bij de veranderende woningbehoefte. Dat betekent meer variatie in woonmilieus, meer variatie in woningtypen en meer variatie in prijzen. Nieuwbouwwoningen zijn nodig om de woningmarkt toegankelijk te houden. Wij zetten in op versnelling van de woningbouwproductie in de komende jaren, ook in regionaal verband en in overleg met de provincie Noord-Holland en het Rijk. Daarvoor leggen wij afspraken vast in Woonakkoorden.

Tabel 47 

Omschrijving

Eenheid

Indicator

Bron

Metingen

2017

2018

2019

2020

Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

256

274

298

337

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

8,7

7,5

11,1

16,0

Demografische druk

%

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

68,5

68,8

69,0

68,9

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

In Euro’s

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

663

645

644

663

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In Euro’s

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

730

731

734

759

Relevant beleid

 • Woonbeleidsprogramma 2019-2025 Het Verschil Maken (2019.0058049)
 • Bestuurlijke Voortgangsrapportage Wonen 2021 (PM)
 • Nota Versnelling Woningbouw (2017.0037218)
 • Huisvestingsverordening Gemeente Haarlemmermeer 2018 – eerste wijziging (2019.0058173)
 • Beleidsregels Urgentieregeling (2018.0028594 )
 • Ruggensteunregeling urgenten met zoekprofiel 'midstay' (2019.0004933)
 • Prestatieafspraken 2021-2023 met Ymere, Eigen Haard, DUWO en Woonzorg (2019.0058342)
 • Visie Wonen en Zorg (2017.0026227) en Uitvoeringsplan (2018.0022374)
 • Verhuiskostenregeling Van Groot Naar Beter Haarlemmermeer (2020.0003087)
 • Verordening Starterslening Haarlemmermeer (2021.0000586)
 • Woonakkoord provincie Noord-Holland -AM-regio (2021.0000905)