Veiligheid

Inwoners, bezoekers en ondernemers in Haarlemmermeer zijn veilig.

In de Kadernota Integrale Veiligheid 2018-2022 (hierna: de Kadernota) zijn de raadsprioriteiten voor veiligheid vastgesteld en uitgewerkt. De Kadernota is gebaseerd op de Veiligheidsanalyse 2013-2017. Haarlemmermeer is een relatief veilige gemeente en dat willen we zo houden. De Kadernota is de basis voor het gemeentelijke veiligheidsbeleid.

De uitvoering van de prioriteiten en de activiteiten in ons veiligheidsbeleid zijn gebaseerd op de volgende beleidsuitgangspunten:

 • Eigen verantwoordelijkheid en (zelf)redzaamheid
 • Participatie van inwoners en ondernemers
 • Integrale ketenaanpak en informatie gestuurd samenwerken
 • Dorps- en wijkgericht werken

In de Kadernota zijn de volgende prioriteiten benoemd:

 1. Verbeteren veiligheidsgevoel in eigen buurt
 2. Versterken van de keten ‘zorg-veiligheid’
 3. Aanpak ondermijning / georganiseerde criminaliteit
 4. Integraal samenwerken aan contraterrorisme, extremisme en radicalisering.

Vanaf 2017 is het verplicht om een aantal landelijke indicatoren op te nemen in de programmabegroting. Voor het programma Veiligheid zijn deze gericht op diverse onderwerpen. Om onze streefwaarden bij deze indicatoren te bereiken worden veel verschillende activiteiten ingezet. Jaarlijks geven wij in het Uitvoeringsprogramma Veiligheid aan welke acties wij met onze partners ondernemen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Ook rapporteren wij daarin wat het afgelopen jaar is uitgevoerd en wat de resultaten bij de prioriteiten zijn.

Voor een aantal onderwerpen zijn in het Uitvoeringsprogramma Veiligheid aanvullende indicatoren opgenomen ten opzichte van de onderstaande verplichte BBV-indicatoren.

Tabel 31 

Programma / Omschrijving

Eenheid

Indicator

Bron

Metingen

Streefwaarden/ prognose (maximaal)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

93

223

161

110

1

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

4,9

4,2

4,0

4,3

2

2

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

4,9

4,6

4,0

3,8

4,5

4,5

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

3,9

3,5

3,8

2,8

3,3

3,3

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

8,5

6,5

6,6

5,6

5,3

5,3

 1. hier wordt geen maximum gehanteerd omdat het gerealiseerde aantal afhangt van teveel factoren (omvang problematiek, mogelijkheden tot verwijzen en de omvang van preventieve- of repressieve inzet)

Verbonden partijen

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

In de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) en de daarop gebaseerde regelingen zijn onder andere eisen gesteld voor de brandweer, de organisatie en taken van de veiligheidsregio’s en de crisisorganisatie. De VRK levert een bijdrage door het verzekeren van doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.

De brandweer Kennemerland heeft in haar beleidsplan 2019-2022 vier doelstellingen vastgesteld, namelijk:

 • Risicobeheersing: focus op voorkant veiligheidsketen;
 • Flexibele en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers;
 • Op de juiste schaal en in de juiste netwerken samenwerken;
 • Vakmanschap: professioneel en taakgericht.

Per doelstelling zijn concrete resultaten geformuleerd die in de programmabegroting van de VRK terugkomen. Een belangrijke ontwikkeling is het regionale streven naar een toekomstbestendige bluswatervoorziening. Dit vergt naast een twee jaar durende implementatie ook de nodige investeringen.

De koppeling tussen veiligheid en zorg wordt binnen de VRK steeds belangrijker. Wij hebben onze wettelijk plicht om een Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) in stand te houden ingevuld met het onderbrengen van de GGD in de VRK. Wij hebben het voornemen per 1 januari 2020 bij de GGD een aantal nieuwe taken te beleggen zoals die in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, Veilig Thuis (inclusief de Integrale Crisisdienst), het Regionaal Coördinatiepunt Ex-gedetineerden en de Multidisciplinaire Aanpak die voorziet in een bundeling van psychosociale, medische, forensische en justitiële specialisten in de aanpak van kindermishandeling, relationeel geweld en seksueel geweld. Het Zorg- en veiligheidshuis is ook ondergebracht bij de VRK. Dit is een netwerkorganisatie waarin gemeenten, justitie, politie, justitiële organisaties en zorginstanties intensief samenwerken aan de persoonsgerichte aanpak van complexe problematiek.

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Zie verbonden partijen in Programma kwaliteit fysieke omgeving.

Relevant beleid

 • Kadernota Integrale Veiligheid 2018-2022 (2018.0042518)
 • Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2019 (2019.0068465)
 • Beleidsregel Wet Bibob 2018 (2018.0028524)
 • Damoclesbeleid gemeente Haarlemmermeer 2019 (2018.0082620)
 • Beleidsplan Risico- en Crisisbeheersing 2019-2022 Veiligheidsregio Kennemerland (2018.0080143)