Grondbeleid

Portefeuillehouder: Nobel

Vastgelegd grondbeleid

Het grondbeleid in de gemeente Haarlemmermeer wordt vormgegeven middels de volgende nota’s:

 • Verordening grondzaken 2020 (2020.0000918)
 • Beleidskader Strategisch Grondbeleid 2019-2023 (2019.0057735)
 • Grondprijzennota 2020 (2019.0057709) (GEHEIM)
 • Meerjarenperspectief Grondzaken (MPG) (2020.0000828) (GEHEIM)
 • Actualisatie Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH) (2016.0059756)
 • Raadsvoorstel Strategische grondvoorraad (2013.0010280) (GEHEIM)

Daarnaast is uit de Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 (2012.0033712) vooral hoofdstuk 7, de Ontwikkelstrategie, van belang. In dit hoofdstuk zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

 • Ontwikkelen in samenwerking (noodzaak van private investeringen en de veranderende rol van de gemeente)
 • De verschillende financieringsmogelijkheden
 • Rol van het gemeentelijk grondbeleid
 • Het instrument van het kostenverhaal Wet ruimtelijke ordening
 • De reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer