Overzicht incidentele baten en lasten

Vanuit het BBV (artikel 28) is een overzicht van incidentele baten en lasten een verplicht onderdeel van de toelichting op de programmabegroting. Dit betreft zowel de programma’s als de reserves. Mutaties op doorlopende baten en lasten, zoals bijvoorbeeld de algemene uitkering en afschrijvingen zijn niet meegenomen.

Bij het opstellen van de tabel Incidentele baten en lasten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • het betreft baten en lasten die zich maximaal drie jaar voordoen of waarvan de eindigheid vastligt als gevolg van een raadsbesluit of toekenningsbesluit;
  • toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves beschouwen we als incidenteel, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan dekkingsreserves van kapitaallasten en onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings) reserve. Dit gaat dan om een periode van minimaal drie jaar met als doel de structurele lasten te dekken;
  • het betreft incidentele baten en lasten opgenomen met een drempel vanaf € 200.000.

Het overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves worden apart vermeld in Tabel 162.

Tabel 160 

Incidentele Baten

(bedragen x € 1.000)

Baten zijn voordelen in de exploitatie

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

I

Reserve

Bestuur, samenleving en publiekscontact

Gemeentebalie Schiphol

577

534

< 3 jaar

Veiligheid

Suppletieregeling Opsporing en ruiming NGE

2.271

< 3 jaar

Overdracht brandweerkazernes

3.265

< 3 jaar

Resultaatbestemming Veiligheidsregio Kennemerland

143

727

< 3 jaar

Extra inzet veiligheid rondom de coronacrisis

476

Corona

Zorg en werk

TOZO I en II en Tonk

20.967

339

Corona

Tozo III en IV

5.271

Corona

Overig < € 200.000

119

Maatschappelijke ontwikkeling

Huurcompensatie sportverenigingen mrt/mei

353

Corona

Huurcompensatie gemeentelijk vastgoed

-358

Corona

Evenementen

-270

Corona

Overig < € 200.000

187

160

Ruimtelijke ontwikkeling

RIH: ruimtelijke projecten

4.236

2.765

7.737

5.302

2.860

988

R

Resultaat Grondexploitaties

16.281

10.142

6.491

8.958

9.452

4.493

R

Kwaliteit fysieke omgeving

Project van afval- naar grondstofinzameling

567

820

633

< 3 jaar

Afkoop kunstwerken en areaal nabij A90

387

< 3 jaar

R

Wonen

Flexwonen

455

Economische zaken

Verkoop panden en gronden

332

< 3 jaar

Algemene dekkingsmiddelen

Gemeentefonds bijdrage opsporing en ruiming NGE

2.300

140

< 3 jaar

Gemeentefonds herindelingsbijdrage

764

762

762

R

Gemeentefonds DU: maatschappelijke opvang statushouders

424

< 3 jaar

Gemeentefonds transformatiefonds sociaal domein jeugd

333

< 3 jaar

Verkoop aandelen Eneco

3.271

< 3 jaar

Gemeentefonds compensatie coronamaatregelen

7.323

3.950

Corona

Toeristenbelasting

-8.889

-8.950

Corona

Parkeerbelasting

-1.111

-700

Corona

Overig < € 200.000

178

Totaal incidentele baten

49.879

20.662

15.623

14.260

12.312

5.481

Onttrekkingen aan reserves

Algemene reserves

Algemene dekkingsreserve

12.490

15.859

1.125

238

1.515

131

R

Algemene reserve grondzaken

19.101

10.492

6.491

8.958

9.452

4.493

R

Bestemmingsreserves

Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer RIH)

87

800

7.585

7.024

6.591

3.806

R

Haarlemmermeerse Bos

100

530

280

R

Herstructurering bedrijventerreinen

1.020

R

Recreatieplas Toolenburg

41

R

Stichting Mainport & Groen (SMG)

109

2.272

1.585

973

1.300

1.077

R

Wonen

311

246

169

139

128

128

R

Schaalsprong

3.759

953

970

R

Beheer openbare ruimte HenS - vrijval

538

R

Versterking van de (lucht)vrachtketen

400

R

Totaal onttrekkingen reserves

36.536

32.572

18.205

17.332

18.986

9.635

Totaal incidentele baten inclusief onttrekkingen

86.415

53.234

33.828

31.592

31.298

15.116

Incidentele Lasten

(bedragen x € 1.000)

lasten zijn nadelen in de exploitatie

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

I

Reserve

Bestuur, samenleving en publiekscontact

Gemeentebalie Schiphol

577

534

< 3 jaar

Overig < € 200.000

216

140

59

59

Veiligheid

Suppletieregeling Opsporing en ruiming NGE

4.995

158

< 3 jaar

Overdracht brandweerkazernes

2.893

< 3 jaar

Extra inzet veiligheid rondom de coronacrisis

128

476

Corona

Zorg en werk

Naar een Toekomstbestendig Sociaal Domein

267

< 3 jaar

Transformatiefonds Sociaal Domein

327

333

< 3 jaar

Meerkosten zorginstellingen

280

Corona

Doorbetaling compensatie aan GR AM match

406

Corona

TOZO I en II en TONK

20.967

339

Corona

Tozo III en IV

5.271

Corona

Overig < € 200.000

75

119

Maatschappelijke ontwikkeling

Tijdelijke huisvesting onderwijs, vijf investeringsprojecten

487

571

940

861

579

536

< 3 jaar

Uitvoeringsplan coronaherstel jong en oud

664

Corona

R

Beeldende kunst in de openbare ruimte

132

132

132

132

Ombuigingen

R

Internationale school bijdrage Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH)

325

< 3 jaar

Maatschappelijke opvang en begeleiding statushouders - pilot

322

668

237

< 3 jaar

Re-integratie bijstandsgerechtigden

252

Corona

2e Tranche Lokale culturele voorzieningen

105

342

Corona

Afronding projecten Mainport & Groen

109

2.272

1.585

973

1.300

1.077

R

Herinrichtings- en verbeteringswerkzaamheden in het Haarlemmermeerse Bos

100

530

280

R

Eenmalige aanvullende subsidie ETO

755

< 3 jaar

Huurcompensatie sportverenigingen

353

1.530

Corona

Evenementen

-135

Corona

Bovenplans groen voor de schaalsprong woningbouw

360

R

Overig < € 200.000

787

484

Mobiliteit

Versnelling woningbouwproductie, vijf deelprojecten

496

858

456

< 3 jaar

Uitvoering energietransitie

493

300

< 3 jaar

Invoering omgevingswet

546

546

< 3 jaar

Studies Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM)

433

R

Subsdie Smart Cargo Mainport Program (HST Cargo)

400

R

Overig < € 200.000

191

Ruimtelijke ontwikkeling

Resultaat grondexploitaties

19.101

10.492

6.491

8.958

9.452

4.493

R

RIH: Ruimtelijke projecten

800

7.585

7.024

6.591

3.806

R

Beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland

3.860

R

Incidenteel nadeel project VANG

581

< 3 jaar

Overig < € 200.000

100

100

Wonen

Woningbouwplannen

338

655

< 3 jaar

Uitgaven wonen

311

246

169

139

128

128

R

Kwaliteit fysieke omgeving

Project van afval- naar grondstofinzameling

567

1.401

633

< 3 jaar

Extra kosten voor afvalinzameling- en verwerking

1.408

Corona

Overig < € 200.000

222

128

Economische zaken

Overig < € 200.000

139

Algemene dekkingsmiddelen

Omgevingswet, opstellen omgevingsplan

1.442

1.442

< 3 jaar

Implementatiekosten ICT Sociaal Domein

608

< 3 jaar

Overzicht overhead

Afschrijving gemeentehuis (t.l.v. AR)

1.500

R

Incidentele kosten tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie

4.603

-749

-605

1.335

R

Extra inhuur als gevolg van de coronacrisis

272

Corona

Inzet taskfoce

77

424

Corona

Inhuurkosten juridische advisering - bezwaar en beroep

365

Corona

Aanschaf en implementatie software privacywetgeving

27

250

< 3 jaar

ICT voor het thuiswerken

250

Corona

Project uitfasering H-schijf

101

< 3 jaar

Project IDU

467

190

< 3 jaar

Extra impuls voor informatiebeveiliging

814

265

< 3 jaar

Programma Digitale dienstverlening

403

< 3 jaar

Overig < € 200.000

13

110

Diversen

Budgetoverhevelingen

5.038

9.756

196

107

48

< 3 jaar

R

Totaal incidentele lasten

67.085

51.028

20.970

19.090

19.565

10.172

Stortingen in de reserves

Algemene reserves

Algemene dekkingsreserve

5.989

1.448

1.644

605

R

Algemene reserve grondzaken

16.281

10.142

6.491

8.958

9.452

4.493

R

Bestemmingsreserves

Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH)

4.236

2.765

7.737

5.302

2.860

988

R

Monumenten

131

R

Herstructurering bedrijventerreinen

253

R

Dekking afschrijvingslasten (voorfinanciering SLS)

275

R

Dekking afschrijvingslasten (Spaarndammerdijk)

2.468

R

Dekking afschrijvingslasten

3.655

1.540

610

R

totaal stortingen in reserves

33.288

15.895

16.482

14.865

12.312

5.481

Totaal incidentele lasten incl. stortingen

100.373

66.923

37.452

33.955

31.877

15.653

Incidentele lasten

Het totaal van de incidentele lasten wordt in de jaren 2022-2025 hoger geraamd dan de incidentele baten. Dat betekent dat de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten. Hiermee is er sprake van een 'materieel begrotingsevenwicht'.

Tabel 161 

Saldo incidentele baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Saldo incidentele baten en lasten

-13.958

-13.689

-3.624

-2.363

-579

-537

Door het saldo van de incidentele baten en lasten te betrekken bij de eindcijfers uit het overzicht van de (totale) lasten en baten wordt inzicht gegeven in het structureel begrotingssaldo.

De presentatie van het structureel begrotingssaldo en de toelichting hierop wordt gegeven in de financiële hoofdlijnen.