Structureel begrotingssaldo

Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting moet beoordeeld worden of alle structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Om dit te bepalen is in de programmabegroting het Overzicht incidentele baten en lasten opgenomen. Onder andere op basis van dit overzicht geeft het structureel begrotingsevenwicht het volgende beeld:

Tabel 5 

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

2022

2023

2024

2025

Saldo baten en lasten

-704

-6.476

-6.959

-1.647

Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

1.965

3.718

4.761

2.201

Begrotingssaldo (a)

1.261

-2.758

-2.198

554

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) (b)1

-3.624

-2.363

-579

-537

Structureel begrotingssaldo (=a-b)

4.885

-395

-1.619

1.091

  1. Een minbedrag verhoogt het structurele saldo

Het structureel begrotingssaldo wordt berekend door de totale lasten en baten te verminderen met het saldo van de incidentele lasten en baten. Het saldo dat over blijft moet positief zijn (de structurele baten zijn dan groter dan de structurele lasten).

Dit geldt voor de begrotingsjaren 2022 en 2025. In de jaren 2023 en 2024 is echter sprake van een negatief structureel begrotingssaldo. Dit is te verklaren door de tekorten die de begrotingsjaren 2023 en 2024 nog laten zien. Dit was voorzien bij de besluitvorming rondom de Voorjaarsrapportage 2021 en de ombuigingen. Deze tekorten kunnen opgevangen worden door een bijdrage uit de Algemene dekkingsreserve indien de raad daartoe besluit.