Baten

Alle in de programmabegroting geraamde lasten moeten worden gedekt door de baten (inkomsten) om te komen tot een sluitende begroting. De totale baten (inclusief storting in de reserves) van Haarlemmermeer worden voor 2022 geraamd op € 525,9 miljoen. In Figuur 2 is in hoofdlijnen aangegeven waar de baten uit bestaan.

Baten 2022

Figuur 2 

De baten en de lasten van de grondexploitaties worden budgettair neutraal geraamd en worden verantwoord onder het programma Ruimtelijke ontwikkelingen. Een resultaat op de grondexploitaties wordt verrekend met de Algemene reserve grondzaken.