Gemeentelijke belastingen

Andere grote inkomstenbronnen zijn de gemeentelijke belastingen (lokale heffingen). Deze heffingen kunnen worden opgedeeld in de vrij besteedbare belastingen, met name de Onroerendzaakbelastingen, en de heffingen voor een specifiek doel, zoals de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Heffingen met een specifiek doel mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. Bij het vaststellen van de opbrengsten van de vrij besteedbare belastingen heeft de raad een grote mate van vrijheid.

Belastingdruk huishoudens

Voor de huishoudens van Haarlemmermeer is de ontwikkeling van de gemeentelijke belastingdruk van belang. Uit Figuur 4 blijkt dat de belastingdruk over 2022 voor eigenaren van woningen iets stijgt. Dit betreft de OZB die gemiddeld per huishouden met 1,5% inflatie stijgt. Verder stijgt de rioolheffing op basis van het door de raad vastgestelde Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) met 2%. In de paragraaf Lokale Heffingen worden de belastingen en heffingen uitgebreid toegelicht.

Figuur 4