Lasten

De totale lasten (inclusief stortingen in de reserves) van Haarlemmermeer worden voor 2022 geraamd op € 524,7 miljoen. Met de lasten worden de beleidsdoelen van de programma’sgerealiseerd. In de programmabegroting zijn de beleidsdoelen opgedeeld in negen programma’s. Verder zijn er lasten die vallen onder de overzichten ‘Algemene dekkingsmiddelen’ en ‘Overhead’. In Figuur 1 is weergegeven hoe de lasten over de verschillende programma’s en algemene dekkingsmiddelen en overhead zijn verdeeld.

Lasten 2022

Figuur 1 

De programma's Zorg en werk en Maatschappelijke ontwikkeling behelzen samen € 227 miljoen. Binnen het programma Zorg en werk vallen de lasten voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. Onder Maatschappelijke ontwikkeling worden onder meer de kosten van onderwijshuisvesting, cultuur en sport verantwoord.

De lasten voor het fysieke domein vallen vooral onder de programma's Ruimtelijke ontwikkelingen en Kwaliteit fysieke omgeving, samen € 173 miljoen.

Alle programma's, de algemene dekkingsmiddelen en de overhead worden uitgebreid toegelicht in het hoofdstuk programma's.