Strategische heroriëntatie

Gelet op het geprognosticeerde tekort in het meerjarenbeeld over de jaren 2022- 2025 heeft de raad op 1 juli 2021 besloten tot een pakket ombuigingsmaatregelen oplopend tot € 13,2 miljoen in 2025 (2021.0001203). Oorzaken van het voorspelde tekort zijn met name de kosten van de jeugdzorg en de Wmo, vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte en structureel minder middelen van het Rijk na de herijking van de verdeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds. In januari 2021 is daarom via een strategische heroriëntatie gestart om op alle beleidsterreinen te zoeken naar ombuigingen die bijdragen aan een toekomstbestendig meerjarenbeeld. Uitgangspunt daarbij was dat de keuzes waar te bezuinigen steeds voortvloeien uit het antwoord op de vraag 'Wat voor gemeente willen we zijn?'. Daarbij gelden de volgende drie overkoepelende uitgangspunten:

  1. Wij proberen individuele voorzieningen voor de minima in onze samenleving zoveel mogelijk te ontzien.
  2. Wij zijn een gemeente die kan en wil groeien en daarin staat het realiseren van woningen voor onze inwoners centraal.
  3. Wij proberen inwoners en ondernemers zoveel mogelijk te ontzien met lastenverzwaring.

In Tabel 4 is een recapitulatie van de te realiseren ombuigingen opgenomen. In het onderdeel Strategische heroriëntatie van de financiële begroting is een specificatie van de maatregelen opgenomen.

Tabel 4 

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Totaal maatregelen conform raadsvoorstel 2021.0001203

2.591

6.497

8.379

13.198

Mutaties:

- verlaging fractievergoedingen (aangenomen amendement)

11

22

33

44

- aanpassing ombuiging breedtesport (motie 'Sport in de breedte')

-147

-147

- verhoging inkomsten vastgoed en gronden

153

153

3

Afrondingsverschillen

1

1

1

Totaal strategische heroriëntatie

2.756

6.673

8.266

13.098

Het totaal van de ombuigingen is aangepast. In de eerste plaats als gevolg van het op 1 juli 2021 aangenomen amendement 'Hand in eigen boezem' (onderdeel b.) op basis waarvan de raming voor de fractievergoedingen geleidelijk verlaagd wordt tot uiteindelijk een verlaging van 20% in 2025. Een nadere uitwerking van onderdeel a. van het amendement volgt later.

In de tweede plaats als gevolg van de motie 'Sport in de breedte', wordt de ombuiging op de breedtesport aangepast. Op deze manier is deelname aan de rijksregeling Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) op het laagste niveau mogelijk.

Op de derde plaats kan een deel van de ombuigingen op de inkomsten uit vastgoed en gronden al in 2022 gerealiseerd worden. Dit betreft een retributie van Ymere, inbreng gronden Van Groningen en huur Sarabande 7a.

Over de voortgang van de invulling van de gekozen ombuigingen wordt via een apart hoofdstuk gerapporteerd in de planning- en controlproducten, voor het eerst in de Voorjaarsrapportage 2022.