Schuldbeheersing

Op basis van het in deze programmabegroting opgenomen meerjarenbeeld, het investeringsplan, de ontwikkeling van de reserves en de prognoses van het MPG (standlijn 1 januari 2021) is de ontwikkeling van de schuldpositie geactualiseerd. De verwachting is dat de schuldpositie (korte- en langlopende geldleningen) in de jaren 2021-2025 toeneemt met circa € 180 miljoen. In 2022 wordt een stijging met € 27 miljoen verwacht. In de berekening van de schuldpositie is rekening gehouden met een realisatie van de investeringen van 75%. Haarlemmermeer is een groeigemeente, onze schuldpositie blijft hoog ten opzichte van andere gemeenten. Zie ook de toelichting hiervoor onder 'Investeringen'.

De meerjarige ontwikkeling van de schuld is weergegeven in Figuur 10. Uit de lijnen PB2021-2024 en PB2022-2025 blijkt dat de schuld de eerste jaren minder hard stijgt dan voorzien in de Programmabegroting 2021-2024, maar dat per 31 december 2024 de geprognosticeerde stand van de schuld aansluit bij prognose van de vorige programmabegroting. In de paragraaf Financiering wordt verder ingegaan op de ontwikkeling van de schuldpositie.

Figuur 10