Uitkeringen gemeentefonds

De grootste inkomstenspost zijn de uitkeringen uit het gemeentefonds die van het Rijk ontvangen worden. Deze uitkeringen zijn vrij besteedbaar en worden verantwoord onder het overzicht Algemene dekkingsmiddelen.

Het meerjarig verloop van de uitkeringen uit het gemeentefonds blijkt uit Figuur 3. Vanaf uitkeringsjaar 2019 is de integratie uitkering Sociaal Domein opgehouden te bestaan. De betreffende onderdelen zijn naar de algemene uitkering overgeheveld.

Figuur 3