Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder: Rip, Sidali

Bedrijfsvoering betreft alle faciliterende activiteiten die de gemeentelijke organisatie in staat stelt langdurig te presteren en maatschappelijke waarde te creëren. Denk aan personeelsbeleid, huisvesting, financiën, ICT en inkoop. We leveren daarbij maatwerk en zijn kaderstellend waar dat nodig is. De interne dienstverlening is daarbij volgens gelijke principes ingericht als de externe dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Een goede bedrijfsvoering is een voorwaarde voor het uitoefenen van en het ‘in control’ zijn over onze primaire taken en bedrijfsprocessen. We investeren voor dat laatste in het versterken van de verbijzonderde interne controle- en auditfunctie, projectcontrol en regie op risicomanagement. Ook hebben we aandacht voor een nieuwe gemeentelijke opgave; de rechtmatigheidsverklaring die met ingang van 2022 door het college van B&W wordt afgegeven bij de jaarrekening.

Deze paragraaf beschrijft de ontwikkelingen op het gebied van sturing en beheersing van de organisatie.