Belastingvoorstellen 2022

Onroerendezaakbelastingen

De ontwikkeling van de tarieven in de periode van 2020 tot en met 2022 geeft het volgende beeld:

Tabel 89 

Jaar

Tarief woningen
(percentage) waarde

Tarief niet-woningen
(percentage) waarde

Eigenaar

Totaal

Eigenaar

Gebruiker

Totaal

2020

0,08477

0,08477

0,29246

0,25479

0,54725

2021

0,07952

0,07952

0,33014

0,30685

0,63699

2022

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Er zal een algehele hertaxatie plaatsvinden, zodat de aanslagen voor 2022 gebaseerd zijn op de waarde op de peildatum 1 januari 2021. Wij gaan voor 2022 uit van een stijgende lastendruk van 1,5% voor inwoners en ondernemers. Bij het vaststellen van de tarieven wordt rekening gehouden met de gemiddelde stijging of daling van de WOZ-waarden. Voor 2022 wordt de opbrengst geraamd op afgerond € 81.680.000.

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing is een heffing ter dekking van de lasten van de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. De heffing komt ten laste van gebruikers van percelen waarvoor de gemeente een inzamelverplichting voor huishoudelijk afval heeft. De heffing is afhankelijk van de grootte van de container, de manier van inzamelen en de ontwikkeling van de kosten. Bij het bepalen van de tarieven is het uitgangspunt dat de netto-lasten voor 100% worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij de tariefsbepaling van 2021 is al rekening gehouden met de extra kosten als gevolg van de post-corona samenleving en autonome kostenstijgingen. Verder is rekening gehouden met de structurele gevolgen van het project VANG. De bedragen zijn zodanig afgerond dat ze deelbaar door twaalf zijn in verband met de maandelijkse verrekening met belastingplichtigen.

Tabel 90 

Tarief

2020

2021

2022

Standaardtarief

242,88

298,00

298,00

Rolemmer 80 liter restafval

242,88

282,00

282,00

Rolemmer 120 liter restafval (vervalt na uitrol VANG)

266,88

282,00

282,00

Rolemmer 140 liter restafval (na uitrol VANG)

n.v.t.

382,00

382,00

Rolemmer 240 liter restafval (vervalt na uitrol VANG)

338,88

382,00

382,00

Hoogbouw, boven- en/of ondergronds inzamelen

242,88

298,00

298,00

Wijken met ondergrondse inzameling

284,64

342,00

342,00

Extra GFT

60,60

n.v.t.

n.v.t.

Extra rolemmer 80 liter (vervalt na uitrol VANG)

242,88

282,00

282,00

Extra rolemmer 120 liter (vervalt na uitrol VANG)

266,88

282,00

282,00

Extra rolemmer 240 liter (vervalt na uitrol VANG)

338,80

382,00

382,00

Conform de Financiële verordening Haarlemmermeer 2021 wordt bij het bepalen van de te dekken lasten rekening gehouden met de compensabele BTW en de kwijtschelding. Tevens wordt rekening gehouden met de toe te rekenen lasten van overhead en rente over de boekwaarde van investeringen ten behoeve van het taakveld afval. De toe te rekenen rente is het omslagpercentage van 2%.

Tabel 91 

Kostendekkendheid Afvalstoffenheffing (bedragen x € 1.000; - = voordeel)

2022

Lasten taakveld inclusief rente

17.301

Baten taakveld, exclusief heffingen

-1.160

Netto lasten taakveld

16.141

Toe te rekenen lasten:

Overhead

304

Kwijtschelding

743

Compensabele BTW

3.266

Totaal te dekken lasten

20.454

Opbrengst Afvalstoffenheffing

-19.817

Saldo van baten en lasten

637

Ten laste van de voorziening tariefsegalisatie afvalstoffenheffing

633

Saldo

4

Kostendekkendheid exclusief vrijval voorziening

97%

Kostendekkendheid inclusief vrijval voorziening

100%

Uit Tabel 91 blijkt dat in 2022 sprake is van een geraamde kostendekkendheid van 100%. De onttrekking uit de Voorziening tariefsegalisatie afvalstoffenhefing betreft de dekking van de implementatiekosten van het project VANG. De verwachting is dat dit project in 2022 wordt afgerond. Met deze onttrekking is de voorziening uitgeput.

Rioolheffing

De aanleg, het onderhoud en de vervanging van het gemeentelijk rioolstelsel wordt betaald via de rioolheffing. In het Gemeentelijk Rioleringsplan Haarlemmermeer 2021-2023 (GRP) wordt inzicht gegeven in de grootte van de investeringsbijdragen die in de toekomst nodig zijn voor een goed werkend rioolstelsel. Uit het GRP van Haarlemmermeer blijkt dat een structurele prijsindexering noodzakelijk blijft om het geplande onderhoud en toekomstige investeringen te kunnen blijven doen. In de overgangstermijn naar een programma Water zal worden onderzocht of in de toekomst aanpassingen van de rioolheffing nodig zijn om het gehele gemeentelijke watersysteem toekomstgericht te dekken. Wij stellen een verhoging van 2% voor. Dit komt neer op € 2,69 per aansluiting.

Tabel 92 

Jaar

per aansluiting

per 10 m³
boven 250 m³

2020

€ 132,22

€ 5,11

2021

€ 134,86

€ 5,20

2022

€ 137,56

€ 5,30

De mate van kostendekkendheid van de riolering wordt in Tabel 93 weergegeven. Conform de Financiële verordening Haarlemmermeer 2021 wordt bij het bepalen van de te dekken lasten rekening gehouden met de compensabele BTW. Tevens wordt rekening gehouden met de toe te rekenen lasten van overhead en rente over de boekwaarde van investeringen ten behoeve van de riolering. De toe te rekenen rente is het omslagpercentage van 2%.

In het GRP is opgenomen dat de tarieven van de rioolheffing geleidelijk stijgen. Het tekort dat hierdoor ontstaat wordt opgevangen door een vrijval van de voorziening Tariefegalisatie onderhoud riolering.

Tabel 93 

Kostendekkendheid Rioolheffing (bedragen x € 1.000; - = voordeel)

2022

Lasten taakveld inclusief rente

8.561

Baten taakveld, exclusief heffingen

-30

Netto lasten taakveld

8.531

Toe te rekenen lasten:

Overhead

795

Compensabele BTW

1.372

Totale te dekken lasten

10.698

Opbrengst Rioolheffing

-10.441

Saldo van baten en lasten

257

Ten laste van Voorziening tariefegalisatie riolering

-257

Saldo programmabegroting

0

Kostendekkendheid exclusief vrijval voorziening

98%

Kostendekkendheid inclusief vrijval voorziening

100%

Toeristenbelasting

Voor het houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente wordt via toeristenbelasting een directe belasting geheven. De toeristenbelasting is een bijdrage in de lasten van gemeentelijke voorzieningen door personen die niet in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens zijn ingeschreven.

Het tarief van deze belasting in 2022 bedraagt 6,05% van de overnachtvergoeding. Voorgesteld wordt dit percentage niet te verhogen. Voor 2022 wordt daarmee de opbrengst geraamd op € 12.781.000.

Hondenbelasting

Onder de naam hondenbelasting wordt door de gemeente een belasting geheven ter zake van het houden van honden. De hondenbelasting is een zuivere belasting die, net als de OZB, naar de algemene middelen van de gemeente vloeit. De wettelijke basis is de gemeentewet en de verordening hondenbelasting. Voor 2022 wordt voorgesteld de tarieven te verhogen met de inflatiecorrectie van 1,5%. Het tarief bedraagt per hond € 85,56. Het kenneltarief bedraagt € 342,90. Voor 2022 wordt daarmee de opbrengst geraamd op afgerond € 744.000.

Liggeld woonschepen

Het liggeld wordt geheven voor de woonboten in de ringvaart waar de gemeente de beschoeiingen verzorgt. Het liggeld mag maximaal kostendekkend zijn en met de tarieven van 2021 wordt de kostendekkenheid bereikt. Wij stellen dan ook voor om de tarieven voor het liggeld voor woonschepen niet te verhogen en voor 2022 als volgt vast te stellen:

Tabel 94 

Eerste 15 meter lengte

Elke volgende meter

€ 403,27

€ 56,56

Voor 2022 wordt de opbrengst geraamd op afgerond € 32.000.

Parkeerbelasting

Ingeval niet aan de aangifteverplichting is voldaan dan wel geen of onvoldoende parkeerbelasting is betaald, wordt de te weinig betaalde belasting door middel van een naheffingsaanslag alsnog in rekening gebracht. De lasten welke hieraan verbonden zijn worden gelijktijdig met de niet-betaalde parkeerbelasting (uurtarief) in rekening gebracht. De maximaal toegestane hoogte van het doorberekenen is vastgelegd in het 'Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen' en is voor 2021 vastgesteld op € 65,30.

Precariobelasting

Voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond kan een precariobelasting worden geheven. Er wordt voorgesteld de tarieven te verhogen met 1,5% inflatiecorrectie. Voor 2022 wordt de opbrengst geraamd op € 107.000. Voorbeelden van de overige precariobelasting zijn de standplaatsen en de grond bij de ligplaatsen aan de Ringvaart.

Graf- en begraafrechten

Tot 2015 zijn de tarieven met 7,1% (exclusief inflatiecorrectie) gestegen om de exploitatie van de begraafplaatsen kostendekkend te maken. In 2022 wordt voorgesteld de tarieven met inflatiecorrectie van 1,5% te verhogen.
Voor 2022 wordt daarmee de opbrengst begraven geraamd op afgerond € 774.000.

De mate van kostendekkendheid van begraven wordt in Tabel 95 weergegeven. In de lasten is de kostprijsverhogende BTW begrepen. Conform de Financiële verordening Haarlemmermeer 2021 wordt rekening gehouden met de toe te rekenen lasten van overhead en rente over de boekwaarde van investeringen ten behoeve van de begraafplaatsen. De toe te rekenen rente is het omslagpercentage van 2%.

Tabel 95 

Kostendekkendheid Begraven (bedragen x € 1.000; - = voordeel)

2022

Lasten taakveld inclusief rente en BTW

1.040

Baten taakveld, exclusief heffingen

0

Netto lasten taakveld

1.040

Toe te rekenen lasten:

Overhead

94

Totale te dekken lasten

1.134

Opbrengst Begraven

-774

Saldo van baten en lasten

360

Saldo programmabegroting

360

Kostendekkendheid

68%

Leges

De gemeente levert op aanvraag van individuele inwoners een uiteenlopend pakket aan diensten. Door het heffen van leges worden de lasten die hiervoor worden gemaakt in principe verhaald op de inwoner die de dienst afneemt. Om de kostendekkendheid te handhaven moeten de meeste legestarieven stijgen met (een gewogen gemiddelde van) het prijsindexcijfer voor lonen, materialen en diensten. Leidend is bij de leges het profijtbeginsel: de gebruiker betaalt.

Voor 2022 wordt voorgesteld de prijs van producten met vaste tarieven te verhogen met 1,5% inflatiecorrectie, dit met uitzondering van de tarieven die wettelijk vastgesteld worden. In Tabel 96 is met deze verhoging rekening gehouden. Het totaal aan te ontvangen leges mag wettelijk niet meer dan 100% zijn op begrotingsbasis.

In Tabel 96 staat de kostendekkenheid van de belangrijkste hoofdstukken per titel. Bij de berekening van de kostendekkendheid is, conform de Financiële verordening Haarlemmermeer 2021, bij het bepalen van de toe te rekenen lasten rekening gehouden met overhead, met de compensabele BTW en rente over de boekwaarde van investeringen ten behoeve van de producten waar leges voor geheven worden. De toe te rekenen rente is het omslagpercentage van 2%.

Tabel 96 

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Lasten taak-velden

Over-head

BCF

Totale lasten

Leges

Kosten-dekkend-heid

Titel 1: Algemene dienstverlening

Burgerlijke stand

145

120

265

72

27%

Reisdocumenten

1.128

748

1.876

565

30%

Rijbewijzen

635

302

937

731

78%

Verstrekkingen uit de Basisregistratiepersonen

175

129

304

250

82%

Overige publiekszaken

104

89

193

78

40%

Verkeer en vervoer

249

244

13

506

272

54%

In deze titel niet benoemde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of andere diensten

619

705

19

1.343

81

6%

Totaal titel 1

3.055

2.337

32

5.424

2.049

38%

Titel 2: Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

6.314

2.135

921

9.370

10.322

110%

Totaal titel 2

6.314

2.135

921

9.370

10.322

110%

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Horeca

117

153

270

136

50%

Organiseren evenementen

156

204

360

181

50%

Kinderopvang

40

0

40

22

55%

Totaal titel 3

313

357

670

339

51%

Totaal alle titels

9.682

4.829

953

15.464

12.710

82%

Bedrijven Investeringszones (BIZ) heffingen

Een BIZ is een afgebakend gebied, waarin bedrijven een private organisatie oprichten (vereniging of stichting) om de leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit gezamenlijk te verbeteren. Het is een instrument voor en door ondernemers en is toepasbaar op bedrijventerreinen en winkel- en horecagebieden.

In voorbereiding zijn een viertal Bedrijven Investeringszones voor een periode van vier jaar te weten: Spoorzicht, Hoofddorp Centrum, De Hoek en Cruquius. De totale opbrengst van deze BIZ'zen wordt geraamd op € 809.900. Deze opbrengst wordt nog bijgesteld op basis van de nieuwe verordeningen. De BIZ Graan voor Visch Zuid loopt nog drie jaar door en daarvan is de opbrengst geraamd op € 82.000.

Kwijtschelding

Inwoners met een laag inkomen kunnen ook in 2022 weer in aanmerking komen voor kwijtschelding van het betalen van gemeentelijke heffingen. Kwijtschelding is mogelijk voor afvalstoffenheffing, hondenbelasting (alleen de 1e hond) en het liggeld voor woonschepen. Of iemand in aanmerking komt voor kwijtschelding wordt getoetst aan de betalingscapaciteit en de hoogte van het vermogen van een belastingschuldige. Hier zijn wettelijke normeringen voor. Minimaal 80% van de betalingscapaciteit moet worden aangewend ter voldoening van belastingschulden. De betalingscapaciteit wordt berekend door het netto besteedbaar inkomen te verminderen met de genormeerde kosten van bestaan. Deze genormeerde kosten van bestaan betreffen een percentage van de uitkering die de belastingschuldige naar de normen van de bijstandsregelgeving zou kunnen krijgen. Gemeente Haarlemmermeer kent in het kwijtscheldingsbeleid een 100%-norm. Dit is het wettelijk maximaal toegestane percentage.

Voor 2022 is een bedrag aan kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing geraamd van € 743.000 en van € 17.000 voor de hondenbelasting. 

Verordeningen 2022

Gelet op de voorliggende tariefvoorstellen en onder het aanbrengen van enkele redactionele wijzigingen, stellen wij voor om voor 2022 nieuwe (wijzigings)verordeningen vast te stellen.