Vastgoed

Portefeuillehouder: Steffens-van de Water

Inleiding

De wereld van het gemeentelijke vastgoed is dynamisch. Veranderingen aan de vraagkant door beleidswijzingen, maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwbouw (schaalsprong gebiedsontwikkeling) en vraagstukken rondom duurzaamheid zijn onderwerpen die invloed hebben op de gemeentelijke vastgoedportefeuille.

De gemeente heeft 685 panden en gronden in eigendom. Het in bezit hebben van vastgoed is echter geen doel op zich. Het primaire doel van het gemeentelijk vastgoed is het doeltreffend en doelmatig inzetten voor beleidsmatige opgaven. Secundair is vastgoed een strategisch instrument voor (toekomstige) gebiedsontwikkelingen door het in eigendom hebben of verkrijgen van strategische (ontwikkel)locaties. Het huren van panden of het huisvesten in accommodaties van derden is ook een mogelijkheid om in een (tijdelijke) vraag te kunnen voorzien.

Hierbij streven wij naar een optimale balans tussen maatschappelijk en financieel rendement.

Voor een goede uitvoering van de vastgoedtaken vindt een continue professionalisering en verbetering van de vastgoedorganisatie plaats. Zo is het onderhoud planmatig gestuurd door meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) welke vierjaarlijks worden geactualiseerd, wordt bij nieuwe huurovereenkomsten minimaal verhuurd tegen de kostprijs, is een start gemaakt met de verduurzamingsopgave van de vastgoedportefeuille, heeft het college een eerste verkooplijst vastgesteld en wordt aan de raad tweemaal gerapporteerd in de paragraaf vastgoed in de programmabegroting en jaarstukken.

Komende periode blijven wij vervolgstappen zetten in het vasthouden aan het kader die de raad ons heeft meegegeven. Ook wordt gewerkt aan het beleidskader vastgoed en aan een eerste opzet van het Meerjarenperspectief Vastgoed (MPV) welke volgend jaar gereed zal zijn. Verder vraagt actualiseren van kennis en verbeteren van de kwaliteit van de vastgoedorganisatie continue aandacht, met oog voor de capaciteit.

Strategische heroriëntatie

Tijdens de strategische heroriëntatie is vastgoed ook aan bod gekomen. De maatregelen voor vastgoed komen onder andere neer op een optimalisering van de inkomstenkant en het versnellen van verkopen. Gezien de koppeling met beleid, vindt ook inzet plaats om vastgoed efficiënter in te zetten en de kosten te verlagen. Vooral op dit gebied is het een uitdaging om onze ambities voor Haarlemmermeer en de uitvoerbaarheid in balans te houden.