Overzicht incidentele baten en lasten

Vanuit het BBV (artikel 28) is een overzicht van incidentele baten en lasten een verplicht onderdeel van de toelichting op de programmabegroting. Dit betreft zowel de programma’s als de reserves. Mutaties op doorlopende baten en lasten, zoals bijvoorbeeld de algemene uitkering en afschrijvingen zijn niet meegenomen.

Bij het opstellen van de tabel Incidentele baten en lasten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • het betreft baten en lasten die zich maximaal drie jaar voordoen of waarvan de eindigheid vastligt als gevolg van een raadsbesluit of toekenningsbesluit;

  • toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves beschouwen we als incidenteel, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan dekkingsreserves van kapitaallasten en onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings) reserve. Dit gaat dan om een periode van minimaal drie jaar met als doel de structurele lasten te dekken;

  • het betreft incidentele baten en lasten opgenomen met een drempel vanaf € 200.000.

Het overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves worden apart vermeld in Tabel 172.

Tabel 170 

Incidentele Baten

(bedragen x € 1.000)

Baten zijn voordelen in de exploitatie

Rekening 2020

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2025

I

Reserve

Bestuur, samenleving en publiekscontact

Gemeentebalie Schiphol

674

531

0

0

0

0

< 3 jaar

Veiligheid

Suppletieregeling Opsporing en ruiming NGE

1.460

0

0

0

0

0

< 3 jaar

Overdracht brandweerkazernes

3.233

0

0

0

0

0

< 3 jaar

Resultaatbestemming Veiligheidsregio Kennemerland

677

0

0

0

0

0

< 3 jaar

Extra inzet veiligheid rondom de coronacrisis

476

600

0

0

0

0

Corona

Zorg en werk

Tozo III, IV, V 2021 (Incl. Tozo I, II, III 2020 toekenning in 2021)

9.480

0

0

0

0

0

Corona

Compensatie gedupeerden kinderopvangtoeslag affaire

330

0

0

0

0

0

< 3 jaar

Correctie bedrijfsresultaat AM Match

295

0

0

0

0

0

< 3 jaar

Incidenteel extra middelen van Haarlem centrumgemeente met betrekking tot beschermd wonen en de Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang.

1.348

0

0

0

0

0

< 3 jaar

Maatschappelijke ontwikkeling

VWS TVS sportverenigingen

373

0

0

0

0

0

Corona

Huurcompensatie sportverenigingen

-290

0

0

0

0

0

Corona

Huurcompensatie cultuur

-1.344

0

0

0

0

0

Corona

Huurcompensatie dorpshuizen

-288

0

0

0

0

0

Corona

VWS spuk ijs/zwembaden

421

0

0

0

0

0

Corona

Huurcompensatie Spuk ijs/zwembaden

-421

0

0

0

0

0

Corona

Evenementen

-165

0

0

0

0

0

Corona

Subsidie Sportakkoord

92

0

0

0

0

0

<3 jaar

Provinciaal noodfonds Cultuur

342

0

0

0

0

0

Corona

Verkoop panden en gronden

394

0

0

0

0

0

R

Ventilatie scholen

0

738

0

0

0

0

Corona

Beeldende kunst in de openbare ruimte

525

0

0

0

0

0

Ombuigingen

R

Ruimtelijke ontwikkeling

RIH: ruimtelijke projecten

9.794

8.418

6.672

6.417

2.380

2.132

R

Resultaat Grondexploitaties

6.421

6.491

8.145

12.519

8.379

8.957

R

Kwaliteit fysieke omgeving

Project van afval- naar grondstofinzameling

1.619

317

0

0

0

0

< 3 jaar

Wonen

Flexwonen

90

0

0

0

0

0

< 3 jaar

Regeling huisvesting aandachtsgroepen

0

995

0

0

0

0

< 3 jaar

Huisvesting kwetsbare doelgroepen

0

364

0

0

0

0

< 3 jaar

Economische zaken

Verkoop panden en gronden

89

882

11.009

0

0

0

R

Dalende reclame opbrengsten

-163

0

0

0

0

0

Corona

Algemene dekkingsmiddelen

Gemeentefonds bijdrage opsporing en ruiming NGE

1.947

0

0

0

0

0

< 3 jaar

Gemeentefonds herindelingsbijdrage

764

762

0

0

0

0

R

Gemeentefonds DU: maatschappelijke opvang statushouders

99

0

0

0

0

0

< 3 jaar

Gemeentefonds compensatie coronamaatregelen

6.993

0

0

0

0

0

Corona

Toeristenbelasting

-9.367

0

0

0

0

0

Corona

Parkeerbelasting

-1.446

0

0

0

0

0

Corona

Totaal incidentele baten

34.452

20.098

25.826

18.936

10.759

11.089

Onttrekkingen aan reserves

Algemene reserves

Algemene dekkingsreserve

8.669

12.053

498

1.515

1.405

1.449

R

Algemene reserve grondzaken

6.421

7.824

2.207

2.157

2.157

2.157

R

Bestemmingsreserves

Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer RIH)

0

0

3.879

9.844

6.830

6.063

R

Haarlemmermeerse Bos

115

650

0

0

0

0

R

Herstructurering bedrijventerreinen

1.020

0

0

0

0

0

R

Stichting Mainport & Groen (SMG)

224

1.983

1.660

1.416

1.077

1.050

R

Monumenten

0

100

0

0

0

0

R

Wonen

166

169

169

128

128

128

R

Schaalsprong

838

1.060

550

0

0

0

R

Versterking van de (lucht)vrachtketen

376

627

0

0

0

0

R

Totaal onttrekkingen reserves

17.829

24.466

8.963

15.060

11.597

10.847

Totaal incidentele baten inclusief onttrekkingen

52.281

44.564

34.789

33.996

22.356

21.936

Incidentele Lasten

(bedragen x € 1.000)

lasten zijn nadelen in de exploitatie

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

I

Reserve

Bestuur, samenleving en publiekscontact

Gemeentebalie Schiphol

674

531

0

0

0

0

< 3 jaar

Extra middelen ter beschikking voor de verkiezingen in 2021

-45

0

0

0

0

0

Corona

Coronamaatregelen Bestuur

-75

0

0

0

0

0

Corona

Overig < € 200.000

99

59

59

0

0

0

< 3 jaar

Veiligheid

Suppletieregeling Opsporing en ruiming NGE

3.037

0

0

0

0

0

< 3 jaar

Overdracht brandweerkazernes

178

0

0

0

0

0

< 3 jaar

Overdracht brandweerkazernes

2.700

0

0

0

0

0

< 3 jaar

Extra inzet veiligheid rondom de coronacrisis

777

600

0

0

0

0

Corona

Zorg en werk

Transformatiefonds Sociaal Domein

410

147

0

0

0

0

< 3 jaar

Bijdrage regionaal traject Athena

366

0

0

0

0

0

< 3 jaar

Meerkosten zorginstellingen

283

0

0

0

0

0

Corona

Doorbetaling compensatie aan GR AM match

134

0

0

0

0

0

Corona

Bijzondere bijstand

-148

0

0

0

0

0

Corona

TOZO I en II en TONK

356

0

0

0

0

0

Corona

TOZO III, IV, V 2021 (Incl. TOZO I, II, III 2020 toekenning in 2021)

9.661

1.150

175

0

0

0

Corona

Bbz light

461

0

0

0

0

0

Corona

Compensatie gedupeerden kinderopvangtoeslag affaire

330

0

0

0

0

0

< 3 jaar

Pilot handhaving Wmo en Jeugdwet

173

0

0

0

0

0

< 3 jaar

Overig < € 200.000

0

190

90

0

0

0

< 3 jaar

Maatschappelijke ontwikkeling

Tijdelijke huisvesting onderwijs, vijf investeringsprojecten

618

899

297

0

0

0

< 3 jaar

Sloop noodlokalen

29

0

0

0

0

0

< 3 jaar

Verlaging boekwaarde Sarabande 7a

113

0

0

0

0

0

< 3 jaar

Afboeken boekwaardes verkoop panden

187

0

0

0

0

0

< 3 jaar

Uitvoeringsplan coronaherstel jong en oud

26

664

0

0

0

0

Corona

R

Beeldende kunst in de openbare ruimte

-140

131

131

131

140

Ombuigingen

R

Bestrijding lerarentekort

8

0

0

0

0

0

< 3 jaar

Maatschappelijke opvang en begeleiding statushouders - pilot

489

486

0

0

0

0

< 3 jaar

Project Stevige sociale basis, twee jaar

105

75

0

0

0

0

< 3 jaar

Re-integratie bijstandsgerechtigden

252

0

0

0

0

0

Corona

2e Tranche Lokale culturele voorzieningen

179

84

0

0

0

0

Corona

Lokaal Cultuuraanbod

0

315

0

0

0

0

Corona

Afronding projecten Mainport & Groen

224

1.983

1.660

1.416

1.077

1.050

R

Herinrichtings- en verbeteringswerkzaamheden in het Haarlemmermeerse Bos

115

650

0

0

0

0

R

Stormschade recreatiegebieden, sportvelden en speelplekken

0

92

0

0

0

0

< 3 jaar

Huurcompensatie sportverenigingen

888

212

0

0

0

0

Corona

Evenementen

-160

0

0

0

0

0

Corona

Spaarnwoude extra bijdrage

-31

0

0

0

0

0

Corona

Subsidie Sportakkoord

92

0

0

0

0

0

< 3 jaar

Subisidie restauratieprojecten monumenten

0

100

0

0

0

0

R

Bovenplans groen voor de schaalsprong woningbouw

0

360

0

0

0

0

R

Ventilatie scholen

0

1.106

0

0

0

0

Corona

Cofinanciering Provinciaal Noodfonds

-31

0

0

0

0

0

Corona

Coronamaatregelen Maatschappelijke ontwikkeling

-284

293

0

0

0

0

Corona

Mobiliteit

Uitvoeringsplan Mobiliteit - Deltaplan bereikbaarheid

79

285

550

0

0

0

R

Versnelling woningbouwproductie, vijf deelprojecten

368

983

0

0

0

0

< 3 jaar

Uitvoering energietransitie

1.200

1.052

0

0

0

0

< 3 jaar

Invoering omgevingswet

392

0

0

0

0

0

< 3 jaar

Studies Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM)

318

90

0

0

0

0

R

Subsdie Smart Cargo Mainport Program (HST Cargo)

851

627

0

0

0

0

R

Integrale aanpak parkeren stadscentrum

0

250

0

0

0

0

< 3 jaar

Ruimtelijke ontwikkeling

Resultaat grondexploitaties

5.162

7.824

2.207

2.157

2.157

2.157

R

RIH: Ruimtelijke projecten

0

0

3.379

9.844

6.830

4.913

R

Beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland

555

0

0

0

0

0

R

Wonen

Woningbouwplannen

202

0

0

0

0

< 3 jaar

Regeling huisvesting aandachtsgroepen

0

995

0

0

0

0

< 3 jaar

Huisvesting kwetsbare doelgroepen

0

364

0

0

0

0

< 3 jaar

Flexwonen

0

87

0

0

0

0

< 3 jaar

Woonwagenbewoners en arbeidsmigranten

0

200

0

0

0

0

< 3 jaar

Uitgaven wonen

166

169

169

128

128

128

R

Kwaliteit fysieke omgeving

Project van afval- naar grondstofinzameling

1.619

414

0

0

0

0

< 3 jaar

Gebiedsbudgetten voor kleinschalige acties

78

0

0

0

0

0

< 3 jaar

Storm- en vuurwerkschade fysieke leefomgeving

0

308

0

0

0

0

< 3 jaar

Bestrijding Mediterraan draaigatje

0

250

0

0

0

0

< 3 jaar

Digitaal stelsel omgevingswet

45

0

0

0

0

0

< 3 jaar

Economische zaken

Schiphol Cargo Mainport Program (SCMP)

376

0

0

0

0

0

R

Afboeken boekwaardes verkoop panden en gronden

0

0

7.070

0

0

0

R

Algemene dekkingsmiddelen

Omgevingswet, opstellen omgevingsplan

0

1.442

1.442

0

0

0

< 3 jaar

Implementatiekosten ICT Sociaal Domein

454

580

0

0

0

0

< 3 jaar

Overzicht overhead

Incidentele kosten tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie

0

-64

-345

104

1.274

1.309

R

Vertraging professionalisering facility management

-32

0

0

0

0

0

Corona

Bestuurlijke ondersteuning coronacrisis

0

70

0

0

0

0

Corona

Inhuurkosten juridische advisering - bezwaar en beroep

30

0

0

0

0

0

Corona

Aanschaf en implementatie software privacywetgeving

86

0

0

0

0

0

< 3 jaar

Opleidingsbudget

-455

0

0

0

0

0

Corona

Project uitfasering H-schijf

21

0

0

0

0

0

< 3 jaar

Project informatiebeveiliging

62

0

0

0

0

0

< 3 jaar

Project IDU

295

190

0

0

0

0

< 3 jaar

Extra impuls voor informatiebeveiliging

265

0

0

0

0

0

< 3 jaar

Programma Digitale dienstverlening

676

0

0

0

0

0

< 3 jaar

Tijdelijke formatie Senior Adviseur Dienstverlening

48

0

0

0

0

0

< 3 jaar

Catering raadhuis

-35

0

0

0

0

0

Corona

Onderzoek en evaluatie (drie projecten)

0

405

255

0

0

0

< 3 jaar

Afkoopsom Tijdelijke huisvesting ambtelijke organisatie

0

220

0

0

0

0

< 3 jaar

Diversen

Budgetoverhevelingen

3.570

8.961

107

49

0

0

< 3 jaar

R

Totaal incidentele lasten

38.586

35.558

17.246

13.829

11.597

9.697

Stortingen in de reserves

Algemene reserves

Algemene dekkingsreserve

5.970

3.595

605

1.231

0

0

R

Algemene reserve grondzaken

11.198

6.491

8.145

12.519

8.379

8.957

R

Bestemmingsreserves

Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH)

9.794

8.418

6.672

6.417

2.380

2.132

R

Monumenten

109

0

0

0

0

0

R

Herstructurering bedrijventerreinen

236

0

0

0

0

0

R

Maatschappelijke voorzieningen

284

0

0

0

0

0

R

Schaalsprong

1.259

0

0

0

0

0

R

Pionier-Bols

0

882

3.939

0

0

0

R

Dekking afschrijvingslasten

1.540

1.580

500

0

0

1.150

R

Totaal stortingen in reserves

30.390

20.966

19.861

20.167

10.759

12.239

Totaal incidentele lasten inclusief stortingen

68.976

56.524

37.107

33.996

22.356

21.936

Incidentele baten en lasten

Het totaal van de incidentele lasten wordt in de jaren 2023-2026 hoger geraamd dan de incidentele baten. Dat betekent dat de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten. Hiermee is er sprake van een 'materieel begrotingsevenwicht'.

Tabel 171 

Saldo incidentele baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal incidentele baten inclusief onttrekkingen

52.281

44.564

34.789

33.996

22.356

21.936

Totaal incidentele lasten inclusief stortingen

68.976

56.524

37.107

33.996

22.356

21.936

Saldo incidentele baten en lasten

-16.695

-11.960

-2.318

0

0

0

Door het saldo van de incidentele baten en lasten te betrekken bij de eindcijfers uit het overzicht van de (totale) lasten en baten wordt inzicht gegeven in het structureel begrotingssaldo.

De presentatie van het structureel begrotingssaldo en de toelichting hierop wordt gegeven in de financiële hoofdlijnen.