Economische zaken

De gemeente Haarlemmermeer streeft naar een toekomstbestendige economische ontwikkeling op zowel lokaal als regionaal niveau met inachtneming van de kwaliteit van de leefomgeving.

Haarlemmermeer maakt onderdeel uit van de sterkste economische regio van Nederland. Haarlemmermeer ziet zich geplaatst voor belangrijke ontwikkelingen. Politieke, economische, technologische en maatschappelijke veranderingen volgen elkaar in rap tempo op, zowel op internationaal, nationaal als lokaal niveau. De manier van denken en handelen van de gehele samenleving wordt hierdoor beïnvloed. Het verkennen, herkennen en erkennen van de trends en ontwikkelingen waar Haarlemmermeer mee te maken heeft, vergroot ons omgevingsbewustzijn. Hierdoor zijn we beter in staat om richting te geven aan onze rol en de ruimte voor ons handelen in te vullen.

In het Economisch Perspectief 2030 (2016.0020280) zijn zes opgaven geformuleerd waarvoor de gemeente Haarlemmermeer zich samen met partners inzet om haar economische positie in de toekomst te behouden en verder te doen uitbouwen:

 1. vergroten weerbaarheid
 2. verbeteren toekomstbestendig vermogen
 3. vergroten en benutten innovatiekracht
 4. vergroten ondernemingskracht
 5. benutten stedelijke dynamiek
 6. bevorderen van de sociale cohesie

Deze opgaven zijn leidend voor de activiteiten in het economisch domein zoals het stimuleren van ondernemerschap, de transitie naar een circulaire economie en economische diversificatie.

Tabel 146 

Programma / Omschrijving

Eenheid

Indicator

Bron

Metingen

Streefwaarden/ prognose

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Functiemenging

%

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

68,0

68,0

68,7

69,7

70,1

70,1

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

102,2

107,7

117,0

132

143,6

143,6

Verbonden partijen

Schiphol Area Development Company (SADC)

Om onze maatschappelijke doelen en beleidsdoel(en) te bereiken werken we samen met SADC aan gebiedsontwikkeling, (inter)nationale marketing en promotie en het verbinden van publieke en private partijen.

Relevant beleid

 • Beleidskader ‘De agrarische sector in perspectief’ (2013.0015671)
 • Kadernota herstructurering werklocaties Haarlemmermeer (2009.0023450)
 • Nota commerciële voorzieningen (2015.0056233)
 • Winkeltijdenverordening Haarlemmermeer (2018.0015139)
 • Winkeltijdenverordening Haarlemmerliede en Spaarnwoude (2018.0016640)
 • Kleuring bedrijventerreinen: flexibilisering van bestemmingen 2014 (2014.0009011)
 • Economisch Perspectief 2030 (2016.0020280)
 • Ontwikkelingsstrategie Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio (REVS) (2012.0034204)
 • Regionale Hotelstrategie 2016-2022 (2013.0073991)
 • Strategie werklocaties gemeente Haarlemmermeer 2019 (2019.0027561)
 • Nota Sociaal Ondernemen in Haarlemmermeer (2017.0013476)