Mobiliteit

Haarlemmermeer is een verkeersveilige gemeente, met goed bereikbare voorzieningen en een efficiënt openbaar vervoer.

In de in december 2018 vastgestelde Mobiliteitsvisie Haarlemmermeer staan de negen kernpunten of ambities van het verkeer- en vervoersbeleid. Naast aandacht voor autoverkeer worden hierin het parkeerbeleid, fietsbeleid en de openbaar vervoer-visie nader uitgewerkt. Als tiende kernpunt is monitoring en indicatoren door de raad toegevoegd. Dit kernpunt staat voor het meetbaar maken van maatregelen en het monitoren van behaalde resultaten.

De vastgestelde kernpunten of ambities zijn:

 1. Vrijheid van bewegen en vrijheid om een vervoermiddel te kiezen
 2. Ruimte voor innovatie voor het 'nieuwe bewegen'
 3. Een efficiënt en flexibel mobiliteitssysteem: klaar voor de toekomst
 4. Bestaande knelpunten in het netwerk oplossen
 5. Mobiliteit met oog voor de leefomgeving
 6. Veilig bewegen
 7. Evenwichtige ontwikkeling op de juiste plek, met de juiste functies. Elk knooppunt zijn eigen kleur.
 8. Mobiliteit in en door Haarlemmermeer: gedeeld belang van gemeente, regio, rijk en bedrijfsleven
 9. Faciliteren van schone en stille mobiliteit
 10. Monitoring en indicatoren

De mobiliteitsvisie vormt hiermee het kader voor onze jaarlijkse activiteiten. Om dit kader inhoud te geven wordt ieder eerste jaar van een raadsperiode een investeringsagenda vastgesteld waarin de belangrijke projecten en ontwikkelingen op hoofdlijnen worden vastgesteld voor de dan volgende vijf jaar.

Jaarlijks wordt bij de Uitvoeringsagenda Beheer en Bereikbaarheid een afweging gemaakt over de onderhoudsinvesteringen en de projectmatige bereikbaarheidsinvesteringen die dan voor het volgende jaar worden vastgesteld. Deze uitvoeringsagenda gaat over investeringen en wordt ieder jaar voor de voorjaarsrapportage vastgesteld door het college van B&W.

Jaarlijks stellen we de verwachtingen en urgentie van de projecten in de uitvoeringsagenda vast. We monitoren aan de hand van de in de investeringsagenda vastgelegde prestatieindicatoren de ontwikkeling van ons mobiliteitsysteem en de verkeersveiligheid.

Verbonden partijen

De Vervoerregio Amsterdam (VRA) stelt het regionale verkeer en vervoersbeleid op in samenwerking met de gemeenten. Jaarlijks worden nieuwe uitvoeringsprogramma’s voor weg, openbaar vervoer, fiets en verkeersveiligheid opgesteld. In deze uitvoeringsprogramma’s staan ook Haarlemmermeerse projecten met een regionaal belang, waar de vervoerregio een financiële bijdrage aan levert.

Relevant beleid

 • Deltaplan Bereikbaarheid (2011.0048267) met het daarbij behorende Uitvoeringsprogramma (2017.0011640)
 • Parkeerverordening Haarlemmermeer 2018 (2018.0008775)
 • Strategisch parkeerbeleid (2017.0004524)
 • Structuurvisie Haarlemmermeer (2012.0033712)
 • Deelstructuurvisie Hoofddorp 2030 (2013.0028472)
 • Structuurvisie Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2035 (2012)
 • Mobiliteitsvisie Haarlemmermeer (2018.0065348)