Economische zaken

De gemeente Haarlemmermeer streeft naar een toekomstbestendige economische ontwikkeling op zowel lokaal als regionaal niveau met inachtneming van de kwaliteit van de leefomgeving.

Haarlemmermeer maakt onderdeel uit van de sterkste economische regio van Nederland. Haarlemmermeer ziet zich geplaatst voor belangrijke ontwikkelingen. Politieke, economische, technologische en maatschappelijke veranderingen volgen elkaar in rap tempo op, zowel op internationaal, nationaal als lokaal niveau. De manier van denken en handelen van de gehele samenleving wordt hierdoor beïnvloed. Het verkennen, herkennen en erkennen van de trends en ontwikkelingen waar Haarlemmermeer mee te maken heeft, vergroot ons omgevingsbewustzijn. Hierdoor zijn we beter in staat om richting te geven aan onze rol en de ruimte voor ons handelen in te vullen.

Coronacrisis

De maatregelen die door het kabinet genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, hebben een enorme impact op het lokale bedrijfsleven. De maatregelen kunnen een sterk negatief effect hebben op de werkgelegenheid in de MRA.

Haarlemmermeer, met de luchtvaartindustrie en Schiphol als kern, is van alle regio’s in Nederland het hardst getroffen door de coronacrisis. De economie is sterk gekrompen waarbij meer dan een kwart van de banen direct of indirect wordt getroffen. Dit komt door het relatief grote aandeel van sectoren zoals horeca, luchtvaart, hotels en de groothandel.

Haarlemmermeer staat bekend om haar ondernemersgeest en pioniersmentaliteit. Deze eigenschappen zien we terug bij een groot deel van onze ondernemers. Er zijn veel initiatieven van ondernemers die andere ondernemers helpen. Ook werken ondernemers met elkaar samen en zijn er creatieve initiatieven die aansluiten bij de anderhalvemetersamenleving. De gemeente faciliteert en steunt de ondernemers waar mogelijk bij het realiseren van hun initiatieven.

Als gemeente stellen we ons actief op en houden trends en ontwikkelingen ten gevolge van de coronacrisis goed in de gaten. Daarnaast gaan we handelingsperspectieven creëren voor de middellange - en lange termijn, zowel op economisch -, fysiek - als sociaal vlak met als doel om het herstel van de economie te bevorderen.

Tabel 64 

Omschrijving

Eenheid

Indicator

Bron

Metingen

Streefwaarden/ prognose

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Functiemenging

%

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

68,0

68,7

69,7

70,0

69,7

70,0

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

107,8

117,0

131,8

139,1

139,1

140,5

Verbonden partijen

Schiphol Area Development Company (SADC)

Om onze maatschappelijke doelen en beleidsdoel(en) te bereiken werken we samen met SADC aan gebiedsontwikkeling, (inter)nationale marketing en promotie en het verbinden van publieke en private partijen.

Voor financiële informatie en eventuele risico’s over de verbonden partij, zie de paragraaf Verbonden Partijen.

Relevant beleid

 • Beleidskader ‘De agrarische sector in perspectief’ (2013.0015671)
 • Kadernota herstructurering werklocaties Haarlemmermeer (2009.0023450)
 • Verordening winkeltijden Haarlemmermeer 2018 (2018.0015139)
 • Winkeltijdenverordening Haarlemmerliede en Spaarnwoude (2018.0016640)
 • Flexibilisering bestemmingen bedrijventerreingen (2014.0009011)
 • Economisch Perspectief 2030 (2016.0020280)
 • Ontwikkelingsstrategie Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio (REVS) (2012.0034204)
 • Regionale Hotelstrategie 2016-2022 (2013.0073991)
 • Strategie werklocaties gemeente Haarlemmermeer 2019 (2019.0027561)
 • Sociaal Ondernemen in Haarlemmermeer (2017.0013476)
 • Beleid voor commerciële voorzieningen Haarlemmermeer; regels en ruimte (2019.0057889)