Schiphol Area Development Company (SADC)

Tabel 134 

Algemene informatie

In 1987 is door de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland, de gemeente Haarlemmermeer en de Schiphol Group SADC opgericht. De kerntaken van dit regionale ontwikkelingsbedrijf zijn gebiedsontwikkeling, (inter)nationale marketing en promotie en het verbinden van publieke en private partijen.

Programma

Ruimtelijke ontwikkelingen en Economische Zaken

Beleidsdoelen

B. Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel.

B. Het versterken van onze strategische positie door samenwerking in de regio, met een focus op de logistiek, kennisintensieve en (inter)nationale dienstensectoren en op de maatschappelijke inpassing van de luchtvaart.

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Financiën

Opdrachtgeversrol

Portefeuillehouder Grondzaken

Bestuurlijk belang

Uit hoofde van de gehouden aandelen vertegenwoordigt de portefeuillehouder deelnemingen (wethouder Financiën) de gemeente Haarlemmermeer in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Aandelenbelang

De gemeente Haarlemmermeer heeft een aandelenbelang van 25%. Ook de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de Schiphol Group hebben ieder een aandelenbelang van 25%.

Financieel belang

Deze deelneming is gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van € 26.717.000.

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2018

31-12-2019

Eigen vermogen

€ 106.399.000

€ 111.826.000

Vreemd vermogen

€ 21.632.000

€ 22.603.000

Solvabiliteit ultimo 2019

83%

Begroot resultaat 2021

€ 6.801.000

Financiële gegevens

Uit het bedrijfsplan van SADC voor de periode 2020-2024 blijkt voor de komende jaren een structureel positief resultaat, dankzij de opbrengsten uit haar deelnemingen. Cumulatief bedraagt het netto resultaat voor de periode 2020-2024 ruim € 13 miljoen. Dit is nodig om het eigen vermogen verder te versterken. De kasstroom ontwikkelt zich positief, na een beperkte liquditeitsbehoefte in 2020 van € 1,6 miljoen, verder positief dankzij goede verkoopopbrengsten in deelnemingen.

Eventuele risico’s

De risico’s van SADC doen zich vooral voor in haar deelnemingen. Hierbij moet voornamelijk worden gedacht aan hoge voorinvesteringen in combinatie met tegenvallende afzetsnelheid en prijsontwikkeling op de verschillende locaties. Het tekort aan verdeelcapaciteit voor stroom in de regio wordt ook als groot risico gezien en zou in het ergste geval tot gevolg kunnen hebben dat toekomstige klanten uitwijken naar andere regio's.