Energiebedrijf Haarlemmermeer BV (Tegenstroom)

Tabel 132 

Algemene informatie

Het Energiebedrijf Haarlemmermeer BV, actief onder de naam Tegenstroom, is begin 2014 opgericht. Tegenstroom heeft tot taak om groene energie te leveren aan consumenten, bedrijven en instellingen. Tegenstroom streeft ernaar om de lokaal opgewekte groene energie ook lokaal te verbruiken.

Programma

Ruimtelijke ontwikkeling

Beleidsdoelen

B. Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel.

Rechtsvorm

Besloten vennootschap

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Financiën

Opdrachtgeversrol

Portefeuillehouder Energietransitie

Bestuurlijk belang

Uit hoofde van de gehouden aandelen vertegenwoordigt de portefeuillehouder deelnemingen (wethouder Financiën) de gemeente Haarlemmermeer in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Aandelenbelang

De gemeente Haarlemmermeer heeft een aandelenbelang van 99%. De resterende 1% is in handen van Duurzaam Bedrijf Haarlemmermeer BV (100% eigendom van de gemeente Haarlemmermeer).

Financieel belang

De aandelen kennen een nominale waarde van € 1. Er zijn 30.000 aandelen geplaatst en gestort. Dit resulteert in een financieel belang van € 29.700.

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2018

31-12-2019

Eigen vermogen

€ -66.838

€ -60.453

Vreemd vermogen

€ 91.322

€ 92.434

Solvabiliteit ultimo 2019

-189%

Begroot resultaat 2021

€ 13.298

Financiële gegevens

De gemeente Haarlemmermeer heeft € 30.000 geïnvesteerd in Tegenstroom. Dat is gebruikt om het bedrijf Tegenstroom op te starten. Tegenstroom koopt groene energie in bij de Coöperatieve Duurzame Energie Unie U.A. en krijgt een vergoeding per aansluiting. Tegenstroom is in 2019 met ongeveer dezelfde snelheid gegroeid als afgelopen jaren. Het jaar 2019 is afgesloten met een kleine 450 klanten, een groei van 12,5% ten opzichte van 2018. Onder de klanten zijn 40 bedrijven en sportverenigingen. Net als in 2018, wordt 2019 afgesloten met een bescheiden positief resultaat van € 6.384.

Eventuele risico’s

Geen materiële risico's.