De Waterwolf Dienstverlening Buitenruimte BV

Tabel 130 

Algemene informatie

Sinds 1 januari 2009 bezit de gemeente 100% van de aandelen van de Waterwolf Dienstverlening Buitenruimte BV. Met de Waterwolf nieuwe stijl is een vennootschap neergezet die zich ook als leerwerkbedrijf richt op re-integratietaken.

Programma

Kwaliteit fysieke omgeving

Beleidsdoelen

A. Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de openbare ruimte.

C. Zorgen voor een adequaat beheer in de openbare buitenruimte van grondwater, hemelwater en afvalwater.

D. Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig.

Programma

Zorg en werk

Beleidsdoelen

C. Onze inwoners zijn economisch zelfstandig; werk boven uitkering.

Rechtsvorm

Besloten vennootschap

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Financiën

Opdrachtgeversrol

Portefeuillehouder Beheer en Onderhoud

Bestuurlijk belang

Uit hoofde van de gehouden aandelen vertegenwoordigt de portefeuillehouder deelnemingen (wethouder Financiën) de gemeente Haarlemmermeer in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Aandelenbelang

De gemeente bezit 100% van de aandelen.

Financieel belang

De aandelen van De Waterwolf zijn bij de gemeente gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van € 1.188.000.

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2018

31-12-2019

Eigen vermogen

€ 2.856.315

€ 3.183.389

Vreemd vermogen

€ 1.956.169

€ 1.505.600

Solvabiliteit ultimo 2019

67,9 %

Begroot resultaat 2020

-/- € 13.521

Financiële gegevens

Dankzij meer werkzaamheden buiten de integrale raamovereenkomst is de omzet hoger uitgevallen dan begroot in 2019. Dit heeft als positief gevolg dat ook het brutobedrijfsresultaat hoger is uitgevallen dan begroot en ten opzichte van 2018 is gestegen met 4,8%. De kosten liggen redelijk in lijn met de begroting voor 2019 en zijn ten opzichte van 2018 licht gestegen met 4,6%. Dit alles resulteert in een sterk verbetert resultaat van € 327.073 ten opzichte van 2018 € 287.278 dat mede tot stand kwam dankzij een vrijval van voorzieningen van € 310.000.

De kasstroom van de Waterwolf is mede dankzij het resultaat voor het eerst in een aantal jaren weer positief (waarbij wel wordt opgemerkt dat het investeringsniveau het laagste was in jaren). Nu het groenbestek geen discussie meer is zal er een inhaalslag worden gemaakt met investeringen.

Eventuele risico’s

In 2019 kon De Waterwolf niet altijd rekenen op tijdig aanleveren van genoeg geschikte kandidaten voor de uit te voeren werkzaamheden. De Waterwolf is dan ook via eigen kanalen, via advertenties en het plaatsen van oproepen, op zoek naar nieuwe (tijdelijke) medewerkers. Het niet op tijd in kunnen zetten van geschikte medewerkers kan gevolgen hebben voor de kwaliteit en daarmee voor de omzet. Voor 2020 lijkt dit probleem minder te spelen. De Waterwolf beschikt momenteel over voldoende menskracht om al haar werkzaamheden te kunnen verrichten.