Stedin Holding NV

Tabel 143 

Algemene informatie

Stedin is een regionale Nederlandse netbeheerder die voornamelijk in de Randstad opereert. Stedin heeft een publieke taak. Zij is verantwoordelijk voor het transport van elektriciteit en gas naar circa 2 miljoen huishoudens en industriële klanten. Alle aandelen van Stedin zijn in publieke handen (53 Nederlandse gemeenten) hetgeen geborgd is in de wet. Aandelen kunnen alleen verhandeld worden tussen publieke aandeelhouders.

Programma

Algemene dekkingsmiddelen

Beleidsdoelen

C. Financiering/bespaarde rente/dividend.

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Financiën

Opdrachtgeversrol

Portefeuillehouder Financiën

Bestuurlijk belang

Stemrecht via de vertegenwoordiger van de gemeente Heemstede, die de Noord-Hollandse aandeelhoudende gemeenten vertegenwoordigd.

Aandelenbelang

De gemeente Haarlemmermeer bezit 3.995 aandelen (0,08% van het totaal) met een nominale waarde van € 100.

Financieel belang

Het financiele belang dat volgt uit het aandelenbelang bedraagt € 399.500. Jaarlijks wordt er dividend ontvangen.

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2018

31-12-2019

Eigen vermogen

€ 2.699.000.000

€ 2.949.000.000

Vreemd vermogen

€ 4.292.000.000

€ 4.340.000.000

Solvabiliteit ultimo 2019

40,5%

Begroot resultaat 2020

-

Financiele gegevens.

Het resultaat na belastingen in 2019 bedraagt € 325 miljoen. Hiervan heeft de gemeente € 34.716 netto dividend ontvangen.

Zoals alle netbeheerders krijgt ook Stedin de komende jaren te maken met een stevige uitdaging: er moet meer dan voorheen worden geïnvesteerd om de energietransitie mogelijk te maken. Het totaal van de investeringen tot 2030 zal zo'n € 7 miljard zijn, terwijl de opbrengsten door regulering onder druk staan. Het is de verwachting dat ook de divdendinkomsten komend jaar zullen dalen.

Eventuele risico's

Geen materiële risico's.