Begroting- en verslaggevingsregels

Voor verbonden partijen gelden de eigen van toepassing zijnde begroting- en verslaggevingsregels. Voor gemeenschappelijke regelingen met rechtspersoonlijkheid (openbaar lichaam en bedrijfsvoering-organisatie) zijn dat de regels volgens het BBV.

Tabel 120 

Samenwerkingsvorm

Wgr

Openbaar

lichaam

Bedrijfsvoering-

organisatie

Gemeenschappelijk
orgaan

Centrum

gemeente

Lichte

regeling

Rechtspersoonlijkheid

X

X

X

Eigen begroting en jaarrekening

X

X

Toepassing BBV

n.v.t.

n.v.t.

Voor privaatrechtelijke partijen gelden de verslaggevingsvoorschriften volgens het Burgerlijk Wetboek (BW), waarbij voor vennootschappen een en ander is uitgewerkt in BW2 Titel 9. Daarnaast kunnen afhankelijk van de situatie internationale verslaggevingstandaarden gelden. Privaatrechtelijke organisaties kennen geen specifieke voorschriften voor begrotingen. Indien daarvoor regels gelden, dan zijn dat regels die in het eigen statuut (of daarvan afgeleide stukken) van de organisatie zijn vastgelegd.